Now showing items 1-20 of 1026

  • Türk sanayiinin dış ticaretteki önemi (1983-1992) 

   Kutbay, Mustafa (Dicle Üniversitesi, 1996)
  • Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde gümrük birliği 

   Ekmekçiler, Ümit Serkan (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Avrupa'da bir birlik oluşturulması fikri çok eskilere dayanmaktadır. Bu fikrin temelinde, hem Avrupa'da daha güçlü bir yapı oluşturmak ve hem de birlik çatısı altına alınacak ülkeler arasında daha önce yaşanmış savaşların ...
  • Nüfus hareketlerinin Diyarbakır üzerindeki sosyo ekonomik etkileri 

   Güneş, Hülya (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Gelişmişlik farklılıklarının başlıca nedenleri arasında; Coğrafi yapı, iklim özellikleri, talep yüzeyi, yüksek iç ve dış pazarlara uzaklık, kırsal ve yerleşim birimlerinin çokluğu ve dağınıklığı bulunmaktadır. Bu tür ...
  • Seyfu`d-din Amidi`ye göre nübüvvetin ispatı 

   Erkol, Ahmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   "Seyfu'd-Din Amidi'ye Göre Nübüvvetin İspatı' (Danışman ; Prof. Dr. Abdulbaki TURAN) Bu araştırmada, altıncı-yedinci yüzyılın kelamcılarından Seyifu'd-Din Amidi'nin nübüvvetin ispatıyla ilgili görüşlerini araştırdık. ...
  • GAP`ın faydaları, zararları ve bu zararların giderilmesi 

   Yakut, Efraim (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Güneydoğu Anadolu Projesi Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Sımak ve Siirt illerini kapsayan GAP alanı 74.000 km2 bir yeri işgal etmektedir. Dicle ve Fırat Nehirleri üzerinde sulama ve ...
  • Münziri`nin hadis kültüründeki yeri 

   Turan, Mehmet Hadi (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Araştırmamız, monografik bir tezdir ve El-Münziri hakkındadır. 581-656 yılları arasında yaşamıştır. Mısırlıdır ve büyük bir muhaddistir. Hadis, İslam hukuku ve İslam tarihi hakkında birçok kitap yazmıştır. Münziri, samimi, ...
  • Türkiye`de sendikacılığın dünü, bugünü ve geleceği 

   Arıkan, Nusret (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Küresel ulusötesi şirketler ve mali sermaye rejimi, hükümet politikalarının özelleştirme, düzensizleştirme ve enflasyona göz yumma yönünde kurumsallaşması, sanayide çalışan işçi sınıfının zayıf düşürülmesi, kitlesel işsizlik ...
  • Arap dilinde istifham edatları 

   Ergin, Mehmet Cevat (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   İstifham, anlama isteği demektir. Önceden bilinmeyen birşeyi öğrenmek için birtakım özel edatlarla soru sormak şeklinde tarif edilmiştir. İstifham edatları, cümlelerin basma gelerek isteğin ifade edilmesini sağlayan ...
  • Tarımsal üretimde çalışan işçilerin ekonomik ve sosyal durumları (GAP ile birlikte Diyarbakır`da yaşanan değişim) 

   Demirkol, Mintaş (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Türkiye'nin nüfusu 946 binlik artışla 60 milyon 381 bin kişiye ulaşmıştır. Nisan 1995 yapılan hane halkı işgücü anketi sonuçlarına göre istihdamda 519 bin kişilik artış ile 20 milyon 834 bin kişiye ulaşmış bulunmaktadır. ...
  • Ceza hukuku açısından uyuşturucu madde sorunları 

   Yılmaz, Niyazi (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Bu çalışmamızda, Uyuşturucu maddelerin Kriminoloji ve Ceza hukuku ile ilgili yönlerini inceledik. Birinci bölümde; I numaralı başlık altında; genel anlamıyla ve mevzuatımızdaki uyuşturucu madde kavramları, tıbbi, kriminolojik ...
  • Türkiye`de sanayileşme politikası 

   Budak, Adnan (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   İlk bölümde, ekonomik kalkınmanın sanayileşme ile mümkün olacağı, bu nedenle gelişmekte olan ülkeler ekonomik kalkınmalarını hemen hemen sanayileşmeyle gerçekleştirdikleri ve sanayleşme özellikle imalat sanayine dayandığı ...
  • Enflasyon ve çözüm yolları 

   Kaynak, Murat (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Enflasyon olgusunu incelediğimiz zaman, para değerinin düşmesi ve fiyatların yükselmesi ile ortaya çıkan bir tablo sergilenmektedir. Enflasyon olgusunu incelediğimiz zaman, genellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, ...
  • İktisadi açıdan bölgesel dengesizlik olgusu: Diyarbakır örneği 

   Aydın, Abdürrauf (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İktisadi açıdan bölge ve bölgesel dengesizlik kavramları üzerinde durularak, bölgesel dengesizliğin ortaya çıkışı, giderilmesinin yol açtığı değişmeler ve bölgesel ...
  • Görevi ihmal suçu(TCK 230) 

   Kavak, Durdu (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Tez konumuz genel nitelikteki görevi ihmal suçudur. Bu suç memurlarca ve özel kanunlarla memurlar gibi cezalandırılması kabul edilenler tarafından işlenebilen suçlardandır. Genel kasıtla işlenebilen bir suç olup, aranan ...
  • Türkiye`de nüfusun yapısı ve sorunları 

   Özgezerim, Kasım (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Ülkelerin ekonomik gelişmelerinde doğal zenginliklerin yanı sura nüfusun da büyük önemi vardır. Ancak, ekonomik faaliyetlerin etkinliğinde, insanların sayısından çok, nüfusun yaş, cinsiyet, kültürel statü, nüfus yoğunluğu ...
  • Helenizm felsefesi ve Hristiyanlık felsefesine etkileri 

   Hacıahmetoğlu, Mehmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   İskender'in fetihleriyle, Roma imparatorluğunun fetihleri arasındaki dönemi kapsayan ve Batı uygarlığının başlıca kaynağı kabul edilen Helenizm kendinden önceki düşünsel akımlardan etkilendiği gibi, kendinden sonraki ...
  • Ahmet Yesevi`nin şahıslar dünyası 

   Türkyılmaz, Burhan (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Ahmet Yesevî, halk' a İslâm'ın esaslarını, tarikatın adab ve erkânını öğretmek için hikmetler söylemiştir. Hikmetleri halkın kolaylıkla anlayabilmesi için sâde bir dil kullanmış, halk edebiyatının şekillerine ve hece veznine ...
  • Friedrich Schiller`in Die Rauber (Haydutlar) dramına sosyo-kültürel bir yaklaşım 

   Demir, İbrahim Halil (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Bu eser "Die Râuber", Almanya'nın tanınmış yazarlarından Friedrich Schiller tarafından 18.yüzyılda kaleme alınmıştır. Haksız kazançlara, baskı ve zulüme, adalet mekanizmasının gerektiği gibi çalışmasını engelleyen adalet ...
  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Diyarbakır ili yatırımları (sorunlar ve öneriler) 

   Yavuz, Ufuk Gürsoy (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Tarihi boyunca insan hep en iyiyi, en güzeli aramıştır. Bu içgüdü onun diğer insanlarla ilişki kurma, mübadelede bulunma ve yeni şeyler üretmesini de sağlamıştır. İşte insanların gün geçtikçe artan bu ihtiyaçları ile ...