Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Tip 2 diyabetik hastalarda hepatosteatoz görülme sıklığı 

  Gökalp, Deniz; Kılınç, İlhan; Akın, Davut (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Hepatosteatoz diyabetli hastalar arasında sık olarak görülmektedir. Bu çalışmada Tip 2 diyabetik hastalarda ultrasonografiyle hepatosteatoz saptanma sıklığı ve buna etki eden metabolik faktörler araştırıldı. Yaşları ...
 • Türkiye’nin Güneydoğusundaki akut zehirlenme olgularının profili 

  Akın, Davut; Tüzün, Yekta; Çil, Timuçin (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmadaki amaç acil servise kabul edilen ve iç hastalıkları servisinde yatan erişkin akut zehirlenme vakalarının prospektif analizini ve oranlarını saptamaktı. Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi (DÜTF) acil servisine ...
 • 481 Amniyosentez, koryon villus biyopsisi ve kordosentez örneğinin prenatal genetik tanısı 

  Türkyılmaz, Ayşegül; Alp, M. Nail; Budak, Turgay (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmada; 1999–2001 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D. Prenatal Tanı Laboratuvarına sitogenetik tanı amacıyla gönderilen Koryon Villi Örneklemesi(CVS), Amniyosentez (AS) ve Kordosentez ...
 • Erişkinlerde görülen invajinasyon olgularının değerlendirilmesi 

  Korkmaz, Özgür; Yılmaz, H.Gülşen; Taçyıldız, İbrahim; Baç, Bilsel; Çevik, Sedat (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Bu çalışma ile 1998–2005 yılları arasında klniğimizde invajinasyon nedeniyle takip ve tedavisi yapılan, dördü kadın, sekizi erkek toplam 12 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Ortalama yaş: 24,7 (±5.47) olup, ...
 • Göbek kordonu kan ve stromal kökenli hücrelerin sinir hücrelerine farklılaşması 

  Baran, Özlem Pamukçu; Nergiz, Yusuf; Bahçeci, Selen (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Kök hücrelerin en temel özellikleri sürekli kendilerini yenilemeleriyle beraber birçok hücre ve doku tiplerine diferansiye olma kapasiteleridir. Göbek kordonu kanı insan hemapoetik kök hücre transplantasyonu için kemik ...
 • Kanser tedavisinde biyotoksinler 

  Kelle, İlker (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Yaklaşık yarım yüzyıldır antitümör etkinliğe sahip biyolojik ajanlar üzerinde çalışılmaktadır. Antitümör etkinliğe sahip bu ajanlar arasında yılan ve akrep zehirinin çok çeşitli biyolojik özelliklere sahip olduğu göst ...
 • İmpresyon sitolojisi 

  Söker, Sevda (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  İmpresyon sitolojisi, konjunktival göz hastalıklarının tanısında kullanılan hızlı, kolay uygulanabilen, ekonomik ve non-invazif bir tekniktir. Gözün yüzey epitelinden sellüloz asetat filtre kağıtları kullanılarak ...
 • Konjenital diafragma hernili üç olgunun takdimi 

  Katar, Selahattin; Devecioğlu, Celal; Akay, Hatice Öztürkmen (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Konjenital diafragma hernisi mortalite ve morbiditesi yüksek olan bir hastalıktır. Ultrasonografi ile prenatal tanı yüksek oranda konabilmektedir. Konjenital diafragma hernili vakaların uygun hazırlık ve tedavi ile ...
 • İki olgu nedeniyle mukormikozis 

  Oktay, Mehmet Faruk; Yıldırım, Müzeyyen (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Mukormikozis nadir görülen, invaziv ve fulminan seyirli saprofitik bir fungal enfeksiyondur. Bazı tipik klinik bulguları vardır ve genellikle diyabetli immun sistem bozukluğu olan veya immunosupresif tedavi alan hastalarda ...
 • Kronik periodontitisin klasik mekanik tedavisine ek olarak sistemik metronidazol uygulanımının klinik ve mikrobiyolojik etkilerinin incelenmesi 

  İpek, Fikret; Gül, Kadri (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmamızda, kronik periodontitisin tedavisinde diş taşı temizleme, kök yüzeyi düzleştirme ve küretaj işlemlerinin, sistemik metronidazol ile desteklenmesinin klinik ve mikrobiyolojik olarak etkinliği araştırılmışt ...
 • Tüberküloz plörezili 128 olgunun değerlendirmesi 

  Akyıldız, Levent; Yıldız, Tekin; Ateş, Güngör; Gündoğuş, Baran; Topçu, Füsun (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Tüberküloz plörezi, ülkemizde en sık görülen ekstrapulmoner tüberküloz formudur. Tüberküloz plörezili hastaların ortalama yaşları endüstrileşmiş toplumlarda son 50 yılda ileri yaşlara doğru kayarken, az gelişmiş toplumlarda ...
 • Üç farklı protetik estetik materyal üzerinde candida albicans yapışmasının karşılaştırmalı olarak incelenmesi 

  Agüloğlu, Süleyman; Niğiz, Remzi (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Bu araştırma, protetik estetik materyal olarak kullanılan üç farklı materyale mikroorganizma yapışmasının değerlendirilmesi için yapıldı. Çalışmamızda Yüksek ısı porseleni (Vita), Orta ısı porseleni (Vita) ve Akrilik ...
 • Genetik amaçlı amniyosentez uygulanan 183 Olgunun prospektif analizi 

  Erdemoğlu, Mahmut; Kale, Ahmet (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Yüksek riskli gebeliklerde fetal kromozom analizi sonuçlarının incelenmensi amacıyla, Dicle Üniversitesinde Ocak 2004-Aralık 2005 tarihleri arasında aminosentez yapılan 183 olgu değerlendirildi. Amniosentez serisinde ...
 • Antikolinesteraz ilaçların sıçan ileum düz kasında betanekol İle uyarılan kasılma yanıtlarına etkisi 

  Kelle, Ilker (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Günümüzde halen tedavi amaçlı olarak intestinal sistem ve mesane düz kaslarının atonisinde, glokomda, myastenia graviste ve kompetitif nöromuskuler kas gevşeticilerin etkilerinin sonlandırılmasında kullanılan ...
 • Mozaik 47,XXY/48,XXXY kromozom kuruluşunda Klinefelter sendromlu bir olgu sunumu 

  İsi, Hilmi; Oral, Diclehan; Akay, Ali Ferruh (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Hastanemiz Üroloji kliniğine başvuran, iki evlilik yapan ancak, infertilite problemi bulunan hastaya Klinefelter ön tanısı ile genetik araştırma yapılmıştır. Yirmi yedi yaşındaki bu bireyde Barr cisimciği pozitif bulunmuş ...
 • Çocuklarda merkezi sinir sistemi enfeksiyonları 

  Taşkesen, Mustafa; Taş, Mehmet Ali (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları çocuklarda morbidite ve mortaliteye yol açması nedeni ile önemini korumaktadır. Bu çalışmada Ocak 2006 ile Ocak 2007 tarihleri arasında kayıtlarına ulaşılabilen 73 merkezi sinir sistemi ...
 • Diyarbakır’da çocuk ve adolesan cinayetleri 

  Tıraşçı, Yaşar; Gören, Süleyman (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Ülkemizde çocuk cinayetleri ile ilgili çalışma çok azdır. Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda 2000-2003 yılları arasında yapılan ölü muayene ve otopsi raporları incelenerek, çocuk ve adolesan çağındaki cinayet ...
 • Çift taraflı dudak-damak yarıklı bebeklerde cerrahi öncesi ortopedi (Bölüm 2) 

  Özer, Törün; Kama, Jalen Devecioğlu (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Bu derlemenin amacı çift taraflı dudak damak yarıklı bebeklerde uygulanan cerrahi öncesi maksiler ortopedi yöntemini tanıtmaktır. Bu yöntem sayesinde ameliyat öncesinde dudaklar, burun ve alveoller şekillendirilerek ...
 • Sudden infant death syndrome with harlequin fetus 

  Katar, Selahattin; Devecioğlu, Celal; Akdeniz, Sedat; Akkuş, Murat (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  The harlequin fetus, a severe variant of ichthyosis, occurs rarely, and these babies die within the first few days of life. Early retinoid therapy may improve the disorder and help increase survival rates. The exact cause ...
 • Fahr hastalığı: Olgu sunumu 

  Kılınç, İlhan (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Fahr hastalığı; bazal ganglionlar, serebellar dentat nukleus ve sentrum semiovalede kalsifikasyon görülmesi ile karakterizedir. Klinik bulgular sıklıkla parkinsonizm, distoni, tremor, kore, ataksiye ek olarak demans ...

View more