Show simple item record

dc.contributor.advisorTuncer, Mehmet Cudi
dc.contributor.authorÜlkü, Refik
dc.date.accessioned2021-09-17T12:00:25Z
dc.date.available2021-09-17T12:00:25Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationÜlkü, R. (2021). Vena pulmonales varyasyonlarının üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7699
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada anjio bilgisayarlı tomografi ile sol atrium pulmoner venlerin sayısı, lökalizasyonları, ostium anomalileri ve çaplarının görüntülenip ölçülmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak anjiobilgisayarlı tomografi yapılmış 500 hastanın pulmoner ven haritalanması incelendi. Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi görüntüleme yapıldı. Değerlendirmede görüntülerin diyastol sonu ven çaplarının en geniş olduğu görüntü serilerini kullandık. BT incelemesinde pulmoner venlerin ostial, anterior-posterior (AP) ve superior-inferior (SI) çapları ölçüldü. Pulmoner venlerin ovalliği ostium indeksi kullanılarak hesaplandı. Ostium indeksi (AP) ölçümleri (SI) ölçümlere bölünerek hesaplandı. Bulgular: Bu çalışmada 252 kadın, 248 erkek hasta değerlendirildi. Ortalama yaş 54.7 idi. Serimizde 194 ostium anomalisi tespit ettik. En sık solda tek ostium anomalisi tespit ettik. Yirmibeş hastada bilateral anomaliler vardı. On bir hastada izole sağ ve solda tek ostium anomalisi varken, on üç hastada solda tek sağda üç ostium anomalisi bulundu. Ayrıca bir hastada solda tek sağda dört ostium anomalisi tespit edildi. Sağ ve sol tek ostium anomalilerin de ortak ostium çaplarının ölçülmesinde özellikle SI çapların daha büyük olduğu ve her iki anomalide de sağ taraf ostium çapının anlamlı olarak büyük olduğu saptandı (p<0.001). Sonuç: Bilgisayarlı Tomografi pulmoner venlerin ve sol atriuma ait yapıların görüntülenmesinde, varyasyon ya da normal anatominin saptanmasında kolay uygulanabilen ve noninvaziv bir yöntemdir.en_US
dc.description.abstractAid: In this study, it was aimed to monitor and measure the number, leucalization, ostium anomalies and diameters of left atrium pulmonary veins with angio computed tomography. Material and methods: Pulmonary vein mapping of five hundred patients who had undergone angiocomputer tomography retrospectively was examined. Contrast-enhanced Computed Tomography imaging was performed. In the evaluation, we used a series of images with the largest end-diastolic vein diameters. Ostium, anterior-posterior (AP) and superior-inferior (SI) diameters of pulmonary veins were measured on CT examination. The ovality of the pulmonary veins was calculated using the ostium index. Ostium index (AP) measurements (SI) were calculated by dividing by measurements. Results: In this study, 252 female and 248 male patients were evaluated. Average age was 54.7. We detected 194 ostium anomalies in our series. We found the most common left ostium anomaly. Twenty-five patients had bilateral anomalies. Eleven patients had isolated right and left ostium anomalies, while 13 patients had three ostium anomalies on the left and one right. In addition, four ostium anomalies were detected in one patient on the left and one on the right. In the measurement of the common ostium diameters of the right and left single ostium anomalies, it was found that especially SI diameters were larger and the right side ostium diameter was significantly larger in both anomalies (p <0.001). Conclusion: Computed Tomography is an easy-to-apply and non-invasive method for imaging the pulmonary veins and structures of the left atrium, detecting variation or normal anatomy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPulmoner venen_US
dc.subjectOstiumen_US
dc.subjectAnomalien_US
dc.subjectVaryasyonen_US
dc.subjectDefekten_US
dc.subjectPulmonary veinen_US
dc.subjectAnomaly variationen_US
dc.subjectDefecten_US
dc.titleVena pulmonales varyasyonlarının üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of pulmonary vein variations by three dimensional computed tomographyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record