Show simple item record

dc.contributor.authorArslan, Serkan
dc.contributor.authorAydoğdu, Bahattin
dc.contributor.authorArslan, Mehmet Şerif
dc.contributor.authorZeytun, Hikmet
dc.contributor.authorOkur, Mehmet Hanifi
dc.contributor.authorBasuguy, Erol
dc.contributor.authorKarakaya, Ali Erdal
dc.contributor.authorUygun, İbrahim
dc.contributor.authorOtcu, Selcuk
dc.date.accessioned2020-03-17T06:58:20Z
dc.date.available2020-03-17T06:58:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationArslan, S., Aydoğdu, B., Arslan, M.Ş., Zeytun, H., Okur, M.H. ve Basuguy, E. (2016). Analysis of risk factors for appendicitis in children: A multicenter. Dicle Tıp Dergisi, 43(4), 556-560en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4880
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/62/Dicle%20Med%20J-03103.pdf
dc.description.abstractObjectives: In our study, the assessment of age, gender, incidence and seasonal differences in the regions related to appendicitis were investigated. Methods: 676 patients that received an operation following a diagnosis of appendicitis in 3 hospitals from 3 different regions of Turkey occurring at different dates were examined retrospectively after being categorized by region. The differences among groups were compared to each. Results: The mean age of male (63%) (n = 426) and female (37%) (n = 250) patients (total = 676) was 10.8 years (range, 1–18 years). The percentage of female patients in the The Black Sea Region (BR) group was significantly higher (48%) than that in the other two groups (%33 for SR, 30% for MR) (P = 0.001). The frequency of appendicitis was higher (36%) in the spring and winter (25%) than that during summer or fall. The number of cases increased the most in the BR group in spring (47%) (P < 0.001). When the types of appendicitis in the different age groups were compared with season, acute appendicitis (P < 0.02) was more frequently (93%) seen in the child-adolesan (CA) group in the spring; however, perfore apandicitis (45%) was greater in the Infant-Preschool (IPS) group (P < 0.02). Acute appendicitis comprised 55% and perforated appendicitis comprised 45% of cases in the IPS group, whereas acute appendicitis comprised 78% and perforated appendicitis comprised 22% in the CA group. Conclusion: According to the results of our study, appendicitis was most frequently seen in the spring and winter seasons and more frequent in boys between the ages of 10-13 years. As age decreases, the frequency of perforated appendicitis increases. Appendicitis is affected by environmental factors. Reducing the incidence of appendicitis may be possible by establishing regional and specific studies related to this subject and the etiologies of the disease.en_US
dc.description.abstractAmaç: Çalışmamızda apandisitin yaşı, cinsiyeti, insidansı ve mevsimsel olarak bölgesel farklılıkların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Bu çalışmada Türkiye’nin 3 farklı bölgesindeki, 3 hastanede çeşitli tarihlerde apandisit tanısı ile ameliyat edilen 676 hasta bölgelerine göre gruplandırılarak gruplar arasındaki farklar birbirleri ile karşılaştırıldı. Bulgular: Toplamda (n = 676) hastaların %63’ü (n = 426) erkek, %37’si (n = 250) kız, yaş ortalaması 10.8 yıl (range, 1-18 years) idi. The Black Sea Region (karadeniz bölgesi) (BR) grubundaki kız hastaların yüzdesi diğer iki grupla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derece yüksek (%45, p=0.001) idi. Mevsimsel olarak değerlendirildiğinde en sık (%36) ilkbahar ve kış (%25) aylarında apandisite rastlandı. İlkbaharda en çok BR grubunda hasta sayısı artmıştır (P < 0.001). Farklı yaş gruplarında apandisitin tipi mevsimler olarak karşılaştırıldığı zaman akut apandisit (%93) ilkbaharda child-adolesan (çoçuk-erişkin) (CA) grubunda daha sık idi (P < 0.02). Ancak perforasyon (%45) Infant-Preschool(bebek-okul öncesi) (IPS) grubunda daha fazla idi (P < 0.02). IPS grubunda Akut apandisit %55, perfore apandisit %45 buna karşın CA grubunda akut apandisit %78, perfore apandisit %22 oranında görüldü. Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre apandisit en sık ilkbahar ve kış mevsimlerinde, 10-13 yaşlar arasındaki erkek çocuklarda daha çok görülmüştür. Yaş küçüldükçe perfore apandisit sıklığı artmıştır. Apandisit çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Bu konuda yapılacak bölgesel ve spesifik çalışmalar ile etiyolojiler tespit edilerek apandisitin azaltılması gelecekte mümkün olabilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectSeasonen_US
dc.subjectChildrenen_US
dc.subjectRegionalen_US
dc.subjectAppendicitisen_US
dc.subjectAgeen_US
dc.subjectMevsimen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectBölgeselen_US
dc.subjectApandisiten_US
dc.subjectYaşen_US
dc.titleAnalysis of risk factors for appendicitis in children: A multicenteren_US
dc.title.alternativeÇocuklarda apandisit için risk faktörleri analizi: Çok merkezli epidemiyolojik çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume43en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage556en_US
dc.identifier.endpage560en_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDepartment of Pediatric Surgery, Medical Faculty of Dicle Universityen_US
dc.contributor.authorID164529en_US
dc.contributor.authorID145223en_US
dc.contributor.authorID170721en_US
dc.contributor.authorID115826en_US
dc.contributor.authorID195541en_US
dc.contributor.authorID165868en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2858-3984en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7159-952Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6720-1515en_US
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.5798/diclemedj.0921.2016.04.0728en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States