Show simple item record

dc.contributor.authorÖzbay, Musa
dc.contributor.authorŞengül, Engin
dc.contributor.authorTopçu, İsmail
dc.date.accessioned2020-03-10T13:02:42Z
dc.date.available2020-03-10T13:02:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationÖzbay, M., Şengül, E. ve Topçu, İ. (2016). Parotis kitlelerinde tanı ve cerrahi tedavi sonuçları. Dicle Tıp Dergisi, 43(2), 315-318.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4816
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/60/Dicle%20Med%20J-02994.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRM01EazNOdz09
dc.description.abstractAmaç: Parotis bezinde kitle nedeniyle opere ettiğimiz hastaların klinik özelliklerini, histopatolojik sonuçlarını, cerrahi tedavi yöntemlerini ve komplikasyonlarını değerlendirmeyi amaçladık. Yöntemler: Parotis bezinde kitle nedeniyle 2007 ile 2016 yılları arasında kliniğimizde opere edilen 115 hastanın klinik verileri retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Hastaların 65’i (%56,5) erkek, 50’si (%43,5) kadındı. Hastaların yaş ortalaması 44,97 idi. Tümör hastaların 72’sinde sağ, 41’inde sol, ikisinde bilateral yerleşimliydi. 95 hastada süperfisial parotidektomi, 17 hastada total parotidektomi, iki hastada enükleasyon, bir hastada radikal parotidektomi uygulandı. Patoloji sonuçları 94’ünde benign , 13’ünde malign, 8’sinde non-neoplastik olarak geldi. Pleomorfik adenoma benign tümörler içerisinde 61 (%64,8) hastada görülürken Whartin tümörü ikinci sıklıkta ve 23 (%24,4) hastada görüldü. 11 hastada diğer benign tümörler görüldü. Adenoid kistik karsinom en sık görülen malign tümördü. Malign tümörlü hastaların altısına eş zamanlı boyun diseksiyonu uygulandı. Komplikasyon 14 hastada (%12,2) görülürken en sık fasial parezi görüldü. Sonuç: Parotis tümörlerinin tedavisi cerrahidir. Süperfisial parotidektomi en sık yapılan cerrahi olmakla birlikte komplikasyon oranı düşüktür. Histopatolojik tanı tedavi yönteminde önemlidir. Gerektiğinde boyun diseksiyonu tedaviye eklenmelidir.en_US
dc.description.abstractObjective: We aimed to evaluate clinical presentations, histopathological diagnosis, surgical treatment modalities and complications of patients operated for a parotid gland mass. Methods: Medical records of 115 patients who operated for a parotid gland mass between 2007 and 2016 years evaluated retrospectively. Results: 65 (56.5%) of these patients were male and 50 (43.5%) were female. The mean age of the patients was 44.97. Tumor was located right sided in 72, left sided in 41 and bilateral in two patients. In 95 patients superficial parotidectomy, in 17 patients total parotidectomy, in two patients enucleation and in one patient radical parotidectomy were used as surgical procedure. Histopathological diagnosis was benign in 94 patients, malign in 13 patients and non-neoplastic in 8 patients. For benign tumors the most common histopathology was pleomorphic adenoma in 61 (64.8%) patients, and the second was Whartin tumor in 23 (24.4%) patients. The other benign tumors were seen in 11 patients. Adenoid cystic carcinoma was seen the most common malign tumor. In six patients with malign tumors neck dissection was performed simultaneously with parotidectomy. Complication ratio was 12.2% (14 patient) and facial paresis was the most common complication. Conclusion: Surgery is the treatment of parotid tumors. Superficial parotidectomy is the most used surgical procedure and has low complication rate. Histopathological diagnosis is important for the type of treatment modality. Neck dissection should be added to treatment when necessary.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectParotis tümörlerien_US
dc.subjectHistopatolojien_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectParotid tumorsen_US
dc.subjectHistopathologyen_US
dc.subjectSurgeryen_US
dc.titleParotis kitlelerinde tanı ve cerrahi tedavi sonuçlarıen_US
dc.title.alternativeDiagnosis and results of surgical treatment in parotid gland massesen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume43en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage315en_US
dc.identifier.endpage318en_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID155851en_US
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.5798/diclemedj.0921.2016.02.0688en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States