Show simple item record

dc.contributor.authorAsena, Muhammet
dc.contributor.authorCanan, Adem
dc.contributor.authorÖztürk, Ünal
dc.contributor.authorÖztürk, Pınar Aydın
dc.contributor.authorPirinççioğlu, Ayfer Gözü
dc.date.accessioned2020-02-12T12:55:31Z
dc.date.available2020-02-12T12:55:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAsena, M., Canan, A., Öztürk, Ü., Öztürk, P.A., Pirinççioğlu, A.G. (2019). Gastroenterit nedeniyle yatırılan pediatrik hastaların rotavirüs/adenovirüs açısından değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi. 46(4), 799-806en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4435
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/75/Dicle%20Med%20J-03943.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpNek1UZ3dNQT09
dc.description.abstractAmaç: Çocuk sağlığı alanındaki global iyileşmeye rağmen, 5 yaş altı çocuk ölümlerinin en sık 2. nedenini hala gastroenteritler oluşturmaktadır. Yenidoğan ve küçük çocuklarda ağır gastroenteritin en sık nedeni rotavirüstür. Enterik Adenovirüs ise ikinci en sık viral gastroenterit nedenidir. Bu çalışma ile gastroenterit etyolojisi olarak rotavirüs/adenovirüs sıklığının araştırılması, klinik bulgu ve laboratuvar parametrelerine etkisi, yatış süreci üzerine etkisinin diğer gastroenteritlerle karşılaştırılarak değerlendirilmesi ile önlem ve tedavi ile ilgili çalışmalara temel oluşturulması amaçlandı. Yöntemler: Çalışmamıza hastanemize gastroenterit tanısıyla yatan 353 hasta dahil edilmiştir. Hastaların yaşı, cinsiyeti, ishal sıklığı, rotavirüs veya adenovirüs saptanıp saptanmadığı, klinik bulguları, probiyotik-antibiyotik kullanımı, eşlik eden hastalık varlığı, kaç gün yattığı, yattığı ay, C-reaktif protein düzeyi, hematolojik ve biyokimyasal parametreler retrospektif olarak değerlendirildi. Rotavirüs/adenovirüs antijen pozitifiliği saptanan hastalar rotavirüs/adenovirüs saptanmayan hastalarla (kontrol grubu) istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 18,8 (1-125) aydı. Yaş grubuna göre diare sıklığına bakıldığında hastaların en sık %56,9 ile 6- 24 ay arasında olduğu 6-24 ay arası hasta grubunun %40,.8’inde rotavirüs/adenovirüs saptanmış olup bu durum istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.03). Gaita sayısına bakıldığında rotavirüs/adenovirüs saptanan hastaların %80,6’sında 10 ve üzerinde gaita sayısı saptanmış olup istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Rotavirüs/adenovirüs saptanan hastalarda iştahsızlık, halsizlik ve dehidratasyon bulgularına kontrol grubuna oranla daha sık rastlandığı örülmektedir. Sonuç: Çalışma sonuçları göz önüne alındığında rotavirüs/adenovirüse bağlı gastroenteritlerde klinik bulguların daha belirgin olduğu, ancak laboratuvar parametrelerinden anlamlı farklılık olmadığı gözlenmektedir. Bu nedenle özellikle klinik bulguları daha ağır olan gastroenterit hastalarında viral nedenlerin araştırılması etkin semptomatik tedavi ve gereksiz antibiyoterapiden kaçınılmasını sağlayacaktır.en_US
dc.description.abstractObjective: Despite the fact of global scale improvements on the field of pediatrics, gastroenteritis is still the second major reason of under 5 years ol children deaths. Rotavirus is the most common reason for gastroenteritis at newborns and little children. Enteric Adenovirus is on the other hand, is the second most common viral reason of gastroenteritis. This study aims to examine the rotavirus/adenovirus incidences as gastroenteritis etiology, the effect on clinical findings and laboratory parameters, evaluation of the effect on hospitalization period by comparising with other gastroenteritis and becoming a basis for studies about precautions and treatments. Methods: 353 patients with gastroenteritis diagnosis at our hospital were included in this study. Parameters like age, gender, diarrhea frequency, detection of rotavirus adenovirus, clinical findings, probiotic-antibiotic utilization, existance of any kind of accompanying disease, days of hospitalization, month of hospitalization, C-reactive protein level, hematological and biochemical parameteres were evaluated retrorespectively. The patients with detection of rotavirus/adenovirus antigen existance were compared statistically with the patients doesnt have those antigens (control group). Results: Age average of the patients was 18.8 (1-125 months) months. When the diarrhea frequency of the patients was considered according to their ages, the most frequent age interval was 6-24 months with 56.9% rate, whereas 40.8% of the patients that are between 6-24 months old had rotavirus/adenovirus antigen detection, which was proved as statistically meaningful (p = 0.03). When the gaita count was considered, 80.6% of the patients with rotavirus/adenovirus detection were discovered to have 10 or more gaita count, which was proved to be statistically meaningful. Findings like loss of apetite, malaise and dehydration were found more frequently when compared to the patients at the control group. Conclusions: Despite the fact that rotavirus/adenovirus related gastroneteritis clinical findings were more distinct, there was no meaningful difference observed according to laboratory parameters. Therefore, the examination of viral causes among gastroenteritis patients with more severe clinical findings will provide effective symptomatic treatment and refrainment from unnecessary antibiotherapy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectGastroenteriten_US
dc.subjectRotavirüsen_US
dc.subjectAdenovirüsen_US
dc.subjectGastroenteritisen_US
dc.subjectRotavirusen_US
dc.subjectAdenovirusen_US
dc.titleGastroenterit nedeniyle yatırılan pediatrik hastaların rotavirüs/adenovirüs açısından değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of patients admitted for gastroenteritis in terms of rotavirus / adenovirusen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume46en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage799en_US
dc.identifier.endpage806en_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID179462en_US
dc.contributor.authorID184588en_US
dc.contributor.authorID145222en_US
dc.contributor.authorID112895en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2524-2124en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7688-7774en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0033-8672en_US
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States