Show simple item record

dc.contributor.authorÖzcan, Nida
dc.contributor.authorEzin, Özgür
dc.contributor.authorAkpolat, Nezahat
dc.contributor.authorBozdağ, Hasan
dc.contributor.authorMete, Mahmut
dc.contributor.authorGül, Kadri
dc.date.accessioned2020-03-12T13:10:49Z
dc.date.available2020-03-12T13:10:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationÖzcan, N., Ezin, Ö., Akpolat, N., Bozdağ, H., Mete, M., ve Gül, K. (2016). Klinik örneklerde saptanan Candida türlerinin MALDI-TOF MS ile tiplendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi, 43(3), 390-394.tr_TR
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/61/Dicle%20Med%20J-02906.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/4837
dc.description.abstractAmaç: Kandida türleri, hastane ve toplum kökenli enfek­siyon etkenleri arasında önemli yer tutar. Antifungal direnç durumlarının farklılık göstermesi, etkenlerin tür düzeyinde tanımlanmasını önemli kılar. MALDI TOF (matriks aracılı lazer dezorpsiyon iyonizasyon uçuş zamanı) MS (kütle spektrometresi) yöntemi, bakterilerin yanı sıra maya man­tarlarını da içerdikleri protein kütlelerine göre tür düzeyin­de kısa sürede ve doğru şekilde tanımlayabilmektedir. Bu yöntemle laboratuvarımızda izole ettiğimiz kandida türlerini tanımlamayı amaçladık. Yöntemler: Mart 2015-Şubat 2016 tarihleri arasındaki bir yıllık süre içinde Dicle Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen klinik örneklerden soyutlanan kandida türleri çalışmaya dahil edildi. İzolatlar MALDI Bi­otyper (Bruker Daltonics, ABD) kütle spektrometresi kulla­nılarak tanımlandı. Bulgular: Çalışmaya, klinik örneklerden soyutlanan 297 kandida türü dahil edildi. Klinik örneklerin 195 (%65,7)’i yoğun bakımda, 61 (%20,5)’i klinikte yatmakta olan, 41 (%13,8)’i ise poliklinik hastalarına aitti. Çalışmada 161 (%54,2)’i idrar, 78 (%26,3)’i kan, 34 (%11,4)’ü vajen, 4’ü solunum yolu örneği, 10 (%3,4)’u yara, 8’i diğer (3 plev­ra, 2 periton, 2 dren sıvısı, 1 BOS) örneklerden toplam 297 maya mantarı saptandı. İzolatların 179 (%60,3)’u C. albicans, 46 (515.5)’sı C. tropicalis, 27 (%9,1)’si C. pa­rapsilosis, 19 (%6,4)’u C. glabrata, 13 (%4,4)’ü C. kefyr, 7(%2,3)’si C. lusitaniae, 3 (%1,0)’ü C. krusei, 2(%0,7)’si C. utilis, 1 (%0,3)’i C. guillermondi olarak tanımlandı. Kandida üreyen tüm hastaların 173 (%58,2)’si kadın, 124 (%41,8)’ü erkek hastalardı. İnvaziv örneklerde maya mantarı üreyen toplam 84 hastanın 50 (%59,5)’si erkek, 30 (%40,5)’u ka­dındı. Sonuç: Candida albicans, %60,3 ile laboratuvarımızda en sık saptanan maya mantarı olmaya devam etmekte ancak diğer türler de (%39,7) önemli oranda enfeksiyona yol aç­maktadır. Kültürde üreyen maya mantarlarının tür düzeyin­de tanımlanması konvansiyonel yöntemlerle birkaç günde, kütle spektrometresi ile dakikalar içinde gerçekleşmektedir. Bu süre, özellikle yoğun bakım hastalarının tedavisinde ha­yati önem taşır.tr_TR
dc.description.abstractObjective: Candida species are common nosocomial in­fectious agents. Since they have different antifungal resis­tance profiles, identification up to species level becomes more crucial. Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (MALDI-TOF) mass spectrometry (MS) en­ables rapid and accurate identification of bacteria and fungi up to species level. We aimed to evaluate Candida species identified by MALDI-TOF MS in our laboratory. Methods: Overall 297 strains of Candida spp. were iso­lated from various clinical samples sent to Dicle Univer­sity Hospital Microbiology Laboratory between March 2015 and February 2016. Strains were identified up to the species level by MALDI Biotyper (BrukerDaltonics, USA) mass spectrometry. Results: A total of 195 (65.7%) yeasts were isolated from intensive care unit (ICU) patients, 61 (20.5%) yeasts from hospitalized patients other than ICU and 41 (13.8%) yeasts from outpatients. The clinical samples consisted of 161 (54.2%) urine, 78 (26.3%) blood, 34 (11.4%) vaginal samples, 10 (3.4%) wound, 6 (2.0%) respiratory and 8 of other samples (3 pleura, 2 peritoneum, 2 drain and 1 cerebrospinal fluid). Overall, 179 (60.3%) C. albicans, 46 (15.5%) C. tropicalis, 27 (9.1%) C. parapsilosis, 19 (6.4%) C. glabrata, 13 (4.4%) C. kefyr, 7 (2.3%) C. lusitaniae, 3 (1.0%) C. krusei, 2 (0.7%) C. utilis and 1 (0.3%) C. guil­liermondii were isolated. Among all patients; 124 (41.8%) were male and 173 (58.2%) female. Among 84 patients with invasive samples, 50 (59.5%) were male and 34 (40.5%) female. Conclusion: Even though Candida albicans is the most frequently (60.3%) isolated yeast, other yeast species are not uncommon (39.7%) in our hospital. Identification of yeasts to the species level takes several days by conven­tional methods within minutes by mass spectrometry. This period is crucial in the treatment of critically ill patients.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.5798/diclemedj.0921.2016.03.0702tr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectKandida türleritr_TR
dc.subjectMALDI TOF-MStr_TR
dc.subjectHastane enfeksiyonutr_TR
dc.subjectCandidatr_TR
dc.subjectNosocomial infectiontr_TR
dc.titleKlinik örneklerde saptanan Candida türlerinin MALDI-TOF MS ile tiplendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeIdentification of Candida species isolated from clinical specimens by MALDI-TOF MStr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume43tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage390tr_TR
dc.identifier.endpage394tr_TR
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorID178076tr_TR
dc.contributor.authorID9540tr_TR
dc.contributor.authorID200228tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-6898-7516
dc.contributor.orcid0000-0002-8653-6046
dc.identifier.trdizinhttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRM01UZzJOZz09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States