Show simple item record

dc.contributor.authorKapan, Murat
dc.contributor.authorÖnder, Akın
dc.contributor.authorPolat, Serkan
dc.contributor.authorAliosmanoglu, İbrahim
dc.contributor.authorTaskesen, Fatih
dc.contributor.authorArikanoglu, Zülfü
dc.contributor.authorGül, Mesut
dc.contributor.authorTaçyıldız, İbrahim
dc.date.accessioned2020-04-21T17:54:02Z
dc.date.available2020-04-21T17:54:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKapan, M., Önder, A., Polat, S., Aliosmanoğlu, İ., Taşkesen, F. ve Arıkanoğlu, Z. (2012). Rektal prolapsus cerrahi tedavisinde abdominal ve perineal yaklaşımlar. Dicle Tıp Dergisi, 39(1), 83-88.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5324
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/1/DicleMedJ-01096.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRReE5UZzNOdz09
dc.description.abstractGiriş: Rektal prolapsus, sosyal ve fonksiyonel problemlere neden olan ve ideal cerrahi yöntem konusunda tartışmaların devam ettiği bir hastalıktır. Bu çalışmada rektal prolapsus nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalarımızda abdominal ve perineal yaklaşımların postoperatif erken ve geç dönem sonuçlarla beraber araştırılması amaçlandı. Gereç ve yöntem: 2006-2011 yılları arasında rektal prolapsus tanısıyla cerrahi tedavi uygulanan 21 hastanın kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara ait demografik ve fizik muayene bulguları, uygulanan cerrahi yöntemler, postoperatif erken ve geç dönemde gelişen komplikasyonlar, nüks ve mortalite oranları kaydedildi. Bulgular: Hastaların medyan yaş 43 olup, kadın/erkek oranı 1.63/1 idi. En sık başvuru şikayeti gaz kontrolünde bozukluk ve sıklıkla mukusla ıslanma idi. Fizik muayenede hastaların %19’unda evre 1 ve %81’inde evre 3 rektal prolapsus saptandı. En sık uygulanan cerrahi yöntem Notaras’tı (%52.4). Hastaların % 14.3’ünde postoperatif erken dönemde komplikasyon gelişti. Postoperatif mortalite, nüks ve reeksplorasyon gerektiren bir komplikasyon gözlenmedi. Perineal yaklaşım uygulanan hastalarda yaş daha ileri ve hastanede yatış süresi daha kısaydı ve sıklıkla rejyonel anestezi altında uygulandı. Postoperatif erken komplikasyonlar ve nüks gelişimi açısından istatistiksel farklılık izlenmedi. Sonuç: Cerrahi tedavi açısından risk faktörleri, hastaya ait bulgular ve cerrahın tecrübesi göz önünde bulundurularak uygulanacak abdominal veya perineal yaklaşımlara ait sonuçlar benzerdir.en_US
dc.description.abstractIntroduction: Rectal prolapse is a disease, which is an important cause of social and functional problems and has a continuing debate about the ideal surgical treatment of itself. In this study, we aimed to investigate the abdominal and perineal approaches with early and late postoperative result in the patients undergoing surgery for rectal prolapse. Materials and methods: Between 2006-2011, the records of 21 patients undergoing surgery with the diagnosis of rectal prolapse were reviewed, retrospectively. The demographic and physical examination findings, surgical procedures, early and late postoperative complications, recurrence and mortality rates were recorded. Results: The median age was 43 years and female/male ratio was 1.63/1. The most common presenting complaint was gas control failure and often wetting with mucus. Stage 1 and stage 3 rectal prolapses was detected in 19% and 81% of the patients, respectively. The most common surgical procedure was Notaras (54%). Early postoperative complications were seen in 14.3% of the patients. There were no postoperative recurrence, mortality and complication requiring re-exploration. Advanced age and shorter duration of hospital stay were determined and often performed under regional anesthesia in the patients undergoing perineal approach. No statistical differences were observed in terms of early postoperative complications and recurrence. Conclusion: Results of abdominal and perineal approaches were similar, when they were applied with taking into account the risk factors for surgical treatment, findings of the patients and the surgeon’s experience.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectRektal prolapsusen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectAbdominalen_US
dc.subjectPerinealen_US
dc.subjectRectal prolapseen_US
dc.subjectSurgeryen_US
dc.subjectAbdominalen_US
dc.subjectPerinealen_US
dc.titleRektal prolapsus cerrahi tedavisinde abdominal ve perineal yaklaşımlaren_US
dc.title.alternativeAbdominal and perineal approaches in the surgical treatment of rectal prolapseen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume39en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID156302en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9168-0539en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6595-9157en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.5798/diclemedj.0921.2012.01.0100en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States