Show simple item record

dc.contributor.authorBaşaranoğlu, Serdar
dc.date.accessioned2015-01-16T13:22:52Z
dc.date.available2015-01-16T13:22:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/687
dc.description.abstractÇalışmamızda obstetrik nedenlerle DİK gelişen hastaların antepartum değerlendirilmesi, gelişebilecek komplikasyonların önceden tahmini, önlenmesi ve maternal morbidite ve mortalitenin azaltılması yönünde hekime yol gösterici bilgilerin sunumunu amaçladık. Temmuz 2006-Haziran 2013 tarihleri arasında, kliniğimizde ve/veya dış merkezde doğumunu yapan veya doğum sonrası kliniğimize transfer edilen hastalar dahil edildi. Obstetrik nedenlerle DİK tanısı konulan hastalar çalışmaya dahil edildi ve hastaların DİK skorlaması International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) kriterlerine göre yapıldı. Hastalar etyolojilerine göre dört gruba ayrıldı. Bunlar grup-1 (hipertansif gebelikler), grup-2 (post-partum kanaması olanlar), grup-3 (dekolman plasentalı hastalar) ve grup-4 (diğerleri) olmak üzere sınıflandırıldı. Dış merkezde doğumunu yapan ve postpartum dönemde takip gerektiren hastalara yapılan cerrahi müdaheleler, kliniğimize transfer süreleri ve kliniğimizde değerlendirildikten sonra tekrar cerrahi müdahele gereken hastalar ile yapılan cerrahi müdaheleler not edildi. Taburculuk sonrası gelişen sekel ve komplikasyonlar, ex olan hastaların mortalite nedenleri kaydedildi. Çalışmamıza obstetrik nedenlerle DİK tanısı konulan 52 hasta dahil edildi. DİK nedeniyle 12 hastamız (12/52) ex olduğunu ve mortalite oranını %23,1 olarak tespit ettik. Obstetrik nedenlerle bağlı DİK görülme insidansı % 0,314 olarak bulundu. Başvuru esnasında hesaplanan DİK skorlamalarında ex olan hastaların tamamının aşikar DİK kriterlerine (?5 puan) uygun olduğu gözlendi. Ex olan hastaların ortalama değerini (5,75 ±2,34) olarak tespit ettik ve bu değerlerin diğer hastalara göre yüksek olduğu (4,97±2,00) görüldü fakat bu istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,303). DİK prognozu hakkında günümüzde yapılan çalışmalar az sayıda vakalarla sınırlıdır. Çalışmamıza göre artmış INR değerinin (>2,0) ve takiplerde yükselen LDH seviyesinin mortalite tahmininde öngörüde bulunabileceğini düşündürmekte fakat bunun için daha geniş serili çalışmaların olması kanaatindeyiz.en_US
dc.description.abstractIn our study, we aimed the guiding to physician antepartum evaluation the patients who develop DIC with obstetric reasons, prediction and prevention of complications, and the presentation of information to reduce maternal morbidity and mortality. Patients who delivered in our clinic and/or the external center or post-natal transferred to the clinic were included between July 2006 and June 2013. Patients diagnosed with obstetric DIC reasons were included in the study and DIC score was made according to the International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) criteria. Patients were divided into four groups according to the etiology. These were classified group-1 (hypertensive pregnancies), group-2 (post-partum bleeding ones), group-3 (placental abruption patients) and group-4 (among others). External center giving birth and follow-up of patients requiring surgical interventions in the postpartum period, transferred times to our clinic and after evaluating the patients in our clinic to be surgically again and surgical interventions were noted. Sequelae and complications occurring after discharge, causes of mortality in patients with ex were recorded. 52 patients diagnosed with obstetric DIC reasons included the study. Twelve our patient is ex due to DIC and we detected mortality rate 23.1% (12/52).The incidence of DIC due to obstetric reasons were found to be 0.314%. During the recourse, calculated DIC scores were found to be appropriate (? 5 points) in all ex patients with overt DIC criteria. We detected ex patients with an average value (5.75 ± 2.34) and these values were observed higher than the other patients (4.97 ± 2.00) but this was not statistically significant (p = 0.303). The prognosis of DIC cases have limited a small number of studies. According to our study, increased INR values (> 2.0) and at the follow-up, increasing value of LDH suggest the prediction of mortality prediction but we believe that to be larger series of studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectYaygın damar içi pıhtılaşmaen_US
dc.subjectObstetrik kanamaen_US
dc.subjectRelaparotomien_US
dc.subjectGebeliken_US
dc.subjectEtiyolojien_US
dc.subjectDisseminated intravascular coagulationen_US
dc.subjectMajor obstetric hemorrhageen_US
dc.subjectRelaparotomyen_US
dc.subjectPregnancyen_US
dc.subjectEtiologyen_US
dc.titleObstetrik nedenlerle dissemine intravasküler koagulasyon gelişen hastaların değerlendirilmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBaşaranoğlu, Serdar


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record