Show simple item record

dc.contributor.advisorMete, Nuriye
dc.contributor.authorIşık, Birgül
dc.date.accessioned2018-01-19T10:56:54Z
dc.date.available2018-01-19T10:56:54Z
dc.date.issued2018-01-19
dc.date.submitted1992
dc.identifier.urifile:///C:/Users/ba%C5%9Fkan/Downloads/022605.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/3672
dc.description.abstractBu çalışmada, Şubat İ992 - Ekim 1992 tarihleri arasında Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde yatmakta alan, 18-72 yaş grubu arasındaki plörezili 13'ü kadın, 28' i erkek toplam 41 hastanın serum ve plevra sıvılarında ADA aktivitesi ölçüldü. Bu hastaların 24'ü tüberküloz plörezi, 13'ü mezotelyomalı geri kalan 4'ü ise, akciğer kisthidatigi,meme kanseri,Hodgk in lenf om a ve p a rap nam i k plörezi idi. Hastaların serum ADA aktiviteleri ile kontrol grubu serum ADA aktiviteleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı 0.05>. Tüberküloz plörezide plevra sıvısı ADA aktivitesi, diğer eksüdalara göre çok anlamlı yüksek bulundu (sırasıy la 52.81 ü/L, 20.64 ü/L) (P>0.O01). Tamamı eksüda özelliğinde olan bu sıvıların %58' in de lenfosit hakimiyeti görüldü. Referans değer 30 ü/L olarak alındığı zaman ADA aktivitesi ölçümünün, tüberküloz plörezi için sensivitesi %96, spesifitesi %88 olarak saptandı. Plevral sıvılarda ADA afctivitesinin ölçümü, tüberkü loz plörezinin ayırıcı tanısında önemlidir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study the activity of adenosine deaminase (ADA) was determined in serum and pleural fluid of 41 patients (13 females, 28 males) with pleural effusions of various aetiology, between 18-72 ages, hasp i tal i zed in the Chest Diseases Department of Medical Faculty of Dicle University between Februray 1992 - October 1992. Of these patients 24 were with tuberculous pleurisy, 13 were with mesothel ioma, the other 4 were with Pulmonary Cysthidatic, Breast Carcinoma,Hodgk in Lymphoma, Para pneumonic pleurisy. There was no significant difference between serum ADA activity of patients and control group CP>0.05). Tuberculous pleural effusions demonstrated signifi contly higher activities of ADA than other groups (52.81 U/L, 2064 U/L) . Lymphocyte dominance was found in %58 of these fluids which were exudate. In determinations of ADA activity, the sensitivity was found to be 96% and specificty was found to be 88% for tuberculosis pleurisy. When a refence limit of more than 30 U/L is taken. The determination of ADA activity in pleural fluids is valuoble for differating tuberculosis pleurisy.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAdenosin deaminaztr_TR
dc.subjectAdenosine deaminasetr_TR
dc.subjectPlörezitr_TR
dc.subjectPleurisytr_TR
dc.subjectTüberküloztr_TR
dc.subjectTuberculosistr_TR
dc.titleAdenozin deaminaz aktivitesinin plörezilerin ayırıcı tanısındaki önemitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record