Show simple item record

dc.contributor.authorSağsöz, Hakan
dc.contributor.authorYapıcı, İ. Ümit
dc.contributor.authorKetani, Aydın
dc.contributor.authorKetani, Şennur
dc.contributor.authorSaruhan, Berna
dc.contributor.authorAkbalık, M. Erdem
dc.contributor.authorÜnver, Özkan
dc.contributor.authorAltan, Feray
dc.contributor.authorİpek, Duygu Neval Sayın
dc.contributor.authorAlp, Simten Yeşilmen
dc.date.accessioned2020-08-28T12:20:30Z
dc.date.available2020-08-28T12:20:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSağsöz, H., Yapıcı, İ. Ü., Ketani, A., Ketani, Ş., Saruhan, B., Akbalık, M. E. ve diğerleri. (2020). Veteriner fakültesi öğrencilerinin mikroskop kullanımına yönelik öz yeterlik inançlarının belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(37), 1-7.en_US
dc.identifier.issn1305-0060
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6221
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1193377
dc.description.abstractBu araştırmada Veteriner Fakültesi öğrencilerinin mikroskop kullanımına yönelik öz-yeterlik inançlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu; 2018-2019 öğretim yılında Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde öğrenim gören 77’si kadın, 119’u erkek olmak üzere toplam 196 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Ünal Baş (2013) tarafından geliştirilen “Mikroskop Kullanımında Öz yeterlik İnanç Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde; %, frekans, ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; öğrencilerin ölçeğin geneline ilişkin aldıkları toplam puan ortalamalarına göre (116,72) öz yeterlik inanç düzeylerinin “yüksek” olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the self-efficacy beliefs of Faculty of Veterinary Medicine students in microscope usage. The survey model was used as research model. The study group included a total 196 students (77 of whom were female, and 119 of whom were male) attending the Faculty of Veterinary Medicine of Dicle University in the academic year of 2018-2019. As the data collection tool, “Self-efficacy Belief Scale in Microscope Usage” developed by Ünal Baş (2013) was used. For the analysis of the data, percentages, frequencies, means, standard deviations, independent samples t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used. As a result of the study, it was determined that self-efficacy belief levels were “high” according to the total average score of the students (116,72).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterineren_US
dc.subjectMikroskopen_US
dc.subjectÖz yeterliken_US
dc.subjectVeterinaryen_US
dc.subjectMicroscopeen_US
dc.subjectSelf efficacyen_US
dc.titleVeteriner fakültesi öğrencilerinin mikroskop kullanımına yönelik öz yeterlik inançlarının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of self-efficacy beliefs of faculty of Veterinary medicine students in microscope usageen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue37en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage7en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID116181en_US
dc.contributor.authorID20670en_US
dc.contributor.authorID6875en_US
dc.contributor.authorID154761en_US
dc.contributor.authorID187821en_US
dc.contributor.authorID181074en_US
dc.contributor.authorID154588en_US
dc.contributor.authorID107232en_US
dc.contributor.authorID161412en_US
dc.contributor.authorID165986en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5456-697Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1546-9747en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5111-5524en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9898-0593en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9017-763Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7486-232Xen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.dubapVETERİNER.17.014en_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.14582/DUZGEF.2020.135en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record