Show simple item record

dc.contributor.advisorKelle, İlker
dc.contributor.authorAycan, İlker Öngüç
dc.date.accessioned2021-09-17T12:01:04Z
dc.date.available2021-09-17T12:01:04Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationAycan, İ. Ö. (2021). Deneysel demans modelinde fasudil ile memantin’in etkilerinin araştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7701
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırmada, Rho/Rho Kinaz yolağı ve Glutamat NMDA reseptörleri gibi iki farklı hedefi bloke ederek Alzheimer hastalığı patojenezi üzerine tek başlarına kullanıldıklarında olumlu etkiler gösteren sırasıyla fasudil ile memantinin skopolamin ile deneysel demans oluşturulmuş deneklerde bir arada kullanılmaları halinde cebirsel toplamın üzerinde olası bir koruyuculuğun elde edilip edilemeyeceğinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmada 3-4 haftalık 56 adet erkek BALB/c fare her grupta 8 fare olmak üzere rastgele 7 gruba ayrılmıştır. Tüm gruplara 14 gün süreyle olmak üzere; Gkontrol: 1 ml 0.9% salin/g i.p., Gskop: 3 mg/kg/g skopolamin i.p., Gfas: 10 mg/kg/g Fasudil i.p., Gmem: 3 mg/kg/g Memantin i.p., Gskop+fas: 3 mg/kg/g skopolamin i.p. ve 10 mg/kg Fasudil i.p., Gskop+mem: 3 mg/kg skopolamin i.p. ve + 3 mg/kg/g Memantin i.p. ve Gskop+fas+mem: 3 mg/kg/g skopolamin i.p. ve + 10 mg/kg/g Fasudil i.p. + 3 mg/kg/g Memantin i.p. uygulanmıştır. İlaç uygulamalarını takiben, bilişsel fonksiyon tayini için davranış deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deneklerin beyin dokularında ELİSA yöntemiyle ABETA, BDNF, Cas3, CREB 1 ve pMAPT/pTAU düzeyleri ölçülmüştür. Bulgular: Skopolamin ile Alzheimer benzeri demans oluşturulmuş deneklerde ABETA, CREB1 ve pMAPT/pTAU düzeyleri arasında gruplara göre anlamlı düzeyde farklılık saptanmıştır. Bu bulgu, Fasudil ve Memantinin sinaptik plastisite üzerinde olumlu değişikliklere neden olduğunu göstermektedir. Bu durumun olasılıkla Rho proteinlerinin ve efektörü olan ROCK sinyal yolağının sinaptik fonksiyonlar üzerindeki etkisine bağlı olduğu düşünülmektedir. Sonuç: Hipokampal öğrenme ve bellek üzerinde hücresel yanıtlarda değişikliğe neden olan ROCK sinyal yolağı nörodejeneratif hastalıkların patogenezinde terapötik bir hedef olarak düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: In this study, fasudil and memantine, which provide benefits in Alzheimer's disease by blocking the Rho / Rho Kinase pathway and Glutamate NMDA receptors when used alone, were used together against scopolamine-induced experimental dementia and their possible synergistic interactions were investigated. Materials and Methods: 56 male BALB / c mice, 3-4 weeks old, were randomly divided into 7 groups, 8 in each group. Gcontrol: 1 ml 0.9% saline ip, Gskop: 3 mg / kg Scopolamine ip, Gfas: 10 mg / kg Fasudil ip, Gmem: 3 mg / kg Memantine ip, Gskop + fas: 3 mg, once a day for 14 days Scopolamine ip / kg and Fasudil ip 10 mg / kg, Gskop + mem: 3 mg / kg scopolamine i.p. and + 3 mg / kg Memantine ip and Gskop + fas + mem: 3 mg / kg Scopolamine i.p. and + 10 mg / kg Fasudil i.p. + 3 mg / kg Memantin i.p. applied. Behavioral experiments were carried out to determine cognitive function. Levels of markers such as ABETA and BDNF were measured in the brain tissues of the subjects. Results: Levels of biochemical markers in scopolamine group were found to be different compared to other groups. This finding suggests that Fasudil and Memantine cause positive changes on synaptic plasticity. Conclusion: The ROCK signaling pathway, which causes changes in cellular responses on hippocampal learning and memory, is considered a therapeutic target in the pathogenesis of neurodegenerative diseases.en_US
dc.description.sponsorshipDicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DÜBAP) tarafından TIP-16023 numaralı proje ile desteklenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDemansen_US
dc.subjectBDNFen_US
dc.subjectFasudilen_US
dc.subjectMemantinen_US
dc.subjectNMDAen_US
dc.subjectDementiaen_US
dc.subjectMemantineen_US
dc.titleDeneysel demans modelinde fasudil ile memantin’in etkilerinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the effects of fasudil and memantine in experimental dementia modelen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8159-5680en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record