Show simple item record

dc.contributor.advisorİrtegün Kandemir, Sevgi
dc.contributor.authorTekin, Mehmet Ali
dc.date.accessioned2017-10-13T13:07:53Z
dc.date.available2017-10-13T13:07:53Z
dc.date.issued2017-10-13
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/3342
dc.description.abstractAmaç: Matris yıkımında rol aldıkları bilinen ADAMTS8, -9 ve- 15 agrekanazlarının kronik inflamatuar bir hastalık olan Psoriatik artrit (PsA) patogenezindeki rollerini ve ADAMTS8, -9 ve -15 gen ekspresyon düzeylerinin inflamatuar sinyal yolaklarında hangi mediyatörler tarafından regüle edildiklerini araştırmaktır. Yöntem: 15 PsA hastasından,15 Psoriasis (Ps) hastasından ve 15 sağlıklı bireyden alınan total kandan periferik kan mononüklear hücreleri (PBMC) izole edildikten sonra bu PBMC’ lerin primer kültürleri yapıldı. PBMC’ lerde ADAMTS8, -9 ve -15 genlerinin mRNA ifadeleri qPCR yöntemi kullanılarak ölçüldü. Primer kültürleri yapılan PBMC’ ler TNF-α, IL-1β ve IL-6 sitokinleriyle uyarıldı ve uyarılmış PBMC hücrelerinin ADAMTS8, -9 ve -15 mRNA ekspresyon düzeylerindeki değişimler qPCR yöntemiyle tespit edildi. Ayrıca PBMC’ ler TNF-α, IL-1β ve IL-6 ile uyarılmadan önce mitogen-activated protein kinases (MAPK), transkripsiyon faktörü nuclear faktor kappa B (NFkB) ve signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) inhibitörleri ile muamele edildi ve ADAMTS genlerinin ekspresyonunun pro-inflamatuar sinyal yolaklarındaki MAPK (ERK1/2, p38, JNK), NFkB, ve STAT3 mediyatörleri tarafından regüle edilip edilmediği qPCR yöntemi kullanılarak araştırıldı. Ayrıca inhibitörlerin (ERK1/2, p38, JNK, NFkB ve STAT3) ve sitokinlerin (TNF-α, IL-1β ve IL-6) protein düzeylerindeki etkileri Western Blot yöntemi kullanılarak gösterildi. Bulgular: PsA grubunun PBMC hücrelerinde ADAMTS15 ekspresyonunun arttığı, fakat ADAMTS8 ve -9 ekspresyonlarının ise değişmediği tespit edildi. Ps grubunda PBMC hücrelerinin ADAMTS8 ekspresyonunun artış gösterdiği bulundu. Kontrol grubunda TNF- α uyarılmasıyla sadece ADAMTS15 ekspresyonunun arttığı, ADAMTS8 ve -9 ekspresyonlarının ise değişmediği gösterildi. Ayrıca, IL-1β ve IL-6 uyarılmalarıyla ADAMTS8, -9 ve -15 mRNA ekspresyonlarının değişmediği tespit edildi. Ps grubunda, ADAMTS8 ve -9 ekspresyonlarının TNF-α, IL-1β ve IL-6 uyarılmaları sonucunda azalış gösterdiği fakat, ADAMTS15 ekspresyonunun ise TNF-α, IL-1β ve IL-6 uyarılmalarıyla değişmediği bulundu. PsA grubunda, TNF-α, IL-1β ve IL-6 uyarılmaları sonucunda ADAMTS9 mRNA ekspresyonunun değişmediği, ADAMTS15 ekspresyonunun ise sadece IL-1β stimülasyonuyla azaldığı ortaya kondu. Ayrıca, TNF-α ve IL-1β stimülasyonlarının ADAMTS8 ekspresyonunu arttırdığı, IL-6 stimülasyonunun ise ADAMTS8 ekspresyonunu değiştirmediği gözlendi. Kontrol grubunda, JNK, STAT3 ve NFkB inhibisyonları sonucunda ADAMTS8, -9 ve -15 mRNA ekspresyon düzeylerinin arttığı tespit edildi. ERK1/2 ve p38 inhibisyonları sonrası ADAMTS8 ve -15 ekspresyonlarının azaldığı ama, ADAMTS9 ekspresyonunun değişmediği gösterildi. Ps grubunda, ERK1/2, p38 ve JNK inhibisyonlarıyla ADAMTS8 ve -9 ekspresyonlarının azaldığı, ADAMTS15 ekspresyonunun ise değişmediği tespit edildi. STAT3 inhibisyonuyla ADAMTS8 ekspresyonunun arttığı, ADAMTS9 ekspresyonunun azaldığı ve ADAMTS15 ekspresyonunun ise değişmediği bulundu. Öte yandan, Ps ve PsA gruplarında NFkB inhibisyonuyla ADAMTS9 ve -15 ekspresyonlarının arttığı, ADAMTS8 ekspresyonunun ise azaldığı ortaya kondu. PsA grubunda, ERK1/2, p38 ve JNK inhibisyonlarıyla ADAMTS9 ekspresyonunun arttığı, ADAMTS8 ekspresyonunun azaldığı ve ADAMTS15 ekspresyonunun ise değişmediği tespit edildi. STAT3 inhibisyonu sonucunda ADAMTS8 ve -9 ekspresyonlarının arttığı, ADAMTS15 ekspresyonunun ise değişmediği bulundu. Sonuçlar: PsA’ lı hastaların PBMC hücrelerinde diğer artirit türevlerinin literatür bulgularıyla uyumlu olarak ADAMTS8 ve -9 gen ekspresyonlarının değişmediği bulundu. ADAMTS15 ekspresyonundaki artış, ADAMTS15 enziminin PsA’ lı hastalarda artirit gelişimiyle ilişkili bir proteaz olabileceğini önermektedir. PsA patogenezinde, MAPK ve NFkB sinyal yolaklarının ADAMTS8 ve -9 mRNA düzeyleri üzerinde düzenleyici etkileri olabileceği tespit edildi. Ayrıca, STAT3 sinyal yolağının ADAMTS ailesi agrekanaz aktivitelerini farklı regülasyon mekanizmalarıyla düzenleyebileceğini gösterdik. Anahtar Sözcükler: Psoriatik artrit, ADAMTS , qPCR, biyobelirteç, PBMCtr_TR
dc.description.abstractAim of this study is to investigate the roles of ADAMTS8, -9 and- 15 aggrecanases, which are known to play roles in matrix destruction, in the pathogenesis of Psoriatic Arthritis (PsA), a chronic inflammatory disease, and which mediators involved in inflammatory signaling pathways regulate the expression level of these aggrecanases. Method: Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated from total blood obtained from 15 PsA patients, 15 Psoriasis (Ps) patients and 15 healthy individuals and their primary culture have been done. The mRNA expression levels of ADAMTS8, -9 and -15 genes in PBMCs were measured by qPCR. After the stimulation of the cultured PBMC by TNF-α, IL-1β and IL-6, the mRNA expression levels of ADAMTS genes in the stimulated PBMC were determined by qPCR. Furthermore, PBMCs have been treated by mitogen-activated protein kinases (MAPK), transcription factor nuclear factor kappa B (NFkB) and signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) inhibitors before the stimulation with TNF-α, IL-1β and IL-6 and the expression of ADAMTS genes whether are regulated by MAPK (ERK1/2, p38, JNK), NFkB and STAT3 mediators in pro-inflammatory signaling pathways were examined by qPCR. Moreover, the effects of the inhibitors on the activities of MAPK (ERK1/2, p38, JNK), NFkB and STAT3 were determined by Western Blot. Results: It was found that the expression of ADAMTS15 in PBMCs of PsA group was increased, but the expression levels of ADAMTS 8 and -9 did not change. The expression of ADAMTS8in in PBMCs of Ps group was increased. The expression of ADAMTS15 was increased by TNF-α stimulation, while the expression of ADAMTS8 and -9 were not changed in PBMCs of control group. Furthermore, it was determined that the mRNA expression levels of ADAMTS8, -9 and -15 mRNA were not changed by the IL-1β and IL-6 stimulations. The expression of ADAMTS8 and -9 in Ps group were decreased as a result of TNF-α, IL-1β and IL-6 stimulations; however, ADAMTS15 expression was not changed by these stimulations. It was found that there was no significant difference at the expression level of ADAMTS9 in PsA group after the TNF-α, IL-1β and IL-6 stimulations, whereas ADAMTS15 expression was decreased only by IL-1β stimulation. Moreover, it was observed that TNF-α and IL-1β simulations led to an increase in ADAMTS8 expression, while IL-6 stimulation did not alter the ADAMTS8 exipression. It was determined that the ADAMTS8, -9 and -15 mRNA expression levels were increased as a result of JNK, STAT3 and NFKB inhibitions in the control group. Furthermore, the expression levels of ADAMTS8 and -15 were decreased after ERK1/2 and p38 inhibitions, but there was no significant difference at the ADAMTS9 expression level. It was determined that the expression levels of ADAMTS8 and -9 in Ps group were decreased by ERK1/2, p38 and JNK inhibition, and ADAMTS15 expression was not changed by these inhibition. Additionaly, it was found that ADAMTS8 expression was increased by STAT3 inhibition, whereas the expression of ADAMTS9 was decreased and ADAMTS15 expression did not change. On the other hand, the expression of ADAMTS9 and -15 in Ps and PsA group were increased by NFKB inhibition, while ADAMTS8 expression was decreased. It was determined that the expression of ADAMTS9 in PsA group was increased by ERK1/2, p38 and JNK inhibitions, while ADAMTS8 expression was decreased and there was no significant difference at the ADAMTS15 expression level. STAT3 inhibition resulted in an increase in the expression of ADAMTS8 and -9, but ADAMTS15 expression was not changed by STAT3 inhibition. Conclusion: We found that the expression of ADAMTS8 and -9 were not changed in PBMCs of the patients with PsA, which is consistent with the literature findings about other arthritic derivatives. The increased expression of the ADAMTS15 gene suggests that this enzyme may be associated with the development of arthritis in PsA patients. Furthermore, we found that MAPK and NFkB signaling pathways may have regulatory effects on ADAMTS8 and -9 mRNA expression in the pathogenesis of PsA. We also showed that STAT3 signaling pathway could regulate the ADAMTS family aggrecaneses’ activities with different regulatory mechanisms. Key Words: Psoriatic Arthritis, ADAMTS, qPCR, biomarkers, PBMCtr_TR
dc.description.sponsorshipBu tez 214S024 No’ lu TÜBİTAK ve Tıp.16.024 No’ lu DÜBAP projeleriyle desteklenmiştir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectPsoriatik artrittr_TR
dc.subjectADAMTStr_TR
dc.subjectqPCRtr_TR
dc.subjectBiyobelirteçtr_TR
dc.subjectPBMCtr_TR
dc.subjectPsoriatic arthritistr_TR
dc.subjectBiomarkerstr_TR
dc.titleAdamts-8, Adamts-9, Adamts-15 genlerinin psoriatik artrit patogenezindeki rollerinin ve moleküler mekanizmalarının araştırılmasıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record