Show simple item record

dc.contributor.authorAğaçkıran, Engin
dc.date.accessioned2015-03-24T12:25:15Z
dc.date.available2015-03-24T12:25:15Z
dc.date.issued2015-03-24
dc.identifier.urifile:///C:/Users/Katalog3/Downloads/243216.pdf
dc.identifier.urihttp://kutup.dicle.edu.tr/ekitap/0035617.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/926
dc.description.abstractDişteki patolojik durum olarak kabul edilen diş çürüğü; plak mikroorganizmaları, dişin yapısı, kişinin beslenme alışkanlığı ve zaman gibi faktörlerin tesiri altında ilerleyen ve bu faktörlerin birbirleri ile etkileşmesi sonucu toplumda oldukça sık görüldüğü kabul edilen enfeksiyonel bir hastalıktır. Diş çürüğü oluştuktan sonra, bu durumun eliminasyonu çürüğün mekanik ya da kimyasal bir yöntemle uzaklaştırılması ile mümkün olmaktadır. Çürük temizlendikten sonrada kavite kenarlarında, mine- dentin sınırında mikroorganizmalar kalabilmektedir. Dental tedaviler sonrasında meydana gelen sekonder çürükler ortamdaki çürüğün yeteri kadar uzaklaştırılamaması kadar kavite duvarlarında kalan bakterilerin varlığıyla da alakalıdır. Bu sebeple, restorasyon öncesi kavite duvarlarında kalan bakterilerin elimine edilmesi amacıyla antibakteriyel bir ajanın uygulanması önerilmektedir. Kavite dezenfektanları adıyla piyasada farklı etken maddeli ürünler hala hazırda kullanılmaktayken, son dönemlerde antibakteriyel etkili dentin-bonding sistemi piyasaya sürülmüştür. Bu çalışma, klorheksidin glukonat esaslı Consepsis, benzalkolyum klorid etken maddeli Tubulicid Red, sodyumhipoklorid etken maddeli Wizard ve %3’ lük hidrojen peroksit etken maddeli 4 farklı kavite dezenfektanı ile antibakteriyel etkili MDPB içeren Clearfil Protect Bond’ un S. mutans, L. acidophilus, C. albicans üzerindeki antibakteriyel etkinliğini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, her birinde 10 petri kutusu olacak şekilde 3 ayrı grup oluşturuldu. Bütün petri kutularına standart kalınlıkta Müller Hilton Agar dökülerek, 10’ arlı gruplardan birincisi S. mutans ile, ikincisi L. acidophilus ile, üçüncüsü ise C. albicans ile enfekte edildi. Petri kutularının her birine 5 ayrı çukurcuk oluşturarak her çukura dezenfektan maddelerden biri steril enjektörler yardımıyla bırakıldı. 370 C’ de 24 saat bekletilen petri kutularındaki her bir çukurun etrafında oluşan inhibisyon çapları ölçülerek kayıt edildi. Oluşan zon çapının büyüklüğüne göre antibakteriyel etkisi değerlendirildi. Yapılan istatistiksel değerlendirmeler ANOVA, Tukey HSD ve ‘İndepent + T-testi’ kullanılarak analiz edildi. Elde edilen veriler ışığında her bir dezenfektanın, farklı mikroorganizmalar üzerinde farklı antibakteriyel etkinliği olduğu görüldü. Bu sonuçların özetle; Klorheksidin glukonat, benzalkolyum klorid, sodyumhipoklorid, hidrojen peroksit içerikli kavite dezenfektanları ve antibakteriyel etkili MDPB içeren dentin bonding sisteminin S. mutans, L. acidophilus, C. albicans üzerinde antibakteriyel etkinlik gösterdiği, bu aktivitenin mikroorganizma türüne göre değiştiği, Klorheksidin glukonat içerikli consepsis maddesinin bu üç mikroorganizma türünden en çok S. mutans üzerinde etkili olduğu, Sodyumhipoklorid içerikli Wizard maddesinin, S. mutans ve L.acidophilus üzerinde benzer ve C. albicans üzerinde olan etkisinden daha fazla etkili olduğu, Benzalkolyum klorid içerikli Tubulicid Red maddesinin S. mutans üzerinde en etkili olduğu, MDPB içerikli Clearfil Protect Bond maddesinin en etkili olduğu mikroorganizmanın S. mutans olduğu ve bunu sırasıyla L. Acidophilus ve C. albicans’ ın izlediği, Hidrojen peroksit maddesinin en etkili olduğu mikroorganizmanın C. albicans olduğu görüldü. Kullanılan materyallerin mikroorganizmalar üzerine etkisine bakıldığında C. albicans üzerine en etkili olan maddenin Hidrojen peroksit olduğu, S. mutans ve L. acidophilus üzerine en etkili maddenin ise Clearfil Protect Bond olduğu görüldü. Çalışmanın, kavite preperasyonu sonrasında dezenfektan madde seçiminde yol gösterici olduğu düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel aktivite, dezenfektan solüsyonları, çürük bakterileri, inhibisyon zonu.tr_TR
dc.description.abstractDental caries accepted as pathologic condition is an infectional disease that develops under the influnce of plaque microorganisms, tooth structure, nutrition, time and is frequently seen in the population as a result of interaction between these factors. The elimination of dental caries is possible with mechanical and chemical removal. Even after the removal of decay, microorganisms may remain in enamel- dentin junction and cavity margins. Secondary caries occured after dental treatments are related to insufficient removal of decay and bacteries in the cavity margins. Therefore, application of an antibacterial agent is suggested to eliminate bacteries in the cavity margins before the placement of restoration. While different active ingredient containing products are sold in the market as cavity disinfectant, recently antibacterial dentin-bonding systems have been marketed. This study aims to evaluate the antibacterial effects of chlorhexidin gluconat containing Consepsis, benzalcolium chlorid containing Tubulicid Red, sodium hypochlorid containing Wizard and %3 hydrogen peroxide containing 4 different cavity disinfectant and antibacterial MDPB containing Clearfil Protect Bond on S. mutans, L. acidophilus, C. albicans. 3 different goups (10 petri plates each) were constituted. By adding Müller Hilton Agar with standart thickness to all petri plates, the first, second and third groups were infected with S. mutans, L. acidophilus and C. albicans respectively. 5 different holes were constituted in each petri plates. Then one of each disinfectants was left with sterile injectors to each holes İnhibition diameters in each hole stored 24 hours in 370 C were measured and recorded. Antibacterial effect was evaluated according to zone diameter. Anova+ Tukey HSD (Multiple Comparasion) and ‘İndependent + T-test were used for statistical analysis. As a result; it was found that each disinfectant had different antibacterial effect on different microorganisms. In conclusion; Chlorhexidin gluconate, benzalcolium chlorid, sodiumhypochlorid, hydrogen peroxide containing cavity disinfectants and antibacterial MDPB containing dentin bonding system had antibacterial effects on S. mutans, L. acidophilus, C. albicans and these effects chaged according to microorganism types. Chlorhexidin gluconate containing Consepsis was much more effective on S. mutans among these 3 microorganisms than others. The effects of Sodium hypochorid containing Wizard on S. mutans and L.acidophilus were similar and more than that on C. albicans Benzalcolium chloride containing Tubulicid Red is the most effective substance on S. mutans MDPB containing Clearfil Protect Bond is the most effective on S. mutans and then L. Acidophilus and C. albicans. The microorganism that Hydrogen peroxite is the most effective on is C. albicans When the effects of materials on microorganisms were evaluated, it was found that the most effective substance on C. albicans was hydrogen peroxite and on S. mutans ve L. acidophilus was Clearfil Protect Bond We believe that this study is a guide for selection of disinfectant substance after cavity preparation Keywords: Antibacterial activity, disinfectant solutions, caries microorganisims, inhibition zone.tr_TR
dc.description.sponsorshipBu Doktara Tezi Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğünce desteklenmiştir. Proje no: 2008- 69- 84tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.subjectAntibakteriyel aktivitetr_TR
dc.subjectAntibacterial activitytr_TR
dc.subjectDezenfektanlartr_TR
dc.subjectDisinfectantstr_TR
dc.subjectÇürümetr_TR
dc.subjectDecaytr_TR
dc.subjectİnhibisyontr_TR
dc.subjectInhibitiontr_TR
dc.titleBir antibakteriyel adeziv sistemin ve farklı kavite dezenfektanlarının S. mutans, L. acidophilus ve C. albicans üzerine etkilerinin incelenmesitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pedodonti Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorIDTR155966tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record