Show simple item record

dc.contributor.advisorDağlı, Abidin
dc.contributor.authorAkyıldız, Semra
dc.date.accessioned2017-05-25T07:07:02Z
dc.date.available2017-05-25T07:07:02Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/3036
dc.description.abstractAraştırmanın genel amacı, ilköğretim denetmenlerinin etik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerini Diyarbakır ili örneğinde eğitim düzeyi / cinsiyet / kıdem / bulunulan kademe değişkenleri itibariyle betimlemektir. Bu genel amaca bağlı olarak öncelikle etiğin doğası, eğitim denetimi etiği, Türk eğitim sisteminde güncel etik duruş ve ilköğretim denetmenlerinin etik davranışları kuramsal olarak çözümlenmiş; sözkonusu kuramsal hazırbulunuşluluk bağlamında öğretmen görüşleri ilköğretim denetmenlerinin ders denetimi bazında etik duyarlılığına ilişkin bireysel ve genel eğilimler alt soruları itibariyle çözümlenmiştir. Araştırmanın evrenini, 2006-2007 öğretim yılında Diyarbakır il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 89 resmi ilköğretim okulunda görevli 2800 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, random yöntemiyle seçilen 40 ilköğretim okulundaki 880 öğretmen oluşturmaktadır. Bu okullarda 880 öğretmene anket uygulanmış, ancak 837’si araştırmaya katılmıştır. Araştırmaya katılan deneklerin evreni temsil etme oranı % 29.8’ dir. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen 41 maddeden oluşan anketten yararlanılmıştır. Araştırma sonucundan elde edilen verilerin çözümlenmesi, SPSS (Statistical Package for the Social Science) for windows 9.0 programından yararlanarak yapılmıştır.Verilerin analizi ve yorumunda yüzdelik, t-testi, varyans analizi (one-way) ve scheffé testinden yaralanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Hipotez testi sonucunda ulaşılan kritik bulgular şunlardır; • İlköğretim denetmenlerinin etik davranışlarına ilişkin ilköğretim öğretmenlerinin görüşleri arasında eğitim düzeyi, cinsiyet ve bulunulan kademe değişkenlerine göre anlamlı fark saptanmamıştır. Mesleki kıdem değişkenine göre ise, 6-10 yıl ile 21 yıl ve üzeri çalışan öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı fark saptanmıştır. • Genel olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin ilköğretim denetmenlerinin etik davranışlarına ilişkin görüşlerine bakıldığında “orta derece” de katıldıkları saptanmıştır. Öğretmenlerin, etik davranışlardan “ herhangi bir gruba üyeliklerini simgeleyen takıları (rozet, kravat iğnesi vb.) takmaz” ifadesine en çok katıldıkları, diğer taraftan “denetim zamanını önceden haber verir” ifadesine ise en az düzeyde katıldıkları saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe general aim of the study is to make a description of education level, sex, priority and echelon variables from the teacher’s point of view limited to Diyarbakır province sample related to the ethical behaviours of primary supervisors. Related to this general purpose, firstly the nature of ethics, education supervision ethics, current ethics attitude in turkish education system and the ethical behaviours of the primary supervisors were analysed theoretically. The teacher views in the context of theoretic readiness were solved as individual and general tendencies bottom questions about the ethical sensibility at course supervision. The population of study is recruited teachers who work in primary schools from Diyarbakır Province Centre between 2006 and 2007 years of education.There are totaly 2800 teachers assigned in 89 official primary schools of the Ministry of National Education. As the sample of the study is composed of 880 teachers assigned in 40 primary schools that were selected by random method. Surveys were applied on 880 teachers and 837 teachers answered the surveys. The proportion of representing the population about the subjects attended the survey is % 29.8. The questionnaire including 41 items which was developed by the researcher was used to gather data. Analyzation of the data obtained at the end of the research was done by the SPSS (Statistical Package for the Social Science) for windows 9.0 system program. Percentage, Ttest, variance analysis (one-way) and sheffé test were used for the analysis and the commentary of the data. Meaningful level was decided as 0.05. These are the consequences of the analysis of the data: • According to education level, sex and echelon variables, any of meaningful difference was determined among the views of primary teachers related to the attitudes of primary supervisors. According to priority of profession variable, a remarkable difference was determined between the views of 6-10 years with 21 years and up working teachers. • In general, as looking at the views of the teachers who attended the survey related to the ethics attitudes of primary supervisors, It was determined that they attended “middle” degree. The teachers attended “They don’t wear any jewellery (rosette, necktie pin etc.) that symbolize their candidates for any groups” the most, “They inform the supervision time before” the least.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim ve Öğretimen_US
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectAhlaken_US
dc.subjectDiyarbakıren_US
dc.subjectİlköğretim denetmenlerien_US
dc.titleİlköğretim denetmenlerinin etik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi: Diyarbakır ili örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAkyıldız, Semra


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record