Now showing items 1-20 of 46

  • Accounting standards of small and medium-sized enterpries and the future of accounting profession 

   Civan, Mehmet; Bilen, Abdulkadir; Reis, Şükriye Gül (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
   Sınırların kalktığı ekonomik ve ticari hayatta tüm finansal tabloların ve dolayısıyla yatırımcıların aynı dili konuşması için yapılan çalışmalar hızla devam etmektedir. Muhasebe adına yapılan ve uygulamaya geçmeye ...
  • Aile şirketlerinde duygusal ve rasyonel dinamikler : Aile ve iş ilişkilerinin ayrı tutulmasına yönelik bir araştırma 

   Şengün, Halil İbrahim; Özdemir, Lütfiye (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015)
   Aile, yapı itibari ile informel ilişkileri ve dolayısıyla duygusal yönü ağır basan bir yapıyı ifade ederken şirket ise mantıksal yönü ile kendinden söz ettiren ve duygusallığın çoğu kez yerinin olmadığı birimdir. Birbiriyle ...
  • Diyarbakır iline ait bölgesel kalkınma analizi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı 

   Aydemir, Cahit; Ülker, Barış (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015)
   1950’li yıllara kadar kalkınma kavramı, ülkesel çapta incelenmekteydi. Bir ülkeye ait makroekonomik değerler, bu ülkenin tüm bölgelerinde geçerliymiş gibi değerlendirilmekteydi. Ancak 1950’li yıllardan itibaren, kalkınmanın ...
  • Doğu-batı uygarlıkları ayrımı bağlamında Türkiye ve Avrupa göçmen politikalarının tarihsel temelleri üstüne karşılaştırmalı bir çalışma 

   Aslan, Seyfettin; Koçal, Vedat (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018)
   Küresel kapitalist düzenin, Coğrafî keşifleri izleyerek Endüstri Devrimi ve sömürgecilik aşamalarıyla devam eden Avrupa merkezli kuruluşu ve işleyişi, Avrupa’yı ve devamında Amerika’yı dünya ekonomisinin merkezi haline ...
  • Döviz kuru ve dışa açıklığın enflasyon üzerindeki etkisi : Doğrusal olmayan regresyon analizi 

   Sizer, Lütfü (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2020)
   Dış ticaret ülkeler arası fiyatların karşılıklı olarak yakınsamasında önemli bir rol oynamaktadır. Ülkeler dış ticaret yaptıkça içeride düşük fiyatlarla ürettikleri ürünleri dış talebin etkisiyle daha yüksek fiyatlardan ...
  • Düz oranlı vergilere bakış : Hall-Rabushka düz oranlı vergi modelinin incelenmesi 

   Yıldız, Hikmet Dersim; Geyik, Osman (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2019)
   Düz oranlı vergi sistemi, emek gelirlerini ve kurum gelirlerini tek bir sistem içerisinde çifte vergilendirmeye olanak vermeden, yalnızca bir kez vergileme işlemi yapılarak ve gelir grubu fark etmeksizin hepsine tek bir ...
  • Evde sağlık hizmetleri birimi tarafından sunulan hizmetlerin sosyal devlet olma ilkesi açısından incelenmesi 

   Kurt, Mehmet Emin; Çemberlitaş, İbrahim; Şen, Mehmet Ali (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2019)
   Evde sağlık hizmetleri ülkemizde 2005 yılından bu yana özel sektör tarafından sunulan bir hizmet iken 2010 yılından bu yana ise vatandaşlar tarafından talebin oldukça yüksek bir hizmet alanı olduğu ifade edilmiş ve sağlık ...
  • Finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi : Dicle Üniversitesi İİBF öğrencilerine yönelik bir araştırma 

   Yılmaz, Yunus; Tunce, Mehmet (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2017)
   Finansal okuryazarlık, tüketicilerin parayı kullanması ve yönetmesinde bilinçli olarak değerlendirmede bulunmasını, finansal kaynakların seçiminde ve kullanımında doğru kararlar verebilmesini sağlayan yeterlilik düzeyidir. ...
  • Hedonik (hazcı) tüketim alışkanlıkları ve tüketicileri bu tür alışkanlıklara motive eden nedenler 

   Şengün, Halil İbrahim; Karahan, Mehmet (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013)
   Bu çalışmada, tüketicilerin özellikle duygusal eğilimle gerçekleştirmiş oldukları ve hedonik tüketim olarak ifade edilen tüketim alışkanlıkları konusu araştırılmıştır. Bu kapsamda, ilkin tüketicileri mal veya hizmet satın ...
  • İki laiklik modeli ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

   Dündar, Sibel; Taylan, Ömer (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2017)
   Laiklik, genel anlamda Fransız ve Anglo Sakson geleneği bağlamında değerlendirilir. Fransız modeli laiklik, din özgürlüğünü kısıtlamakta ve din özgürlüğünün kamusal alanda var olmasını sert bir şekilde eleştirmektedir. Anglo ...
  • İnsan kaynakları yönetiminde işe alıştırma eğitim programlarının önemi 

   Karakaş, Ayhan (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2014)
   Çalışanların işe alım aşaması, etkili ve istikrarlı bir işgücünü oluşturma sürecinin sadece başlangıç safhasıdır.Çalışan seçim sürecinin tamamlanmasından sonra en uygun aday seçilmiş olabilir. Ancak işe kabul ettiğimiz ...
  • İntihar-gelir ilişkisi : Türkiye için nedensellik analizi 

   Durğun, Funda; Durğun, Burhan (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2017)
   İntihar ve intiharın nedenleri sosyologlar kadar iktisatçılar tarafından da araştırılan bir konudur. İntiharın literatürde incelenmiş birçok nedeni bulunmaktadır. Bu çalışmada, intiharı sosyolojik etkenlerden ziyade ekonomik ...
  • Kadının kamudaki yeri : Türkiye istatistik kurumu örneği 

   Doğan, Bahar Burtan; Çelik, Gaye Mat (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2017)
   Bu çalışmada kadın işgücünün örgütteki yerini nasıl algıladığının ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla demografik değişkenler dışında 40 soruluk bir ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in ...
  • KOBİ’lerin karşılaştıkları yapısal sorunlar ve çözüm önerileri (Diyarbakır örneği) 

   Bilen, Abdulkadir; Solmaz, Hasan (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2014)
   Ekonominin temelini oluşturan ve Dünya’nın her ülkesinde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de son derece önemli bir konuma sahip olan KOBİ’ler, faaliyetlerini yürütürken birçok sorunla karşılaşırlar. Bu sorunların bir kısmına ...
  • Kurumsal kaynak planlaması sistemlerinde uygulamaya geçiş yaklaşımları 

   Yağmur, Mahmut; Berkdemir, Sinan (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013)
   Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemleri tüm işletmeler için zor, karmaşık ve maliyetli süreçlerdir. Bu zorlu sürecin çeşitli aşamalarının ayrı ayrı analiz edilmesi ve yönetilmesi gerekir. Bu aşamalar sistemin ve şirketin analizi, ...
  • Küreselleşme sürecinde tüketicilerin hazcı ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının değerlendirilmesi 

   Şengün, Halil İbrahim; Menteş, Nurettin (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2017)
   Bu çalışmada, Diyarbakır ili Bismil ilçesindeki tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda yüz yüze anket yöntemi ile 450 katılımcıya 2017 yılının Mart ayında birtakım sorular ...
  • Küreselleşmenin tarihsel gelişimi 

   Kaya, Mehmet; Aydemir, Cahit (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
   Küreselleşme kavramı son yıllarda dünyada yaşanan gelişmeleri açıklamak üzere kullanılmaktadır. Boyutlarının çok kapsamlı olması, ayrıca statik bir durumdan çok dinamik bir sürece sahip olması, küreselleşme ile ilgili ...
  • Kıdem tazminatı ve ülke örnekleri 

   Doğan, Bahar Burtan; Yıldırım, Evin Anğay (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2016)
   Bu çalışmada kıdem tazminatının tanımı ve kısaca tarihsel gelişim sürecine değinildikten sonra ülke örneklerine yer verilecektir. Kıdem tazminatına hak kazanma koşulları ve uygulamada yaşanan bazı sorunlar ele alınacaktır. İşçi ...
  • Milli görüş geleneğindeki siyasi partilerin sağlık hizmetlerine bakışı üzerine bir değerlendirme 

   Kurt, Mehmet Emin; Taylan, Ömer; Şen, Mehmet Ali (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018)
   Modern devletin en önemli aktörleri siyasi partilerdir. Devletin sahip olduğu politikalar, iktidarda olan siyasi partiler tarafından belirlenmektedir. Bu bağlamda modern devlet mekanizmasını işletebilmek için siyasi ...
  • Muhasebe mesleğinde etik ve etikle ilgili çalışmalar 

   Bilen, Abdulkadir; Yılmaz, Yunus (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013)
   Muhasebe mesleğinde sunulan hizmetin kalitesi, finansal verilerin doğru ve güvenilir olması meslek mensuplarının tarafsızlık, gizlilik, dürüstlük, güvenirlik ve sorumluluk gibi mesleki etik kurallarına uymasına bağlıdır. ...