Now showing items 1-20 of 1026

  • Türk sanayiinin dış ticaretteki önemi (1983-1992) 

   Kutbay, Mustafa (Dicle Üniversitesi, 1996)
  • Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde gümrük birliği 

   Ekmekçiler, Ümit Serkan (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Avrupa'da bir birlik oluşturulması fikri çok eskilere dayanmaktadır. Bu fikrin temelinde, hem Avrupa'da daha güçlü bir yapı oluşturmak ve hem de birlik çatısı altına alınacak ülkeler arasında daha önce yaşanmış savaşların ...
  • Seyfu`d-din Amidi`ye göre nübüvvetin ispatı 

   Erkol, Ahmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   "Seyfu'd-Din Amidi'ye Göre Nübüvvetin İspatı' (Danışman ; Prof. Dr. Abdulbaki TURAN) Bu araştırmada, altıncı-yedinci yüzyılın kelamcılarından Seyifu'd-Din Amidi'nin nübüvvetin ispatıyla ilgili görüşlerini araştırdık. ...
  • GAP`ın faydaları, zararları ve bu zararların giderilmesi 

   Yakut, Efraim (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Güneydoğu Anadolu Projesi Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Sımak ve Siirt illerini kapsayan GAP alanı 74.000 km2 bir yeri işgal etmektedir. Dicle ve Fırat Nehirleri üzerinde sulama ve ...
  • Ceza hukuku açısından uyuşturucu madde sorunları 

   Yılmaz, Niyazi (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Bu çalışmamızda, Uyuşturucu maddelerin Kriminoloji ve Ceza hukuku ile ilgili yönlerini inceledik. Birinci bölümde; I numaralı başlık altında; genel anlamıyla ve mevzuatımızdaki uyuşturucu madde kavramları, tıbbi, kriminolojik ...
  • Münziri`nin hadis kültüründeki yeri 

   Turan, Mehmet Hadi (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Araştırmamız, monografik bir tezdir ve El-Münziri hakkındadır. 581-656 yılları arasında yaşamıştır. Mısırlıdır ve büyük bir muhaddistir. Hadis, İslam hukuku ve İslam tarihi hakkında birçok kitap yazmıştır. Münziri, samimi, ...
  • Türkiye`de sendikacılığın dünü, bugünü ve geleceği 

   Arıkan, Nusret (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Küresel ulusötesi şirketler ve mali sermaye rejimi, hükümet politikalarının özelleştirme, düzensizleştirme ve enflasyona göz yumma yönünde kurumsallaşması, sanayide çalışan işçi sınıfının zayıf düşürülmesi, kitlesel işsizlik ...
  • Görevi ihmal suçu(TCK 230) 

   Kavak, Durdu (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Tez konumuz genel nitelikteki görevi ihmal suçudur. Bu suç memurlarca ve özel kanunlarla memurlar gibi cezalandırılması kabul edilenler tarafından işlenebilen suçlardandır. Genel kasıtla işlenebilen bir suç olup, aranan ...
  • Enflasyon ve çözüm yolları 

   Kaynak, Murat (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Enflasyon olgusunu incelediğimiz zaman, para değerinin düşmesi ve fiyatların yükselmesi ile ortaya çıkan bir tablo sergilenmektedir. Enflasyon olgusunu incelediğimiz zaman, genellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, ...
  • Arap dilinde istifham edatları 

   Ergin, Mehmet Cevat (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   İstifham, anlama isteği demektir. Önceden bilinmeyen birşeyi öğrenmek için birtakım özel edatlarla soru sormak şeklinde tarif edilmiştir. İstifham edatları, cümlelerin basma gelerek isteğin ifade edilmesini sağlayan ...
  • Türkiye`de sanayileşme politikası 

   Budak, Adnan (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   İlk bölümde, ekonomik kalkınmanın sanayileşme ile mümkün olacağı, bu nedenle gelişmekte olan ülkeler ekonomik kalkınmalarını hemen hemen sanayileşmeyle gerçekleştirdikleri ve sanayleşme özellikle imalat sanayine dayandığı ...
  • Nüfus hareketlerinin Diyarbakır üzerindeki sosyo ekonomik etkileri 

   Güneş, Hülya (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Gelişmişlik farklılıklarının başlıca nedenleri arasında; Coğrafi yapı, iklim özellikleri, talep yüzeyi, yüksek iç ve dış pazarlara uzaklık, kırsal ve yerleşim birimlerinin çokluğu ve dağınıklığı bulunmaktadır. Bu tür ...
  • Siyasal parti kapatma rejimi 

   Akar, Muhammed (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Siyasi parti kapatma rejimi" isimli çalışmamı altı konu başlığı altında topladım. Birinci konu başlığı altında batı demokrasilerinde siyasi partilerin doğuşu ve gelişimi ile siyasi partilerin işlevleri üzerinde genel ...
  • Bölgesel kalkınma ve Diyarbakır 

   Bulut, Mustafa (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Bütün ülkelerin farklı ölçülerde yaşadığı bölgelerarası dengesizliği ve bu dengesizliği gidermeye yönelik kalkınma çabalarını ele alan bu çalışma, beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, bölgesel dengesizlik olgusu ...
  • Tarımsal üretimde çalışan işçilerin ekonomik ve sosyal durumları (GAP ile birlikte Diyarbakır`da yaşanan değişim) 

   Demirkol, Mintaş (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Türkiye'nin nüfusu 946 binlik artışla 60 milyon 381 bin kişiye ulaşmıştır. Nisan 1995 yapılan hane halkı işgücü anketi sonuçlarına göre istihdamda 519 bin kişilik artış ile 20 milyon 834 bin kişiye ulaşmış bulunmaktadır. ...
  • İktisadi açıdan bölgesel dengesizlik olgusu: Diyarbakır örneği 

   Aydın, Abdürrauf (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İktisadi açıdan bölge ve bölgesel dengesizlik kavramları üzerinde durularak, bölgesel dengesizliğin ortaya çıkışı, giderilmesinin yol açtığı değişmeler ve bölgesel ...
  • Türkiye`de nüfusun yapısı ve sorunları 

   Özgezerim, Kasım (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Ülkelerin ekonomik gelişmelerinde doğal zenginliklerin yanı sura nüfusun da büyük önemi vardır. Ancak, ekonomik faaliyetlerin etkinliğinde, insanların sayısından çok, nüfusun yaş, cinsiyet, kültürel statü, nüfus yoğunluğu ...
  • Arap dilinde cer harfleri 

   Şahin, Resul (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Cer harfleri, cümlede fiil veya mana fiilin anlamını kendisinden sonraki isme ulaştırır ve başına geldikleri ismi mecrûr kılarlar. Bunlar, az kelimeyle çok anlam ifade etmeyi sağlayarak cümlenin anlamını genişletirler. ...
  • Karacaoğlan ve Baki`de aşk 

   İbiş, Mehmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Hayatı ve yaşadığı yüzyıl hakkında değişik bilgilerin olduğu Türk halk edebiyatının büyük temsilcilerinden biri olan Karacaoğlan ile yaşadığı dönemde "Şairlerin Sultanı" olarak anılan Bakî, şiirlerinde çoğunlukla aşk ...