Show simple item record

dc.contributor.authorYel, Servet
dc.contributor.authorKelekçi, Selvi
dc.contributor.authorKonca, Çapan
dc.contributor.authorYolbaş, İlyas
dc.contributor.authorŞen, Velat
dc.contributor.authorKatar, Selahattin
dc.date.accessioned2020-04-20T12:31:18Z
dc.date.available2020-04-20T12:31:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationYel, S., Kelekçi, S., Konca, Ç., Yolbaş, İ., Şen, V. ve Katar, S. (2013). Kan grubu uyuşmazlığı bulunmayan yenidoğanlarda kan değişimi sonuçları. Dicle Tıp Dergisi, 40(2), 231-236.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5293
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/27/Dicle%20Med%20J-01639.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVd01qUTVPUT09
dc.description.abstractAmaç: Hiperbilirubinemi yenidoğan döneminde sık karşılaşılan, morbidite ve mortalitesi yüksek bir problemdir. Kan değişimi; kernikterus diye adlandırılan nörotoksisiteye yol açan yüksek bilirubin seviyeleri için en etkili ve acil tedavi yöntemidir. Bu çalışmada 90 dakika ve 120 dakika kan değişimin etkinliği ve komplikasyonlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntemler: Bu çalışmaya, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Kliniği’nde, Temmuz 2007-Haziran 2008 tarihleri arasında 36-42 gebelik haftasındaki, total serum bilirubin seviyeleri 25 mg/dl üzerinde olan ve kan grubu uyuşmazlığı bulunmayan 36 yenidoğan alındı. Onsekiz hastadan iki gruba rastgele olarak ayrılan hastalardan, 1. gruba 90 dakikada, 2. gruba ise 120 dakikada kan değişimi yapıldı. Tranfüzyonun etkinliği ve komplikasyonları kaydedildi. Rh, ABO ve subgrup uyuşmazlığı olan bebekler, gestasyonel yaşı küçük olanlar, sepsis, hipotiroidi, G6PD enzim eksikliği, intrauterin enfeksiyon, diabetik anne çocuğu, hemolitik yada metabolik hastalığı olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Bulgular: Vücut ağırlığı, gestasyon yaşı, doğum sonrası yaşı, anne yaşı, total bilirubin ve albumin düzeyleri, kan değişim sayısı, hastanede kalma süresi ve komplikasyonlar açısından karşılaştırılan iki grup arasında belirgin bir fark saptanmadı. Ancak 120 dakika kan değişimi yapılan grupta fototerapi süresi belirgin şekilde daha kısaydı (p<0.001). Sonuç: Sonuçlarımız ağır hiperbilirubinemik yeni doğan bebeklerde, etkili kan değişimi için 90 dakikanın yeterli olduğunu gösterdi. Ancak uzun kan değişimi süresi fototerapinin süresini kısaltabiliren_US
dc.description.abstractObjective: Hyperbilirubinemia is a common problem of neonatal period that has high morbidity and mortality. Blood exchange is the most effective and urgent treatment modality for very high bilirubin levels that can lead to neurotoxicity called as kernicterus. The aim of this study was to compare 90 minutes exchange transfusion with that of 120 minutes. Methods: This study was performed at Dicle University Medical Faculty, Neonatal Unit between July 2007 and June 2008. A total of 36 term newborn (38 - 42 gestational week) without blood group incompatibility and with total serum bilirubin levels over 25 mg/dl were included. Newborns were randomly assigned in two groups each of them comprise 18 babies as Group 1 underwent 90 minute-exchange and Group 2 120 minute. Effectiveness and complications of exchange transfusion were recorded. Newborns with Rh, ABO or subgroup incompatibilities, prematurity or small for gestational age, septicemia, hypothyroidism, G6PD enzyme deficiency, intrauterine infections, diabetic mother’s baby, hemolytic disease or metabolic diseases were excluded. Results: There were no significant differences in the body weight, gestational age, postnatal age, age of mother, total bilirubin and albumin levels, the number of blood exchange, hospital stay days and complications between two groups (p>0.05). However, mean phototherapy duration was significantly shorter in 120 minutes transfusion group compared with 90 minutes group (p<0.001). Conclusion: Our results indicated that 90 minutes was sufficient for an effective exchange transfusion in severe hyperbilirubinemic newborn infants. However longer exchange transfusion durations may shorten the duration of phototherapyen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectİndirekt hiperbilirubinemien_US
dc.subjectKan değişimien_US
dc.subjectYenidoğanlaren_US
dc.subjectSonuçen_US
dc.subjectIndirect hyperbilirubinemiaen_US
dc.subjectExchange transfusionen_US
dc.subjectNewbornsen_US
dc.subjectOutcomeen_US
dc.titleKan grubu uyuşmazlığı bulunmayan yenidoğanlarda kan değişimi sonuçlarıen_US
dc.title.alternativeResults of exchange transfusions in newborns without blood group incompatibilityen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume40en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage231en_US
dc.identifier.endpage236en_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID158582en_US
dc.contributor.authorID154631en_US
dc.contributor.authorID275761en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6889-4504en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6799-0593en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8625-9045en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9978-9694en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5195-2832en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.5798/diclemedj.0921.2013.02.0260en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States