Show simple item record

dc.contributor.advisorBalkan, Mahmut
dc.contributor.authorTuneğ, Gülsüm
dc.date.accessioned2021-09-17T12:00:12Z
dc.date.available2021-09-17T12:00:12Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationTuneğ, G. (2021). 2003-2018 yılları arasında koryon villus, kordosentez ve abortus yapılan 317 olgunun sitogenetik açıdan değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7698
dc.description.abstractAmaç: Çalışmamız koryon villus, kordosentez ve , abortus materyallerinin retrospektif olarak sitogenetik analizleri değerlendirilip, ortaya kapsamlı bir veri çalışması koymayı ve elde edilen verileri istatistiklerle desteklemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2003-2018 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Tanı Laboratuvarına gelen 317 koryon villus, kordosentez ve abortus materyalleri kromozom analiz yöntemi ile incelenmiştir. Bulgular: Çalışmamızda yapılan sitogenetik analiz sonuçlarına göre 317 hastanın örnek materyallerinin 2642 (%83)’sinde normal kromozom, 53 (% 13)’ ünde kromozomal anomali saptandı. Bu analiz değerlendirmelerinde trizomik anomalilerin sayıca fazla olduğu tespit edildi. İncelediğimiz 317 hastanın yaş, sigara kullanımı, akrabalık, ilaç kullanımı, tekrarlayan düşük sayısı ve ölü doğum sayısı parametreleri ile kromozomal analiz sonuçları arasında istatiksel olarak herhangi bir anlamlılık olmadığı sonucu tespit edildi (p>0,005). Sonuç: Analiz sonuçlarına göre, trizomik anomalileri literatür ile uyumlu olarak bizim çalışmamızda da sık görülen anomalilerdir. İncelediğimiz parametreler ve kromozomal analiz sonuçları arasında herhangi bir ilişki saptanmadı.en_US
dc.description.abstractAim: In our study, we aimed to retrospectively evaluate the cytogenetic analyzes of chorionic villus, cordocentesis and abortus materials, to present a comprehensive data study and to support the obtained data with statistics. Material and Method: In this study, 317 chorionic villus, cordocentesis and abortion materials coming to Dicle University Faculty of Medicine Genetic Diagnosis Laboratory between 2003-2018 were examined by chromosome analysis method. Results: According to the results of the cytogenetic analysis performed in our study, 262 (83%) of the sample materials of 317 patients were found to have normal chromosomes and 53 (13%) chromosomal anomalies. In these analysis evaluations, it was determined that the number of trisomic anomalies was high. It was found that there was no statistically significant difference between the parameters of age, smoking, consanguinity, drug use, number of recurrent miscarriages and stillbirths and chromosomal analysis results of the 317 patients we examined. (p> 0.005). Conclusion: According to the cytogenetic analysis results, trisomic anomalies are among the common anomalies in our study in accordance with the literature.No relationship was found between the parameters we examined and the chromosomal analysis results.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKoryon villusen_US
dc.subjectKordosentezen_US
dc.subjectAbortusen_US
dc.subjectSitogenetik analizen_US
dc.subjectKromozomal anomalien_US
dc.subjectChorionic villusen_US
dc.subjectCordocentesisen_US
dc.subjectAbortusen_US
dc.subjectCytogenetic analysisen_US
dc.subjectChromosomal abnormalityen_US
dc.title2003-2018 yılları arasında koryon villus, kordosentez ve abortus yapılan 317 olgunun sitogenetik açıdan değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeCytogenetic evaluation of 317 cases which were made koryon villus, cordocentesis and abortus between 2003-2018en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record