Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Palatin tonsilde nadir görülen kitle: Schwannoma 

  Samancı, Baver; Akdağ, Mehmet; Derin, Ceren; Samancı, Seyla Bölükbaşı; Demir, Hüseyin (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  Tonsil schwannomu; yavaş büyüyen boğazda yabancı cisim hissi, ağrılı yutma zorluğu ve horlama gibi ana semptomları olan benign tümördür. Bizim bu olgu sunumunda amacımız; 34 yaşında kadın hastada, yutma güçlüğüne neden ...
 • Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki kültür ile kanıtlanmış sepsisli hastaların değerlendirilmesi 

  Kara, Hülya; Ertuğrul, Sabahattin; Gündoğuş, Narin; Akpolat, Nezahat; Özmen, Ömran (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  Amaç: Yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin gelişmesine, tanı ve tedavideki ilerlemelere rağmen yenidoğan sepsisi önemli mortalite ve morbidite nedeni olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, takip ve tedavi ettiğimiz ...
 • Bir üniversite hastanesi parazitoloji laboratuvarında belirlenen intestinal ve hepatik parazitler 

  Cengiz, Zeynep Taş; Beyhan, Yunus Emre; Çiçek, Mutalip; Yılmaz, Hasan (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarına başvuran hastalarda belirlenen bağırsak ve karaciğer parazitlerinin sıklığını ortaya koymaktır. Yöntemler: Çalışma 2008 yılında ...
 • Bir Üniversite Hastanesi’nde bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık bildirimleri ile ilgili hekimlerin bilgi düzeyleri 

  Korkmaz, Mustafa; Uysal, Cem; Durmaz, Ubeydullah; Ezin, Özgür; Deveci, Özcan; İpek, Davut; Palanci, Yılmaz; Akpolat, Nezahat (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014)
  Amaç: Bu çalışmamızda hastanemiz de çeşitli servislerde çalışan hekimlerin bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar (BZBH)’ lar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Çalışmamız bir anket ...
 • Kaposi sarkomu nedeniyle radyoterapi uygulanan 14 hastanın değerlendirilmesi 

  Teke, Fatma; Akkurt, Zeynep Meltem; Yıldırım, Özgür; Teke, Memik; Zincircioğlu, Seyit Burhanedtin (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  Amaç: Çalışmamızda Kaposi sarkomu (KS) tanısı nedeniyle radyoterapi (RT) uygulanan hastaların klinik özelliklerini ve tedavi sonuçlarını değerlendirdik. Yöntemler: Çalışmaya Dicle Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi ...
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve periodontal hastalık ilişkisi 

  Tanık, Abdulsamet; Demirci, Fatih; Doğan, M. Sinan; Doğru, Arzum Güler (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) morbiditesi ve mortalitesi yüksek ve artmakta olan bir hastalıktır. Sigara tüketimine bağlı olarak KOAH tüm dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerde giderek artan bir salgın ...
 • Levotiroksin intoksikasyonu: Olgu sunumu 

  Kılınç, Faruk; Aydın, Berrin Balık; Pekkolay, Zafer; Çelik, Melike Elif; Tuzcu, Alpaslan Kemal (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  Yüksek doz levotiroksin maruziyetine bağlı levotiroksin intoksikasyonu geniş ve ağır semptomlarla ortaya çıkmaktadır. Levotiroksin, tiroid hormon replasman tedavisinde çok kullanılan bir ilaçtır. İntoksikasyon gelişen ...
 • Adalimumab tedavisi alan romatoid artritli hastada seksüel disfonksiyon 

  Yazmalar, Levent; Sarıyıldız, Mustafa Akif; Batmaz, İbrahim (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  Romatoid artrit (RA) simetrik poliartrit ve artralji, sabah tutukluğu, yorgunluk ve romatoid nodüllerle karakterize kronik, sistemik ve enflamatuar hastalıktır. Genetik, enfeksiyöz, hormonal veya çevresel faktörleri içeren ...
 • An unusual pacemaker malposition and delayed diagnosis 

  Alan, Bircan; Dusak, Abdurrahim; Çetinçakmak, Mehmet G.; Alan, Sait (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  Transvenous right ventricular pacing usually shows a left bundle branch block (LBBB) pattern. When right bundle branch block (RBBB) pattern appears after the insertion of an electrode, perforation or malposition of the ...
 • A rare cause of acromegaly: McCune-Albright syndrome 

  Bodakçi, Erdal; Tuna, Mazhar Müslüm; Kılınç, Faruk; Pekkolay, Zafer; Soylu, Hikmet; Tuzcu, Şadiye Altun; Tuzcu, Alpaslan Kemal (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  McCune-Albright syndrome is characterized by polyostatic fibrous dysplasia, brown spots on the skin (café au lait pigmentation) and autonomous endocrine hyperfunction. Early puberty and other endocrinological manifestations, ...
 • İnfluenza virüsü (H1N1)’ne sekonder gelişen miyokardit olgusu 

  Aktar, Fesih; Güneş, Ali; Yel, Servet; Çubuk, Ercan; Demir, Fikri; Mete, Şeyhmus (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  İnfluenza, sağlıklı çocuklarda genellikle kendi kendini sınırlayan, akut ve komplikasyonsuz bir hastalık olsa da nadiren ciddi hastalık tablosu oluşturup ölüme neden olabilir. Enfeksiyonun en sık komplikasyonu pnömoni olup, ...
 • Perkutan endoskopik gastrostomi uygulama sonuçlarımız: 113 olgunun değerlendirilmesi 

  Ekin, Nazım; Uçmak, Feyzullah; Oruç, Menduh; Tuncer, Elif Tuğba; Yalçın, Kendal (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  Amaç: Bu çalışmamızda perkutan endoskopik gastrostomi uygulanan hastalarda bulduğumuz sonuçları ve tecrübelerimizi sunmayı amaçladık. Yöntemler: 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp ...
 • Nöroradyolojide “Susceptibility Weighted Imaging sekansı” uygulamaları 

  Teke, Memik; Kına, Adnan; Sarıca, Özgür; Albayram, Sait (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  Amaç: Klinik uygulamaya yakın zamanda giren Susceptibility Weighted Imaging (SWI) sekansı dokuların manyetik yatkınlık farklarını kullanarak kontrast oluşturan, T1, T2, T2* ve proton dansitesinden farklı yeni bir sekanstır. ...
 • Socio-demographic and clinical factors related to mortality among the geriatric suicide attempters admitted to the emergency department 

  Zengin, Yılmaz; Gündüz, Ercan; İçer, Mustafa; Dursun, Recep; Durgun, Hasan Mansur; Gürbüz, Hüseyin; Demir, Süleyman; Kuyumcu, Mahir (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  Objective: The ratio of elderly people in Turkey is rapidly growing. Accordingly, psychiatric problems and suicidality among elderly people are growing concerns. In this study, we aimed to investigate the socio-demographic ...
 • Assessment of adult patients with hypernatremia: A single center experience 

  Gündüz, Ercan; Zengin, Yılmaz; İçer, Mustafa; Durgun, Hasan Mansur; Dursun, Recep; Gündüzalp, Ahmet; İpek, Mustafa; Güloğlu, Cahfer (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  Objective: In the present study, determination of symptoms, clinical characteristics, prevalence and recovery rates was aimed in patients who applied to the emergency service and diagnosed with hypernatremia. Methods: ...
 • Sağlık çalışanlarının çocuklarında depresif belirti sıklığı 

  Bucaktepe, Pakize Gamze Erten; Çelik, Sercan Bulut; Tekeli, Aysun; Öztekin, Coşkun; Çelepkolu, Tahsin; Demir, Vasfiye; Değirmen, Elif (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  Amaç: Bu araştırmada, oldukça ağır ve stresli koşullarda çalışan sağlık personellerinin çocuklarında depresif belirti sıklığı ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Tanımlayıcı ...
 • Diyarbakır ilinin 2005-2010 yılları arasındaki tüberküloz kontrol durumu 

  Taylan, Mahşuk; Yılmaz, Süreyya; Kaya, Halide; Demir, Melike; Şen, Hatice Selimoğlu; Sezgi, Cengizhan; Abakay, Özlem; Tanrıkulu, Abdullah Çetin; Abakay, Abdurrahman (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  Giriş: Tüberküloz (TB) kontrol programları, uluslararası ve ulusal düzeyde kabul gören standardize edilmiş tanı, tedavi ve korunma uygulamalarını içerir. Bir bölgenin TB verilerinin ülke verileriyle kıyaslanarak analizi, ...
 • Sol Amyand herni: Nadir bir olgu 

  Ülger, Burak Veli; Oğuz, Abdullah; Öner, Eyüp; Ay, Enver; Girgin, Sadullah (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  Amyand hernisi, fıtık kesesinin içinde Appendiks vermiformisin bulunduğu inguinal herni olarak tarif edilmiştir. Amyand hernisi nadir görülür ve tüm inguinal hernilerin yaklaşık %1’ini oluşturur. Kese içeriğinin inflame ...
 • İleusun nadir bir nedeni: Gezici dalak 

  Oğuz, Abdullah; Uslukaya, Ömer; Ülger, Burak Veli; Türkoğlu, Ahmet; Bozdağ, Zübeyir (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  Gezici dalak, dalağın uzun bir vasküler pedikül yapısı ile birlikte dalağı normal yerinde tutan peritoneal bağların yokluğu sonucu nadir görülen bir klinik tablodur. Yirmi ile kırk yaşlar arasındaki kadınlarda daha sık ...
 • Preeklampside serum Troponin I düzeyinin değerlendirilmesi 

  Sak, Sibel; Erdemoğlu, Mahmut; Ağaçayak, Elif; Yalınkaya, Ahmet; Gül, Talip (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  Amaç: Preeklamptik gebelerde troponin I (cTnI) düzeylerini araştırmak, sağlıklı gebelerin değerleri ile karşılaştırmak ve ayrıca preeklampsinin şiddeti ile troponin I düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını değerlendirmek ...

View more