Recent Submissions

 • From mythos to epos the rebellion of tragedy against the doctrines 

  Erkarslan, Gürsel (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Tüm herşey 5yy da Antik Yunan'da başladı. Kendi efsaneleri içinden, antik Yunanlılar bir dünya yarattılar. Bu efsanelerden trajedi doğdu ve bu, efsanelerin ve dinin insan hayatına giren bir tür yansımasına dönüştü. Biz ...
 • İnsan hakları ve hukuk devleti kavramları ışığında 1982 Anayasası 

  Turan, Müzeyyen (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  İnsan haklan, insanın sırf insan oluşu dolayısıyla sahip olduğu haklardır, Bu nedenle bu haklar, evrenseldir; yani herkes bu haklara doğuştan sahip olur. Hukuk devleti ise, devlet iktidarını keyfilikten alıkoyan, onun ...
 • İdari yargıda iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı 

  Karaarslan, Mehmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Bu çalışma, kamu hukuku ana bilim dalında yüksek lisans tezi olup, idari yargıda iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağım konu almaktadır. Medeni yargılama hukuku ilkesi olan' bu yasağın idari yargılama ...
 • Milletlerarası ticari tahkim ve kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri 

  Çelik, Neşe Baran (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Genel olarak milletlerarası ticari tahkimi ve bu kurumun Türk hukukunda izlediği gelişme sürecini, bu süreç içerisinde, Türk hukuku açısından, taraflarından birinin devlet diğerinin ise yabancı yatırımcı olduğu kamu hizmeti ...
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda tutuklama 

  Akgökçe, Tamer (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Koşulların mevcudiyeti halinde, ortada kesin bir karar olmadan hakim kararıyla kişinin hürriyetinden mahrum edilmesi demek olan tutuklama, kişi hürriyetine yönelmiş olan en önemli koruma tedbirlerinden biridir. Kişi ...
 • Nima Yuşic`in hayatı, şiiri, edebi şahsiyeti ve etkileri 

  Aslanoğlu, Osman (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Bu çalışma, esas olarak üç bölümde ele alınmıştır. Birinci bölüm: Bu bölümde, Nîma Yûşic'in (1897-1959) hayatı ele alınmıştır. Bu kısımda, şairimiz Nîma 'nın doğumu, nesebi, çocukluğu, tahsil hayatı, çalışma hayatı, şiirleri ...
 • İslam hukukunda hidane (çocuk bakımı ve himayesi) 

  Aydın, Faruk (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Hidane, çocuk ve çocuk hükmünde olan kişilerin bakımını, himayesini, eğitimini içeren bir kavramdır. Hidane, İslam Hukukuna özgü bir teridir. Medeni Hukuktaki karşılığı, çocuk himayesi ve velayeti olarak tanımlanabilir. ...
 • Türkiye`de sol düşüncenin legalleşme çabaları ve önerdiği çözüm yolları (1946-1980) 

  Bucaktepe, Adil (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Ülkemizde, sol akımların kökeni daha gerilere gitmekle beraber, ilk sosyalist siyasi teşekkül 1910 yılında Osmanlı Sosyalist Fırkası adıyla kurulmuştur. Bu partiden sonra ülkemizde birçok sol görüşlü parti kurulmuştur. ...
 • Ali el-Kari`nin kelami görüşleri 

  Yıldırım, Haydar (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Ali el- Kârî İslam Düşünce Tarihinin önde gelen şahsiyetlerindendir. İslami disiplinlerin tamamında eserler yazmış, yazdığı eserler dolayısıyla büyük bir şöhrete ulaşmıştır. Ali el-Kârî yazmış olduğu eserlerle Ehli Sünnet ...
 • Türkiye`de çalışan çocuklar ve sorunları 

  Civaş, Fatma (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Dünyada ilk ve tek çocuk bayramı kutlayan ülkemizde milyonlarca çocuk fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlayabilmesi için gereken olanaklardan yoksundur. Bu çocuklar yeterince beslenememekte, sağlıklı konutlarda yaşayamamakta, ...
 • Eğitim amaçlarının elverişliliği bakımından Türk üniversite mimarisi üzerine bir inceleme (Cumhuriyet Dönemi) 

  Hakeri, Eyyup Serkan (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Bu araştırma; Eğitim Amaçlan bakımından Türk Üniversite Mimarisinin Cumhuriyet Döneminde geçirmiş olduğu değişimlerin ne olduğu sorusuna cevap bulmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde Eğitim ve Üniversite ...
 • A Study on cognitive reading strategy use of ELT students at Dicle University through think aloud method 

  Civelek, Muharrem (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Bu çalışma, öğrencilerin İngilizce bir metni okurken genellikle hangi okuma stratejilerini kullandıklarını ve metni daha iyi anlayabilmek ve dolayısıyla akademik çalışmalarını başarılı bir şekilde devam ettirmek için hangi ...
 • Türk Anayasasında askeri yargının yeri ve önemi 

  Aytaş, Şakir (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Bu çalışmamızda "Askeri Yargı" müessesesi, mevcut Anayasa hükümleri çerçevesinde, çeşitli açılardan incelenmiştir. Ancak konunun özelliği itibariyle askeri yargı, genel tarihi gelişimi içerisinde başlangıcından günümüze ...
 • Süleyman Ateş`in Yüce Kur`an`ın çağdaş tefsiri ve tasavvufi yönü 

  Karataş, Ali (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Araştırmamız, kısmen monografîk bir tez olmakla birlikte, esas itibariyle Süleyman Ateş'in tefsirindeki tasavvufla ilgili görüşlerini ele almaktadır. Ateş, 1933 yılında Elazığ'da doğmuştur ve halen Hollanda'da bulunan ...
 • Türkiye nüfusundaki gelişmeler sorunlar ve öneriler 

  Ata, Mert (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Bir ülkenin ekonomik bünyesinin incelenmesindeki en önemli unsurlardan biri o ülkenin nüfusudur. Ekonomik şartlar üzerinde etkili olan nüfus sadece sayısal olarak değil; cinsiyete, yaşa, medeni hale, ve kültür düzeyine ...
 • Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze Türk eğitim sistemi 

  Yılmaz, Murat (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Eğitim; bilimsel anlamda, uzun yıllar boyunca sadece klasik bir şekilde - dar anlamıyla - kullanılmıştır. Klasik eğitim anlayışında birey, sadece okul düzeyinde ve ruhsal açıdan ele alınmıştır. Günümüz modern anlayışında ...
 • Türk İdare Hukukunda idarenin kusurlu sorumluluk halleri 

  Başarangil, Mahmut Nedim (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  İdarenin sorumluluğu, günümüz dünyasında güncel bir hukuki sorundur. Devlet yasama, yargı ve yürütme faaliyetlerini yerine getirirken yapmış olduğu işlem ve eylemlerle bireylere zarar verebilir. Günümüz dünyasında, neden ...
 • Osmanlı taşra teşkilatında yenilikler (1826-1876) 

  Toraman, Ömer (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Klasik dönem Osmanlı taşra idaresi; birer askeri-idari ünite olan eyaletler ve sancaklar şeklinde teşkilatlanmıştır. Beylerbeyleri ve sancakbeyleri padişahın idare alanındaki temsilcileri idiler. Yargı alanında ise padişahın ...
 • Ticari işletme rehni 

  İpek, Meliha (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Ticari İşletme Rehni adlı çalışma giriş bölümünden sonra üç bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde, Ticari İşletme, Rehin Kavramı, Ticari İşletme Rehni Kavramının Gelişimi, Önemi ve Hukuki Niteliği üzerinde duruldu. İkinci ...
 • 1982 Anayasasında yargı bağımsızlığı 

  Bilici, Berfin (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Hukuk devleti ilkesi ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri yargı bağımsızlığı ilkesidir. Hukuk devleti ile kişilerin temel hak ve hürriyetleri güvence altına alınmış olur. Devletin üç ayrı erki olan yasama, yürütme ...

View more