Show simple item record

dc.contributor.authorHalaç, Hicran Hanım
dc.contributor.authorErgün, Ruşen
dc.date.accessioned2020-11-03T07:59:28Z
dc.date.available2020-11-03T07:59:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHalaç, H.H., Ergün, R. (2020). “Erdemli Halk Eğitim Merkezinde eğitim alan kadınların kültürel miras turizminde algılarının tespiti”, International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 6(32), 1135-1147.en_US
dc.identifier.issn2630-631X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6414
dc.identifier.urihttp://www.smartofjournal.com/Makaleler/1484238428_32_6.32_ID547_Hala%c3%a7&Erg%c3%bcn_1135-1147.pdf
dc.description.abstractBir bölgede kültürel miras turizm sürdürülebilirliğinin kültürel mirasın gerçek sahipleri olan halkın kültürel miras turizminde yer almasına bağlı tutulması ve bu çalışmalarda fikirlerine başvurulmasının önemi çalışma kapsamında Mersin’in Erdemli ilçesinde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler için Erdemli Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim alan 65 kadına anket uygulanmış, 59 anket sonucu değerlendirmeye alınmıştır. Anket 3 bölüm ve toplam 15 açık/ kapalı uçlu sorudan oluşmaktadır. Ankete katılım sağlayan kadınların demografik özellikleri ve ankette yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar sayı/yüzde şeklinde tablolarda belirtilmiş olup bunların analiz ve değerlendirilmeleri yapılmıştır. Anket analizleri sonucunda katılımcıların genel anlamda turistik olarak öne çıkan Kızkalesi ve Cennet Cehennem gibi somut kültürel mirasların farkındayken birçok somut ve somut olmayan kültürel mirasın farkında olmadıklarının tespiti yapılmıştır. Ayrıca kadınların kültürel miras turizminde aktif bir rol oynamadığı, kadınlar özelinde halkın turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel avantajlarının yeterince farkında olmadığı görülmektedir. Bunların yanı sıra Halk Eğitim Merkezi ve yerel yönetimlerin bu konuda halkı yeterince bilinçlendirmediği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.sponsorshipWithin the scope of the study, the importance of keeping cultural heritage tourism sustainability in a region adhering to the people who are the real owners of cultural heritage in cultural heritage tourism and using ideas in these studies were evaluated in the Erdemli district of Mersin. For these evaluations, 65 women who were trained at Erdemli Public Education Center were surveyed and 59 results were evaluated. The survey consists of 3 sections and a total of 15 open / closed-ended questions. The demographic characteristics of the women participating in the questionnaire and their answers to the questions posed in the questionnaire are stated in the tables as numbers / percentages and their analyzes and evaluations were made. As a result of the survey analysis, it was determined that the participants were aware of the concrete cultural heritages such as Kızkalesi and Cennet Cehennem, which were generally touristic, and were not aware of many concrete and intangible cultural heritages. In addition, it is seen that women do not play an active role in cultural heritage tourism and that the public is not aware of the economic, social and environmental advantages of tourism in particular. In addition, it was determined that the Public Education Center and local administrations did not raise the awareness of the public sufficiently in this regard.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKültürel mirasen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectFarkındalıken_US
dc.subjectYerel halken_US
dc.subjectHalk Eğitim Merkezien_US
dc.subjectCultural heritageen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectAwarenessen_US
dc.subjectLocal peopleen_US
dc.subjectPublic Education Centeren_US
dc.titleErdemli Halk Eğitim Merkezinde eğitim alan kadınların kültürel miras turizminde algılarının tespitien_US
dc.title.alternativeDetermination of the perceptions of women receiving education in Erdemli Public Education Center in cultural heritage tourismen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue32en_US
dc.identifier.startpage1135en_US
dc.identifier.endpage1147en_US
dc.relation.journalSocial Mentality and Researcher Thinkers Journalen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümüen_US
dc.contributor.authorID54689en_US
dc.contributor.authorID318529en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5253-3245en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8046-9914en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.31576/smryj.553en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record