Show simple item record

dc.contributor.advisorTaşkesen, Mustafa
dc.contributor.authorKolbaşı, Barış
dc.date.accessioned2021-04-16T11:08:26Z
dc.date.available2021-04-16T11:08:26Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationKolbaşı, B. (2020). 2013-2019 yılları arasında pediatri yoğun bakım ünitesinde takip edilen trakeostomili hastaların değerlendirilmesi. Uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urifile:///C:/Users/User/Downloads/642603.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6754
dc.description.abstractAmaç: Trakeostomi, günümüzde yoğun bakım ünitelerindeki endikasyon dahilinde her yaştaki kritik hastalara uygulanabilen ve son yıllarda kullanımı giderek artan cerrahi bir prosedürdür. En sık trakeostomi nedenleri uzamış mekanik ventilasyon ve üst havayolu obstrüksiyonudur. Bu çalışmamızda Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi' nde (ÇYBÜ) trakeostomi uygulanan 61 hastanın; demografik özellikleri, eşlik eden hastalıkları, işlemin zamanlaması, komplikasyonları, hasta sonuçları ve bu sonuçlara etki eden faktörlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Yöntem: Çalışmamıza 2013-2019 yılları arasında ÇYBÜ' nde yatarak takip ve tedavi edilmiş, cerrahi trakeostomi uygulanmış 1 ay-18 yaş arasındaki 61 hasta dahil edildi. Hastalara ait tıbbi kayıtlar geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, yaşlara göre dağılımı, yoğun bakıma alındığında primer tanısı, trakeostomi endikasyonu, ek hastalık varlığı, trakeostomi zamanlaması (erken/geç), trakeostomi öncesinde-sonrasında solunum desteği şekli, yoğun bakımda yatışsüresi, komplikasyon gelişimi (peri-operatif/post-operatif), dekanülasyon durumu, mortalite ve taburculuk biçimi kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 61 hastanın %52'si erkek, %48 'i kız idi. Hastaların %52,5'i okul öncesi çağda (25-84 ay) yer almaktaydı. Hastaların %88,5'inde eşlik eden kronik hastalık mevcuttu. En sık trakeostomi endikasyonu %39,3 ile uzamış entübasyon olarak tespit edildi. Hastaların %44,3'ünün trakeostomi öncesi primer tanısının nöromüsküler hastalıklar olduğu tespit edildi. Hastalarımızın %77'sinde geç trakeostomi (21 gün ve sonrası) olduğu görüldü. Hastalarımızın %63,9'unda komplikasyon gelişmedi. Hastalarımızın %14,8'inde perioperatif, %31,1'inde ise postoperatif dönemde komplikasyon gelişti. Hastalarımızın %9,8'inde dekanülasyon gerçekleşti. Hastalarımızın trakeostomi öncesi ortalama 47,34 gün mekanik ventilatör desteği aldıkları görüldü. Hastalarımızın %44,3'ü mekanik ventilatörden ayrıldı. Hastalarımızın %45,9'u kaybedildi ve kayıpların %92,8'i hastanede gelişti. Sonuç: Sonuç olarak hastalarımızın çoğu okul öncesi çağda yer almasına ve eşlik eden kronik hastalıkları olmasına rağmen komplikasyon oranlarımız düşüktü. Hastalarımızın çoğuna uzamış entübasyon nedeniyle trakeostomi açılmış olmakla beraber tüm hastalarımızın %9,8'i dekanüle edilebilmiş olması ve %45,9'u kaybedilmesine rağmen yine de trakeostomi hâlâ çocuk yoğun bakım ünitelerinde sıkça başvurulan ve yoğun bakımdan taburculuğu kolaylaştıran bir cerrahi prosedürdür.en_US
dc.description.abstractBackground: Tracheostomy is an increasing surgical procedure to be applied to critically ill patients of all ages within the indication in intensive care units. The most common causes of tracheostomy are prolonged mechanical ventilation and upper respiratory airway obstruction. In this study, 61 patients who underwent tracheostomy in the Pediatric Intensive Care Unit (PICU); demographic features, concomitant diseases, timing of the procedure, complications, patient outcomes and determining the factors affecting these results of patients were evaluated. Method: 61 patients between the ages of 1 month and 18 years, followed-up and treated in PICU between 2013 and 2019, and underwent surgical tracheostomy were included in our study. Medical records of the patients were examined retrospectively. Distribution of patients by age, gender, age, primary diagnosis when taken into intensive care, indication for tracheostomy, presence of additional disease, timing of tracheostomy (early / late), respiratory support before and after tracheostomy, duration of intensive care, development of complications (peri-operative/post-operative), decannulation status, mortality and discharging were recorded. Results: Of the 61 patients included in the study, 52% were male and 48% were female. 52,5% of the patients were in preschool age (25-84 months). Concomitant chronic disease was present in 88,5% of patients. The most common tracheostomy indication was prolonged intubation with 39,3%. It was determined that 44,3% of the patients had a primary diagnosis before tracheostomy as neuromuscular diseases. It was observed that 77% of our patients had late tracheostomy (21 days and later). No complications developed in 63,9% of our patients. Complications developed in 14,8% of our patients in the perioperative and in 31,1% in the postoperative period. Decanulation was performed in 9,8% of our patients. On average, it was observed that our patients received mechanical ventilation support for 47,34 days before tracheostomy. 44,3% of our patients were extubated. 45,9% of our patients were died and 92,8% of exitus was developed in the PICU. Conclusion: In conclusion, despite the fact that most of our patients are in preschool age and have accompanying chronic diseases, our complication rates were low. Although tracheostomy was performed due to prolonged intubation to most of our patients, despite the fact that 9,8% of all our patients could be decannulated and 45,9% of them were died. Tracheostomy is still a surgical procedure that is frequently used in PICUs and facilitates discharging from PICU.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectYoğun bakımen_US
dc.subjectTrakeostomien_US
dc.subjectKomplikasyonen_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectIntensive careen_US
dc.subjectTracheostomyen_US
dc.subjectComplicationen_US
dc.title2013-2019 yılları arasında pediatri yoğun bakım ünitesinde takip edilen trakeostomili hastaların değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe evaluati̇on of pati̇ents wi̇th tracheostomy followed i̇n the pedi̇atri̇c i̇ntensi̇ve care uni̇t between 2013 and 2019en_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıAna Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record