Show simple item record

dc.contributor.authorYördem, Yılmaz
dc.date.accessioned2020-06-29T12:44:23Z
dc.date.available2020-06-29T12:44:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationYördem, Y. (2015). Kullanmama nedeniyle tescil edilmiş markanın hükümsüzlüğüne ilişkin uygulamadaki sorunlar. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20(33), 123-142.tr_TR
dc.identifier.issn1300-2929
dc.identifier.issn2458-7907
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/duhfd/issue/23034/246235
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/5783
dc.description.abstractSahibine inhisarı haklar tanıyan ve bu çerçevede çok geniş yetkiler bahşeden tescilli marka, maddi olmayan sınai bir haktır. Tescil edilmek suretiyle kazanılan ve usulünce kullanarak hayat boyunca sürdürülebilecek olan bu haklar, sahibine tanıdığı nimetler nispetinde bazı yükümlülükler de yüklemektedir. 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. Maddesinde hükmünü bulan söz konusu yükümlülüklerden öncelikli olan “markanın kullanılması zorunluluğu”dur. Zira markanın, MarkKHK’da öngörülen tanımını koruyabilmesi, ticaret sahasında ciddi kullanımı gerektirmektedir. Aksi halde bu hakkın kaybına yol açabilecektir. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Hukukunda markalarla ilgili esas düzenleme olarak Kabul edilir. MarkKHK 14. maddesi 1. fıkrasına 1’e göre, “Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir”. Buna göre, tescil tarihinden itibaren markanın beş yıl içinde haklı bir neden olmadan kullanılmaması durumunda marka iptal edilecektir. Yetkili makamlar tarafından alınan tedbirler sonucu üretimin yapılamamış olması ya da malın satışa sunulması için gerekli iznin verilmemiş olması gibi, marka sahibinin etki alanı dışında kalan durumlar bu anlamda haklı neden olarak kabul edilebilecektir. Markanın yurt içinde tescil edildiği mal veya hizmetlerde, tescil amacına yönelik olarak ciddi, süreklilik arz eden, aktif ve markaya has olarak, marka malikinin kullanma fiilleri, markanın kullanılması olgusunu belirleyecektirtr_TR
dc.description.abstractHas the exclusive rights recognized and registered trademark confers wide powers in this context is an absolute right. Gained by using duly registered and that these rights can be maintained for life, familiar with the blessings imposes some obligations in proportion. Brand Decree No. 556 of Article 14 of Law on the Protection of the judgment finding that these obligations take precedence over "the use of the brand must" stop. Because the brand is able to maintain the definition set forth in markkhk' trade requires significant use in the field. Doing so could lead to loss of this right. No. 556 of the Law on Protection Decree is adopted mainly in the Turkish legal regulations regarding brand. Markhk by 1 Article 14 paragraph 1, "Brand, from the registration within five years, without a justifiable reason for not using or case of continuous call for a five year period to the use of the brand will be canceled." At home, the brand has been registered for goods or services, for registration purposes, which supply continuity, serious, active and brand-specific verb to use the trademark owner, determines the cases the use of the brand. Accordingly, markkhk. According to Paragraph 1 of Article 14, without a justified reason from the registration within five years of the brand's trademark will be canceled if not used. As not given permission to be submitted to the lack of production as a result of measures taken by the authorities or the sale of goods, the situation is outside the domain of brand owners are accepted as justifiable cause in this regardtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMarkatr_TR
dc.subjectKullanılmama nedeniyle markanın hükümsüzlüğütr_TR
dc.subjectMarkanın geçersizliğitr_TR
dc.subjectMarkayı kullanma zorunluluğutr_TR
dc.subjectTrademarktr_TR
dc.subjectTrademark because of the invalidity of usetr_TR
dc.subjectThe invalidity of the trademarktr_TR
dc.subjectObligation use of the marktr_TR
dc.titleKullanmama nedeniyle tescil edilmiş markanın hükümsüzlüğüne ilişkin uygulamadaki sorunlartr_TR
dc.title.alternativeDue to use related to have been registered trademark nullity implementatıon issuestr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume20tr_TR
dc.identifier.issue33tr_TR
dc.identifier.startpage123tr_TR
dc.identifier.endpage142tr_TR
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorID155298tr_TR
dc.relation.publicationcategoryUlusal Yayıntr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-8836-8883tr_TR
dc.identifier.trdizinhttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVMU5UUTFOUT09tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record