Now showing items 391-410 of 1026

  • I. Meşrutiyet Dönemi'nde siyasal muhalefet (1876-1908) 

   Ekmen, M. Emin (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000)
   Bu çalışmada; I. Meşrutiyet dönemi siyasal muhalefet incelenmeye çalışılmıştır. Birinci Bölümde; 1876 öncesi veya sonrasında olup dönemi etkileyen, azınlıklar ve Osmanlıların yaptığı muhalefet grupları incelenmiştir İkinci ...
  • II. Meşrutiyet Döneminde siyasal muhalefet (1908-1913) 

   İslamoğlu, Abdullah (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
   'II. Meşrutiyet Dönemi'nde Siyasal Muhalefet' konulu bu tez, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, siyasal muhalefet hakkında genel bilgi verildikten sonra, II. Meşrutiyet Döneminde siyasal muhalefetin baş aktörü ...
  • In El-Fasl adlı eserinde itikâdî'İbn Hazm konulara lugavî yaklaşımları 

   Alkhattaf, Hasan Ahmed (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmanın amacı, İbn Hazm'ın inanç esaslarına ilişkin ileri sürdüğü dilsel delillerle, dile olan hakimiyetini ortaya koymaktır. İbn Hazm, hemen her ilimde eserleri bulunan özgün bir şahsiyettir. Birçok yönden hakkında ...
  • İbn Abdülber ve fıkhî kişiliği 

   Yıldız, Rifat (2015-12-15)
   İbn Abdülber, İslamî ilimlerin birçoğunda kendini yetiştirmiş, Mâlikî ekole mensup Endülüslü bir fakihtir. Genelde hadis ilminde söz sahibi bir âlim olarak bilinmekle birlikte fıkıh alanında müctehid derecesinde bir âlimdi. ...
  • İbn Arabi ve Spinoza'da tanrı anlayışı 

   Demirci, Cahide (2017-04-24)
   Tanrı kavramı, düşünce tarihinin en eski ve değişmeyen konularından biri olagelmiştir. Bütün düşünürler ve filozoflar Tanrı hakkında olumlu ya da olumsuz fikirlerini belirtmekten geri durmamışlardır. Biz bu bağlamda Tanrı ...
  • İbn Atiyye’nin “el-Muharraru’l-veciz fi tefsiri’l kitabi’l-Aziz” adlı eserinin dil özellikleri 

   Erdem, İdris (2015-02-11)
   Hicrî V. ve VI. asırda Endülüs’te tefsîre ve Kur'ân ilimlerine çok önem verilmesinin neticesinde bu alanda önemli eserler kaleme alınmıştır. Bunların en fazla dikkat çekenlerinden birisi de İbn ‘Atiyye’nin el-Muharraru'l-vecîz ...
  • İbn Ebî Hâtim Er-Râzî ve Cerh ve Ta’dîl’deki metodu 

   Özçelik, Fikret (2017-10-10)
   Hadis râvilerinin güvenilirliğini inceleyen cerh-taʻdîl ilmine dair çok sayıda eser telif edilmiştir. Bu konuda eser yazan âlimlerden biri de el-Cerh ve’t-Taʻdîl adlı eserin müellifi İbn Ebî Hâtim’dir. Bu çalışmada, İbn ...
  • İbn Hacer El-Askanî’ye nispet edilen münebbihat adlı eserdeki mefru hadislerin değerlendirilmesi 

   Turan, Mehmet (2017-10-10)
   Bu çalışma, halk arasında meşhur olup büyük hadis âlimi İbn Hacer elAskalanî’ye nispet edilen Münebbihatu İbn Hacer diğer bir adıyla el- Munebbihât ale’l-İsti’dâd liyevmi’l-Mî’âd li’n-Nush ve’l-Vedâd adlı eserin içinde ...
  • İbn Hişâm’ın ‘El-i’râb ‘an kavâ’idi’l-i’râb’ adlı eseri 

   Arıcı, Ferhat (2016-08-24)
   Hicri VIII. yüzyılda Mısır'da Memlükler döneminde yetişen nahiv âlimleri arasında ve nahiv alanında uzmanlaşmış dilcilerden biri de el-İ'râb 'an kavâ'idi'l-i'râb adlı eserin müellifi İbn Hişâm el-Ensârî'dir (ö. 761/1360). ...
  • İbn Rüşd'de din-felsefe ilişkisi 

   Gül, Mahir (2017-05-25)
   Üç bölümden oluşan tezin ilk bölümü, din ve felsefenin etimolojik ve semantik açıdan tanımlarını ele alırken Batı ve İslam felsefesinin önemli filozoflarının felsefe ile vahyin konusunun ve amaçlarının birbirlerine paralelliği ...
  • İbnu'r-Rif'a, hayatı ve eserleri 

   Aygen, Firedvs (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Memlûklu Devleti'nin kuruluş yıllarına tekabül eden dönemde Mısır'da yaşayan İbnu'r-Rif'a, fıkhî yönüyle temayüz ettiği için 'Fakîh' adıyla lakaplanmıştır. Yaşadığı dönemde Şâfi'î mezhebinde otorite kabul edilen şahsiyetlerden ...
  • İcra ve İflas Hukuku'nda icranın iadesi (İİK.m.40/II) 

   Arslan, Tuğba (2017-04-25)
   Çalışma konumuzu teşkil eden ve İcra ve İflâs Kanununun 40. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiş olan “icranın iadesi” bir takip hukuku müessesesidir. Kanunda yer alan “icranın iadesi” müessesesi ilâmlı icra takiplerinin ...
  • İdarenin sağlık hizmetinden doğan tazminat sorumluluğu 

   Kızılyel, Serkan (2017-05-22)
   Sağlık hizmeti sosyal devlet anlayışının sonucu olarak idare tarafından sunulmaya başlanınca, bu hizmetten doğan zararın tazmini de hukuki bir sorun olarak idare hukukunun konusunu oluşturmaya başlamıştır. İdarenin sunduğu ...
  • İdari yargıda iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı 

   Karaarslan, Mehmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
   Bu çalışma, kamu hukuku ana bilim dalında yüksek lisans tezi olup, idari yargıda iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağım konu almaktadır. Medeni yargılama hukuku ilkesi olan' bu yasağın idari yargılama ...
  • İdari yargılama hukukunda ivedi yargılama usulü 

   Ayhan, Ayşe (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İdarelerin tesis ettiği işlemlere ve eylemlere karşı dava açabilme hakkı hak arama hürriyetinin temel taşıdır. Bu hak aynı zamanda idari yargı mahkemelerinin davalarda uyguladığı yargılama usulleri ile yakından ilgilidir. ...
  • İdari yargılamada duruşma 

   Aksungur, Saide (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İdari yargılama hukukunun konusunu, idarenin eylem ve işlemleri ile idari sözleşmeler oluşturmaktadır. Anılan uyuşmazlıkların niteliği gereği idari yargıda yazılı yargılama usulü uygulanmakta ve uyuşmazlıklar dosya üzerinde ...
  • İdris Küçükömer`de sivil toplum düşüncesinin sosyolojik bir eleştirisi 

   Menak, Zekeriya (2016-10-31)
   Sivil toplum, Doğu ve Batı medeniyetlerinin özgün sosyal yapıları içinde ortaya çıkan tarihsel bir olgudur. Sivil toplumun hem Doğu, hem de Batıdaki tarihsel gelişim süreci içerisindeki en belirgin özelliği iktidarın farklı ...
  • İkinci dil olarak Kürtçe öğretimi 

   Khalid, Hewa Salam (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmanın ana konusu ı̇kı̇ncı̇ dı̇l olarak Kürtçe öğretı̇mı̇dir. Dil öğretimi alanında diğer dillerden çok geride kalan Kürtçenin, modern bir yöntem üzerine kurulu sistemli bir öğretim programına ihtiyacı olduğu malumdur. ...
  • İkinci Dünya Savaşı konjonktüründe Türkiye ekonomisi (1940-1945) 

   Karaca, Mehmet (2017-04-13)
   İkinci Dünya Savaşı yıllarında; savaşın başlamasıyla seferberlik havasına giren Türkiye’de, faal nüfusun önemli bir kısmının silah altına alınması ve devlet bütçesinin giderek artan oranının savunma giderlerine ayrılması ...
  • İktisadi açıdan bölgesel dengesizlik olgusu: Diyarbakır örneği 

   Aydın, Abdürrauf (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İktisadi açıdan bölge ve bölgesel dengesizlik kavramları üzerinde durularak, bölgesel dengesizliğin ortaya çıkışı, giderilmesinin yol açtığı değişmeler ve bölgesel ...