Show simple item record

dc.contributor.advisorDağ, Ahmet
dc.contributor.authorDeveci, Büşra
dc.date.accessioned2021-09-24T06:32:46Z
dc.date.available2021-09-24T06:32:46Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationDeveci, B. (2021). Sıçanların kalvaryal kemiğinde oluşturulan kemik defektlerine alloplastik kemik greft materyali kullanımı ile birlikte rosmarinik asit ve hyaluronik asit uygulamalarının histopatolojik ve immünuhistokimyasal yöntemlerle incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7764
dc.description.abstractAmaç: Greft materyalleri ile osteogenezisin stimüle edilmesini ve osteokondüktif özellikle hyaluronik asit (HA) ve rosmarinik asitin (RA) osteogenezis üzerine etkilerini ve iyileştirici özelliğini histopatolojik ve immünohistokimyasal olarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Gereç ve yöntem: 48 Wistar Albino rat defekt, defekt+greft, defekt+HA, defekt+RA, defekt+greft+HA, defekt+greft+RA grupları olarak ayrıldı. Rat kalvaryumunda 8 mm çapında defekt açıldı. Alloplastik greft uygulamasından sonra HA ve RA ayrı ayrı gruplara uygulandı. 6 hafta sonunda hayvanlar sakrifiye edildi. Biyokimya, histopatoloji ve immünohistokimyasal istatistik ve değerlendirme yapıldı. Bulgular: Biyokimyasal bulgularda ALP değerleri defekt grubuna göre defekt+greft, greft+HA, greft+RA grubunda 6 hafta sonunda arttı. Kemik oluşumunu etkileyen kalsiyum, kreatin kinaz aktivitesi defekt grubunda defekt+greft, greft+HA ve greft+RA’ya göre düşük bulunmuştur. TAS değeri defekt+greft+HA ve defekt+greft+RA gruplarında defekt ve defekt+HA gruplarına göre yüksek olarak kaydedildi. OSI defekt+greft+HA ve defekt+greft+RA gruplarında defekt grubuna göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Histopatolojik olarak, defekt grubunda skar doku, mononükleer hücre infiltrasyonunda artış, dejeneratif kollajen lifleri, nekrosis izlendi. Defekt + HA ve defekt+RA gruplarında yer yer küçük kemik trabekülleri ve osteoblast hücrelerinin göründüğü kemik matriks alanları gözlendi. Defekt+greft grubunda yoğun kollajen ve lif artışı, küçük kemik trabekülleri ve osteoblast hücreleri izlendi. Defekt+greft+HA ve defekt+greft+RA gruplarında greft alanı içerisindeki özellikle kemik trabeküllerinin şekillenmeye başladığı, bazı alanlarda osteoblastların belirginleştiği, osteosit lakünalarının oluştuğu gözlendi. BMP (kemik morfogenik protein)-2 ve BMP-4 ekspresyonları yoğun olarak defek+greft+HA ve defekt+greft+RA gruplarında görüldü. Sonuç: Greft sonrası HA ve RA kullanımının kemikiçi defektlerin iyileşmesinde tamamlayıcı uygulama olarak tedavi verimini arttıracağı ve yeni kemik oluşumuna katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.en_US
dc.description.abstractAim: We aimed to stimulate osteogenesis with graft materials and to evaluate the effects and healing properties of osteoconductive especially hyaluronic acid (HA) and rosmarinic acid (RA) on osteogenesis histopathologically and immunohistochemically. Material and methods: 48 Wistar Albino rats were divided into defect, defect + HA, defect + RA, defect + graft, defect + graft + HA, defect + graft + RA groups. An 8 mm diameter defect was opened in the rat calvarium. HA and RA were applied to separate groups after alloplastic graft application. Animals were sacrificed at the end of 6 weeks. Biochemistry, histopathology and immunohistochemical statistics and evaluation were done. Results: In biochemical findings, ALP values increased at the end of 6 weeks in the defect + graft, graft + HA, graft + RA group compared to the defect group. Calcium and creatine kinase activity affecting bone formation were found to be lower in the defect group compared to defect + graft, graft + HA and graft + RA. TAS value was significantly higher in defect + graft + HA and defect + graft + RA groups compared to defect and defect + HA groups. OSI was found to be significantly lower in defect + graft + HA and defect + graft + RA groups compared to the defect group. Histopathologically, scar tissue, increase in mononuclear cell infiltration, degenerative collagen fibers and necrosis were observed in the defect group. In the defect + HA and defect + RA groups, small bone trabeculae and bone matrix areas where osteoblast cells were seen were observed. Dense collagen and fiber increase, small bone trabeculae and osteoblast cells were observed in the defect + graft group. It was observed that in the defect + graft + HA and defect + graft + RA groups, especially the bone trabeculae within the graft area began to form, osteoblasts became prominent in some areas and osteocyte lacunae were formed. BMP (bone morphogenic protein) -2 and BMP-4 expressions were densely seen in defect + graft + HA and defect + graft + RA groups. Conclusion: We think that the use of HA and RA after grafting will increase the efficiency of the treatment and contribute to the formation of new bone as a complementary application in the treatment of intraosseous defects.en_US
dc.description.sponsorshipDicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DÜBAP) tarafından DİS.20.003 numaralı proje ile desteklenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKalvaryal defekten_US
dc.subjectRosmarinik asiten_US
dc.subjectHyaluronik asiten_US
dc.subjectBiyokimyaen_US
dc.subjectHistopatolojien_US
dc.subjectCalvaria defecten_US
dc.subjectRosmarinic acideen_US
dc.subjectHyaluronik acideen_US
dc.subjectBiochemistryen_US
dc.subjectHistopathologyen_US
dc.titleSıçanların kalvaryal kemiğinde oluşturulan kemik defektlerine alloplastik kemik greft materyali kullanımı ile birlikte rosmarinik asit ve hyaluronik asit uygulamalarının histopatolojik ve immünuhistokimyasal yöntemlerle incelenmesien_US
dc.title.alternativeHistopathological and immunohistochemical examination of rosmarinic acid and hyaluronic acid applications with the use of alloplastic bone graft material on bone defects created in the calvarial bone of ratsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record