Show simple item record

dc.contributor.advisorAksoy, Nurhan
dc.contributor.authorDağ, Ahmet
dc.date.accessioned2018-03-09T10:44:17Z
dc.date.available2018-03-09T10:44:17Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted1996
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/3846
dc.description.abstractAraştırmamız D.Ü.Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı ve Çocuk Hastalıkları Onkoloji bölümünde düzenli kemoterapi tedavisi gören yaşlan 4 ile 24 arasında değişen 40 akut lösemili hasta üzerinde gerçekleştirildi. Kontrol grubu için, hastalarla aynı yaşta olan, herhangi bir sistemik rahatsızlığı olmayan 30 birey seçildi. Hastaların periodontal durumları, oral floradaki patojen mikrobial kolonizasyonu ile tükürük akış miktarı ve tükürük IgA seviyeleri incelenmiş, elde edilen bulgular kontrol grubu bulguları ile kıyaslanmıştır. Hasta ve kontrol grubunun periodontal durumlarını değerlendirmek için plak indeksi, gingival indeks ve cep derinliği ölçümü yapılmış sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Hasta grubunda plak indeksi ve gingival indeks değerlerinin kontrol grubuna oranla anlamlı bir şekilde yüksek olduğu tesbit edilmiştir. Ama cep derinliği bakımından iki grup arasında istatistiksel anlamda fark bulunamamıştır. Oral floradaki patojen mikrobial kolonizasyon için hasta ve kontrol grubundan eküvyonlarla dil sırtından ve dişeti yüzeyinden örnekler alındı. Alınan örnekler Sabouraud-Dextroze agar, EMB ve Kanlı besiyerlerine ekimleri yapılarak değerlendirildi. Hasta grubunda Candida insidansının, kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek olduğu saptandı. Ayrıca Candida üreyen hastalarda plak indeksinin yüksek olduğu tesbit edilmiştir. Patojen gram negatif ve gram pozitif mikroorganizmalar bakımından her iki grup arasında istatistiksel anlamda fark tesbit edilmedi. 71 Tükürük akış miktarları, hasta ve kontrol grubunun her bireyinden 15 dakika süreyle tükürükleri toplanarak değerlendirildi. Hasta grubunda tükürük akış miktarlarının kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşük olduğu tesbit edildi. Tükürük IgA tesbiti Mancini'nin Single Radial immünodiffüzyon yöntemiyle belirlendi. Hasta grubunun tükürük IgA seviyelerinin, kontrol grubuna oranla yine anlamlı bir şekilde düşük olduğu saptandı. Bu bulgular ışığında, kemoterapik ilaçların tükürük akış miktarı ve tükürük IgA seviyeleri üzerinde baskılayıcı etkileri olabileceği ve dental plağın yüksek olmasının Candida üzerinde etkili bir faktör olacağı düşünüldüğünde, bu tür hastalarda kemoterapi uygulamadan önce iyi bir ağız hijyen eğitimi verilmesi ve ağız hijyeninin maksimum seviyede tutulması gerekeceği kanısına varıldı.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out on 40 patients with acute leukemia who received regular chemotherapy treatment in the departments of pediatric onchology and hematology, medical Faculty, Dicle University. The patients ages were varying between 4 and 24. For control group, 30 subject who were the same age as the patients and who had not any systemic disorder were selected. Periodontal states, pathogen microbial colonization in oral flora, saliva flow quentity as well as levels of saliva IgA of the patients were investigated, and the findings obtained were compared to those of the control group. In order to evaluate periodontal states of patients and subjects, measurements regarding plaque index, gingival index and pocket depth were carried out, and the results were compared statistically. It was identified that plaque index and gingival index values in the patient group were significantly higher relative to those in the control group. However, any statistical difference in terms of pocket depth was not seen between the two groups. For pathogen microbial colonization in the oral flora, samples from the surface of gingiva and tongue of the patients and subjects were taken by swab. The samples taken were evaluated following their cultivation in Sabouraud Dextrose, EMB and Bloody agars. It was found that Candida insidance in the patient group was significantly higher in relation to the control group. In addition, it was determined that plaque index in the patients in whom Candida proliferated was higher. 73 From the view-point of pathogen gram negative and gram positive microorganisms, any statistical difference was not noticed between both groups. Saliva flow amounts were evaluated by taking saliva of each individual in the control and patient groups for 15 minutes. Saliva flow amounts in the patient group were identified to be significantly lower with respect to those in the control group. Determination of saliva IgA was performed by Mancini's Radial immunodiffusion Method. Saliva IgA levels of the patients group were also found to be significantly lower than those of the control group. In the light of these findings, when considered that chemotherapic drugs might have dominant effects on saliva flow amount and saliva IgA levels, and that high dental plaque would be an effective factor on Candida, it was concluded that a good hygienic education as regards mouth should be given, and that oral hygiene should be kept at maximum level before application of chemotherapy to such patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectAğız mukozasıen_US
dc.subjectMouth mucosaen_US
dc.subjectLösemien_US
dc.subjectLeukemiaen_US
dc.subjectTükürüken_US
dc.subjectSalivaen_US
dc.subjectİlaç tedavisien_US
dc.subjectDrug therapyen_US
dc.titleKemoterapi gören akut lösemili hastalarda periodontal durum,oral mikroflora ve tükürük IgA seviyelerinin incelenmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID121951
dc.contributor.authorID0000-0001-9850-0780en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDağ, Ahmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record