Recent Submissions

  • Xi'an consensus on magnetic surgery 

    Lv, Yi; Shi, Yuan; Wang, Bo; Li, Jianhui; Bai, Jigang; Wu, Rongqian; Liu, Shiqi; Yan, Xiaopeng; Zhang, Xin; Uygun, İbrahim (AME PUBL, 2019)
    The interest in magnetic surgery has increased over the past decade following the development of minimally invasive procedures. Magnetic surgery is defined as surgical treatment by utilization of magnetic technology. ...