Show simple item record

dc.contributor.authorSatıcı, Ömer
dc.contributor.authorAkkuş, Zeki
dc.contributor.authorAlp, Aykut
dc.date.accessioned2020-05-08T13:08:45Z
dc.date.available2020-05-08T13:08:45Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSatıcı, Ö., Akkuş, Z. ve Alp, A. (2009). Tıp Fakültesi öğretim elemanlarının teknolojiye ilişkin tutumlarının CHAID analizi ile incelenmesi. Dicle Tıp Dergisi, 36(4), 267-274en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5431
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/21/Dicle%20Med%20J-01525.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RneE9USXk
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada, 2005-2006 öğretim yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim elemanlarının genel olarak teknolojiye ilişkin tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, öğretim elemanlarının teknolojiye yönelik tutumlarının, değişik özelliklerinden nasıl etkilendiğini tanımlamaya yönelik bir çalışmadır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 224 kişi alındı. Bunların 68’i Profesör , 40’ı Doçent, 44’ü Yardımcı Doçent, 58’i Araştırma Görevlisi ve 14’ü uzmandır. Çalışmamızda bağımlı değişkenlere hangi tutum değişkenlerinin nasıl bağlandığı tespit edildi. Tutumları farklılaştıran maddelerin ortaya çıkması amaçlandı. Tutum maddeleri için likert tipinde form uygulandı. Bulgular: Öğretim üyelerinin teknoloji fuarlarına katılma isteği tutumları farklı oldu. Araştırma görevlileri diğer ünvanlara göre daha olumlu tutum takınmışlardır. Teknoloji fuarlarına katılmakta kararsız kalan öğretim üyeleri, alanlarında yeni öğretim teknolojisinin uygulanmasını istedikleri gözlendi. Bağlı bulundukları bölüm, teknolojinin insanın yerini alacağı konusundaki tutumlarını belirledi. Öğretim üyelerinin, "teknolojinin insanın yerini alacağına dair" görüşe kararsız kaldıkları söylenebilir. Bu maddeye hiç katılmayan kişilerin cerrahi bilimlerde yoğunlaştığı gözlendi. Sonuç: Genel olarak öğretim üyeleri teknolojiye karşı olumlu tutum sergilemektedir.en_US
dc.description.abstractAim: In this study, the attitudes of teaching staff of Faculty of Medicine, Dicle University, in the 2005-2006 academic year about technology was intended to be examined. This research is a study on how teaching staff are affected with their different characteristics. Materials and Methods: Our study 224 persons were taken. Of the persons, 68 were professor, 40 were Assoc Professor, 44 were Assistant Professors, 58 were research assistants and 14 were expert. In our study, how the attitude variables were connected to the dependent (target) variables was determined. The emergence of attitudes of different items has been intended to be studied on. Likert type form was applied for attitude items. Results: The attitudes on the wish of the teaching staff to join technology fairs were found to be different. Research assistants were found to have positive attitudes compared to the higher rank teaching staff. It was seen that the teaching staff who were indecisive to join the technological fairs wanted new instructive technologies to be used in their areas. Their departments determined their attitudes. It can be said that the teaching staff are indecisive about the opinion that ‘technology will take place of human beings’. It was found that the ones who did not agree with this item were mostly from Surgery Department. Conclusion: In general, the academic staff have positive attitudes towards technology.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectTeknolojien_US
dc.subjectTutumen_US
dc.subjectCHAIDen_US
dc.subjectTıp Fakültesien_US
dc.subjectÖğretim üyesien_US
dc.subjectTechnologyen_US
dc.subjectAttitudesen_US
dc.subjectCHAIDen_US
dc.subjectFaculty of Medicineen_US
dc.subjectAcademic staffen_US
dc.titleTıp Fakültesi öğretim elemanlarının teknolojiye ilişkin tutumlarının CHAID analizi ile incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of attitudes regarding technology in teaching staff members of Medical Faculty by CHAID analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume36en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage267en_US
dc.identifier.endpage274en_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID11650en_US
dc.contributor.authorID1104en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5491-8138en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6161-3666en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States