Show simple item record

dc.contributor.authorÖzler, Ali
dc.contributor.authorTurgut, Abdulkadir
dc.contributor.authorAğaçayak, Elif
dc.contributor.authorİçen, Mehmet Sait
dc.contributor.authorAlabalık, Ulaş
dc.contributor.authorBaşaranoğlu, Serdar
dc.contributor.authorPeker, Nurullah
dc.contributor.authorGül, Talip
dc.date.accessioned2020-04-20T12:51:44Z
dc.date.available2020-04-20T12:51:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationÖzler, A., Turgut, A., Ağaçayak, E., İçen, M.S., Alabalık, U., Başaranoğlu, S. ve diğerleri. (2013). The evaluation of diagnostic and clinical findings in grand multiparous patients with endometrial cancer. Dicle Tıp Dergisi, 40(3), 374-378.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5305
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/28/Dicle%20Med%20J-01831.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRneU56QTVPUT09
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı grand multipar, endometrium kanserli hastaların tanısal ve klinik özelliklerini diğer endometrial kanserli hastalar ile karşılaştırarak değerlendirmektir. Yöntemler: Kliniğimizde Ocak 2006-Ağustos 2012 tarihleri arasında endometrium kanseri nedeniyle opere edilen 34 hasta dahil edildi. Hastalar doğum sayısına göre üç gruba ayrıldı; Grup 1 (doğum yapmamış hastalar, n=8), Grup 2 (doğum sayıları 1’den 4’e kadar olan hastalar, n=14), Grup 3 (grand multipar hastalar, n=12). Grand multipar hastaların tanısal, klinik ve histopatolojik verileri diğer gruplardaki hastalar ile karşılaştırıldı. Bulgular: Grup 3 (grand multipar) hastaların yaş ortalaması diğer gruplara göre anlamlı yüksek bulundu. (p<0,05). Tüm gruplar tümörün myometrial invazyon derinliği açısından karşılaştırıldığında ise anlamlı bir farklılık tespit edilmedi (p>0,05). Grup 1, 2 ve 3’ deki Evre 1A tümörlü hastaların oranlarının sırasıyla %75, %64,2 ve %83,3 olduğu bulundu. Ayrıca, bütün grand multipar hastaların evre 1 tümöre sahip oldukları bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak, grand multipar hastaların tanıları daha geç yaşlarda konmakta, fakat erken evrede ve endometrioid tip endometrial kanser tanılarını almışlardır. Son doğumdan itibaren geçen süre endometrial kanser riski üzerine etkili bir faktör olabilir.en_US
dc.description.abstractObjective: The aim of the present study is to evaluate differences in diagnostic and clinical characteristics of the grand multiparous patients with endometrial cancer comparing with the other patients with endometrial cancer. Methods: A total of 34 patients that operated for endometrial cancer between January 2006 and August 2012 in our clinic were included. The patients were divided into three groups according to the number of births; group 1 (nulliparous patients, n=8), group 2 (the number of delivery from one to four, n=12), group 3 (grand multiparous patients, n=12). The diagnostic, clinical and histopathological data of the patients in the group 3 (grand multiparous patients) were compared with those of the other groups. Results: The mean age of the patients in group 3 (grand multipara) was found to be significantly higher than those of the other groups (p<0.05). There was no significant difference in the depth of myometrial invasion of the tumor between all groups (p>0.05). The percentages of patients with the tumor stage 1A in the groups 1, 2 and 3 were found to be 75%, 64.2% and 83.3%, respectively. All of the grand multiparous patients (group 3) were found to have stage 1 tumor. Conclusion: In conclusion, grand multiparous patients were diagnosed at advanced age but their diseases were endometrioid type endometrial cancer at an early stage. The protective effect of pregnancies against endometrial cancer decreases at advanced age. The period of time after last birth may be a factor on the risk of endometrial cancer.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectEndometrium kanserien_US
dc.subjectGrand multipariteen_US
dc.subjectNullipariteen_US
dc.subjectGebeliken_US
dc.subjectEndometrial canceren_US
dc.subjectGrand multiparityen_US
dc.subjectNulliparityen_US
dc.subjectPregnancyen_US
dc.titleThe evaluation of diagnostic and clinical findings in grand multiparous patients with endometrial canceren_US
dc.title.alternativeEndometriyum kanserli grand multipar hastalarda tanı ve klinik bulguların değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume40en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage374en_US
dc.identifier.endpage378en_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle University, School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecologyen_US
dc.contributor.authorID145240en_US
dc.contributor.authorID202085en_US
dc.contributor.authorID139269en_US
dc.contributor.authorID154600en_US
dc.contributor.authorID145236en_US
dc.contributor.authorID153039en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7418-5480en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3156-2116en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4215-1371en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7982-1407en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4551-8439en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9154-0421en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3285-9990en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6941-6851en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0292en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States