Show simple item record

dc.contributor.advisorTaşkesen, Mustafa
dc.contributor.authorÇelik, Hasan
dc.date.accessioned2015-12-30T07:35:09Z
dc.date.available2015-12-30T07:35:09Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/1628
dc.description.abstractBeyin ödemi olan hastalarda serum NT-proBNP’ nin rolü ve klinik gidiş ile ilişkisinin değerlendirilmesi; Çalışmamızda kliniğimize intrakraniyal patoloji (SSS enfeksiyonu, intrakraniyal kanama gibi) ile başvurmuş çocuk hastalarda, asemptomatik dönemde beyin ödemini tanımlayabilme, beyin ödemi tespit edilmiş olup tedavisi başlanmış olan hastalarda ise tedaviye devam kararının verilmesi ve hastanın klinik gidişini belirlemesi amacıyla tedavi öncesi ve tedavi sonrası NT-proBNP düzeyleri ölçülerek, beyin ödemi ile BNP arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesi amaçlandı. Araştırma Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde yatan yaşları 1ay-15 yaş arası olan; beyin ödemi gelişmiş 25 hasta ile SSS enfeksiyonu ve intrakraniyal kanama gibi intrakraniyal patolojisi olup beyin ödeminin eşlik etmediği 25 hasta ve 25 sağlıklı çocuktan oluşan kontrol grubu olmak üzere toplam 75 çocuk çalışmaya dahil edildi. Beyin ödemi olan hasta grubunda, tedavi öncesi NT-proBNP’ nin ortalama düzeyi 2144,66 ± 864,54pg/ml, intrakraniyal patolojisi olup beyin ödeminin eşlik etmediği hasta grubunda ortalama 199,7 ± 1256,05 pg/ml iken kontrol grubunda 172,54 ± 26,33 pg/ml idi. Beyin ödemi olan hasta grubu ile kontrol grubu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı iken (p=0,000), intrakraniyal patolojisi olup beyin ödeminin eşlik etmediği hastalar ile kontrol grubunun istatistiksel olarak karşılaştırılması anlamlı değildi (p=0.516). Beyin ödemi gelişmiş hasta grubu ile beyin ödemi olmayan hasta grupları arasında tedavi öncesi bakılmış olan serum NT-proBNP seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0,020). BNP seviyesi ile ilk geliş Glaskow koma skoru (GKS) arasında negatif yönde korelasyon (r =-0,347, p=0.013) olduğu belirlendi. Beyin ödeminin eşlik ettiği hasta grubunda, tedavi öncesi ve tedavi sonrası serum NT-proBNP düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p=0,001). Çalışmamızda beyin ödemi gelişmiş olan hastaların serum NT-proBNP seviyelerinin, intrakraniyal patolojisi olup beyin ödeminin eşlik etmediği hasta grubuna ve kontrol grubuna göre yüksek olduğu bulunmuştur. Beyin ödemi gelişmiş olan ve intrakraniyal patolojisi olup beyin ödeminin eşlik etmediği hastaların tedavi öncesi serum BNP seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Beyin ödemine bağlı olarak BNP seviyesinin yüksek seyretmesi, BNP’ nin beyin hücrelerinden salınabildiğini ve beyin ödemini azaltmaya yönelik bir karşıt mekanizmaya sahip olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle beyin ödemi şüphesi olan hastalarda serum NT-proBNP düzeyinin pratikte kullanılabilir yardımcı bir belirteç olabileceğini düşünmekteyiz. Bu konuda daha kapsamlı ve daha geniş hasta grubu ile yapılacak çalışmalar gerekmektedir. Anahtar Kelimeler, Beyin ödemi, Santral sinir sistemi enfeksiyonu, İntrakraniyal patoloji, NT-proBNP, Çocuk.en_US
dc.description.abstractEvaluation of serum NT-proBNP levels' role in patients with brain edema and the relationship between the clinical course; The purpose of our study is defining of brain edema in asymtomatic period of the pediatric patients with intracranial patology (CNS infection, intracranial bleeding…). NT-proBNP levels were measured before treatment and after treatment to research relationship between brain edema and BNP levels in patients with brain edema who initiated treatment to take decision of continue treatment and appoint the clinical course. Research was performed on 75 patients; ranging in ages from 1 mounth to 15 years male and female, İn Dicle University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics Intensive Care Unit. The study population included 25 patients with brain edema, 25 patient with intracranial pathology (CNS infection, intracranial bleeding…) without brain edema and 25 healthy volunteers. Pretreatment mean levels of NT-proBNP were found 2144,66 ± 864,54 pg/ml in patients with brain edema; 199,7 ± 1256,05 pg/ml in patients with intracranial pathology without brain edema; 172,54 ± 26,33 pg/ml in the control group. NT-proBNP plasma concentrations were found to be significantly higher in the patient group with brain edema than in the control group (p=0,000). There were no significant differences in the BNP plasma concentrations between patients with intracranial pathology without brain edema and the control group (p=0,516). Results showed that there was a negative correlation (r= -0,347, p=0.013) between BNP levels and the first arrival GCS. BNP plasma concentrations measured before treatment were found significantly higher in the patient with brain edema as compared to patient without brain edema (p=0,020). İn the patients group with brain edema, there was statistically significant difference between plasma NT-proBNP levels before treatment and after treatment (p=0,001). Plasma BNP level was significantly elevated in patient with brain edema as compared to the patient with intracranial pathology without brain edema and the control group. There were significantly difference between pretreatment plasma BNP levels of the patient with intracranial pathology without brain edema and patient with brain edema. Remain high levels of BNP dependent on Brain edema showed that may be a counter-mechanism toward reduction of brain edema and may be secreted from brain cells therefore we think use of plasma NT-proBNP levels as a marker in patients with suspicion of brain edema. The wider group of patients with more extensive studies are needed about this issue. Keywords, Brain edema, Central Neural System İnfection, Intracranial pathology, NT-proBNP, Child.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeyin ödemien_US
dc.subjectBrain edemaen_US
dc.subjectSantral sinir sistemi enfeksiyonuen_US
dc.subjectCentral neural system infectionen_US
dc.titleBeyin ödemi olan hastalarda serum NT-proBNP'nin rolü ve klinik gidiş ile ilişkisinin değerlendirilmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR155794en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÇelik, Hasan


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record