Now showing items 858-877 of 1026

  • Terörün ekonomik etkileri 

   Günçiçek, Berat (2015-06-08)
   Terörist eylemlerin ülke ekonomilerine büyük zararlar verdiği bilinen ve tartışılmaz bir gerçektir. Terör örgütleri, terör eylemlerinin amaçları ve terörün sonuçları kitaplara, makalelere, araştırmalara ve oturumlara ...
  • Tevbe sûresinin kırâatlar açısından incelenmesi 

   Şan, Lokman (2016-08-12)
   Kırâat ilmi, Kur'ân kelimelerinin yazılış ve okunuş şekilleriyle ilgilenmesi açısından Kur'ân ilimleri arasında büyük bir öneme sahiptir. Kur'ân'ın nâzil olduğu ilk günden beri var olduğu kabul edilen bu ilim, çeşitli ...
  • Thomas Mann'ın Buddenbrooks adlı romanında aristokrat aileden burjuva ailesine geçiş 

   Taşdemir, Ebcet (2016-06-30)
   Alman romanının önemli temsilcilerinden Thomas Mann, kendi ailesinin yaşantılarından yola çıkarak yazdığı ve ilk romanı olan buddenbrooks eserinde, zengin bir alman burjuva ailesini ele alır. Dört kuşaklık bir ailenin yaşam ...
  • Ticaret borsalarının Türkiye ekonomisindeki gelişimi ve preformansı 

   Keskin Önen, Ferda (2017-08-21)
   Ticaret borsaları, hukuki mevzuatla sınırları belirlenmiş mali ve idari yönden bağımsız kurumlardır. Ticaret borsaları ekonomide çok önemli bir role sahip olmakla beraber devlete herhangi bir parasal yük getirmeden kendileri ...
  • Ticari işletme rehni 

   İpek, Meliha (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
   Ticari İşletme Rehni adlı çalışma giriş bölümünden sonra üç bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde, Ticari İşletme, Rehin Kavramı, Ticari İşletme Rehni Kavramının Gelişimi, Önemi ve Hukuki Niteliği üzerinde duruldu. İkinci ...
  • Ticari kardan mali kara geçişin vergi kanunları ve muhasebe uygulamaları açısından irdelenmesi: Örnek uygulamalar 

   Şeker, Muhsin (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türk Vergi Sisteminde, işletmelerin muhasebe uygulama genel tebliğleri uyarınca yaptıkları muhasebe kayıtları neticesinde dönem sonunda ortaya çıkan kar ticari kardır. Üzerinden vergi hesaplanan matraha ise (mali kar), ...
  • Ticari ve finansal dışa açıklık oranı ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi : Türkiye örneği 

   İlter, Şener (2017-11-21)
   Ticari serbestleşme ve finansal serbestleşmenin ekonomik büyümeye etkileri sürekli tartışılan, üzerinde ampirik analizler yapılan konulardır. Ancak farklı ülkelerde, farklı veriler ve farklı yöntemler kullanılarak, yapılan ...
  • Tirmizi’nin kitabu’l ileli özelinde hadis metodolojisi 

   Karasu, Taner (2017-01-05)
   Çalımanın adı Tirmizî’nin Kitâbu’l-lel’i Özelinde Hadis Metodolojisidir. Çalışma giriş, iki bölüm ve sonuç şeklinde, ele alınmıştır. Girişte hadis usulünün tarihsel sürecine ve önemine değinilmiştir. Bölümlerde ise; ...
  • Toplu iş sözleşmesinin uygulanma alanı 

   Yardımcıoğlu, Didem (Dicle Üniversitesi, 2014)
   ÖZET 6356 sayÕOÕ Sendikalar ve Toplu øú Sözleúmesi Kanunu, 7 KasÕm 2012 tarih ve 28460 sayÕOÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e girmiútir. Böylelikle, sendikal haklarÕ düzenleyen 2821 sayÕOÕ Sendikalar Kanunu ile ...
  • Toplumsal değer ve normlar açısından kan davaları: Bismil örneği 

   Açıl, Levent (2017-04-27)
   Bu araştırma, değer ve normlar açısından kan davaları olayları üzerine bir giriş olarak düşünülebilir. Araştırmanın amacı toplumumuzda görülen kan davalarının sebeplerini Bismil örneği çerçevesinde ortaya çıkarmaktır. ...
  • Töre cinayetleri:Diyarbakır'da göç sonrası töre 

   Aslan, Esra (2017-05-26)
   Toplumsal yapıyı düzene koyan ve birçok olumlu işleve sahip gelenekler, dünyanın birçok yerinde uzun bir tarihsel geçmişi olan namus temelli ölüm cezalarının da kaynağı olmuştur. Özellikle toplumsal değerlerden sapmalara ...
  • Töreye dayalı evlilik türleri ve Berdel geleneği 

   Altın, Berivan (2017-06-28)
   Bu çalışmada Halkbilim (folkloristc) disiplinin çalışma kadrosu olan töre uygulamaları ve gelenekler ekseninde 'berdel' evliliği araştırılmıştır. Halk kültürü(folk culture), Halk edebiyatı (Folk literatüre) ve halkbilimine ...
  • Tunceli Bölgesi’ndeki Urartu kalıntıları 

   Sevim, İrfan (2017-05-24)
   Neolitik Çağdan günümüze değin kesintisiz ve yoğun bir yerleşime sahne olan Doğu Anadolu Bölgesi ve özelde Yukarı Fırat Havzası, ekonomik zenginliklerinden dolayı, tarihsel süreç içerisinde Önasya devletleri arasında ...
  • Turizm sektörünün genel ekonomik denge içerisindeki yeri 

   Toprak, Lokman (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
   Bir ekonomik faaliyet olarak turizmin ekonominin genel dengesi içindeki yeri ve etkinliği hızlı bir biçimde değişmektedir. Genel ekonomik denge içindeki bu değişim henüz tamamlanmış değildir, sürmektedir. Bu süreçte, Turizm ...
  • Tüketici kavramı ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde irdelenmesi 

   Usta, Şevki (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
   Ekonomik ve sosyal alanlardaki genişleme ve gelişmeler ile serbest piyasa ekonomisinin değişen şartlan karşısında, tüketicilerin çıkarlarını korumak amacıyla tedbir alınması zorunlu hale gelmiş, ülkemizde de tüketicilerin ...
  • Türk adli yargı sisteminde savcılık kurumu 

   Şık, Hüseyin (2018-12-27)
   Türk Adli Yargı Sisteminde Savcılık Kurumu konulu bu çalışmada, savcılık kurumunun bugüne kadar olan gelişimi, hukuki niteliği, diğer ülke örnekleri, uluslararası ilkeler, hukuki statüsü, diğer yargı kollarındaki savcılık ...
  • Türk Anayasa Yargısında somut norm denetimi 

   Öge, Bora (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
   Bu çalışmamızda "Türk Anayasa Yargısı'nda Somut Norm Denetimi" konusu mevcut 1982 Anayasası hükümleri çerçevesinde, çeşitli açılardan incelenmiştir. Somut Norm Denetimi, diğer adıyla "İtiraz Yolu - Defi Yolu", yasama ...
  • Türk Anayasasında askeri yargının yeri ve önemi 

   Aytaş, Şakir (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
   Bu çalışmamızda "Askeri Yargı" müessesesi, mevcut Anayasa hükümleri çerçevesinde, çeşitli açılardan incelenmiştir. Ancak konunun özelliği itibariyle askeri yargı, genel tarihi gelişimi içerisinde başlangıcından günümüze ...
  • Türk bankacılık sektörünün 1990-2012 dönemi etkinlik analizi ve Kriz-Banka etkinliği ilişkisi 

   Keskin Önen, Ferda (2015-12-07)
   Bankaların etkinliğini arttırabilmenin ön koşulu rekabet edilebilirliktir. Rekabet gücü yüksek bankacılık sektörü ile ekonomik dinamizm arttırılır ve ekonomik istikrar ortamı sağlanır. Makro ekonomik koşullardaki değişim, ...