Now showing items 818-837 of 1026

  • Sürdürülebilir turizm kalkınması kapsamında marka kentler ve Diyarbakır’ın marka imajı 

   Serçek, Sadık (2015-03-26)
   Bu araşt ırmanın amacı, sürdürülebilir turizm kalkınması bağlamında Diyarbakır kent inin marka imajını, kente gelen turist lerin ve turizm paydaşlarının görüşler i temelinde değerlendirmektir. Genel tarama türünde bet ...
  • Süryani Kadim Kilisesi’nde evharistiya sakramenti 

   Korhan, İbrahim (2016-05-25)
   Çalışmanın konusu; “Süryani Kadim Kilisesi’nde Evharistiya Sakramenti” dir. Konu giriş, dört bölüm ve sonuç şeklinde ele alınmıştır. Girişte Hıristiyanlıkta sakramentlerin anlamı ve tarihsel süreci konusuna değinilmiştir. ...
  • Süryani Kadim Kilisesi’nde vaftiz sakramenti 

   Aksin, Sevinç (2018-12-27)
  • Süryanilikte ibadet 

   Kızıl, Hayreddin (2016-11-29)
   Süryaniler, köken olarak Hz. Nuh'un oğlu Şam'a dayanan ve Sami (Semitik) denen ve bir ırka mensuptur. Sami ırkına mensup olan Süryanilerin yerleşim alanları genelde Mezopotamya bölgesi ve civarıdır. Süryani Kilisesinin ilk ...
  • Sıddîk Hasan Hân ve tefsiri Fethu’l-Beyân 

   Tayfur, Sabğatullah (2018-05-31)
   Çalışmamızın konusu, Sıddîk Hasan Hân ve Tefsiri Fethu'l-Beyân'dır. Bu çalışmadaki amacımız Sıddîk Hasan Hân'ı ve tefsiri Fethu'l-Beyân'ı değişik açılardan tanımak ve ilim dünyasına tanıtmaktır. Çalışmamız bir giriş, üç ...
  • Sınır aşan sular ve Türkiye 

   Cirit, Hakan (2017-04-24)
   20.Yüzyılın başlarından itibaren sınır aşan suların paylaşımı ve kullanımı konusu,ülkeler arasında sorun olmaya başlamış ve sorunun çözümü konusunda çeşitli doktrin ve görüşler ortaya atılmıştır.Uluslararası su hukukunun ...
  • Şafii usulcülere göre istidlal 

   Aslan, Bedri (2015-02-06)
   Tezimiz, usûl tarihi açısından en verimli olan hicri beşinci asır ve daha sonra gelen tanınmış şafiî usûlcülerin, “edille-i erbâa”dan sonra beşinci delil diye adlandırdıkları istidâl delili hakkındaki görüşlerini ...
  • Şâfiî usûl geleneğinde İmam Şâfiî’ye muhalif usulî görüşler 

   Akay, İhsan (2015-06-05)
   Dini nasları anlama ve yorumlama metodolojisi olan usûl-i fıkıh iki temel metoda dayanmaktadır. Bunlardan biri tespit edilmiş asıllardan hareketle cüz‟î meselelere çözüm getiren Mütekellimîn/ġâfiîyye metodudur. Diğeri ...
  • Şedd-i Rihâl (üç kutsal mescide yolculuk) hadîsi ve değerlendirilmesi 

   Kandemir, Hüseyin (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Her ümmetin, dinden veya dinden olmayan kendine özgü birçok kutsalı bulunmaktadır. İslâm ümmetinin de kutsallığını dinden alan, zaman ve mekân bağlamında değerlendirilen kendine özgü bir takım kutsalı bulunmaktadır. ...
  • Şefîk el-Ma’lûf’un ‘Abkar isimli eseri (İnceleme ve içerik tahlili) 

   Bozkuş, İsmail (2017-01-09)
   Mehcer edebiyatı, Arap ülkelerinden Amerika kıtasına göç eden, yazar, şair ve düşünürlerin orada oluşturdukları edebî akımın ismidir. Kuzey ve Güney mehcer edebiyatı olarak ikiye ayrılan bu edebî oluşum, üzerinde durdukları ...
  • Şerhu ibn Tolun adlı eserde geçen şâhid beyitlerin incelenmesi 

   Adıbeli, Arap (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, İbn Mâlik'in nahiv ilmi ile ilgili el-Elfiyye'sinin önemli şerhlerinden biri olan Şerhu İbn Tolun adlı eserde geçen şâhid beyitler incelenmiştir. Bununla, söz konusu eserde Arap şiirinden ne kadar istifade ...
  • Şerhu’l-mekkûdî adlı eserde geçen şâhid beyitlerin incelenmesi 

   Yıldız, Ömer (2017-01-11)
   Nahiv kitaplarında zikredilen bir kuralın ispatı için istişhâda başka bir ifade ile söz konusu olan kuralın doğruluğu için delil getirmeye çok önem verilmiştir. Bu maksatla getirilen her bir delile Şâhid denmiştir. İşte ...
  • Şevkânî'nin İrşâdü'l-Fuhûl adlı eserinde ef'âlu'r-rasûl 

   Batur, Ahmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Müçtehitlerin genel olarak üzerinde ittifak ettikleri şer'î kaynaklar kitap, sünnet, icma ve kıyas olmak üzere dörttür. Bu temel kaynaklardan birisi olan Sünnet'in bir kısmını teşkil eden ef'âlu'r-rasûl de, fıkıh usûlünun ...
  • Şeyh Abdurrahman eş-Şâvırî ve Mir'âtul-iʻRâb Câddetu's-savâb adlı eseri 

   Kayar, Mehmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Şeyh Abdurrahman eş-Şâvırî (ö. 1974) bütün hayatını ilim tedrisine ve irşat faaliyetlerine adamış Siirt'li bir ilim adamıdır. Son dönem medrese ulemâsı arasında kitab telif etme adeti yaygın olmadığı halde Şeyh Abdurrahman ...
  • Şeyh Hüseyin el-Bûtî'nin hayatı ve tasavvuf anlayışı 

   Elçi, Hamit (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Çalışmamızda Nakşî-Hâlidî kolunun Norşin dergâhında tasavvufi seyr û sülûkünü tamamlayan; başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere tüm ülkemizde çok sayıda müntesipleri bulunan, Şeyh Hüseyin el-Bûtî'nin hayatı ...
  • Şeyh Mahmud ez-Zokaydî ve ed-Dâ' ve'd-Devâ' adlı eseri 

   Sevgili, Abid (2015-04-15)
   Şeyh Mahmud ez-Zokaydî, 1877 yılında Halanze/Bağtepe köyünde dünyaya gelir. Babası Şeyh Abdulkahhar (ö.1906), annesi Saliha hanımdır. (ö.1925) Şeyh Mahmud ez-Zokaydî, öğrenimine Zokayd Medresesi'nde babasının yanında başlar. ...
  • Şeyh Mahmud ez-Zokaydi’nin Tavdîhu’l-Mesalik adlı eserinin edisyon kritiği 

   Muhammad, Suhaıb (2017-11-23)
   Bu araĢtırmada ġeyh Mahmud ez-Zokaydî'nin Tavdîhu'l-Mesâlik Adlı Eserinin Edisyon Kritiği yapılırken tahkik ilminde uygulanan kurallara uyulmuĢtur. Bu husus kitabın metninin müellifin yazdığı Ģekle en yakın olması ile ...
  • Şeyh Muhammed Arapkendî'nin hayatı ve tasavvufî görüşleri 

   Çetin, Mahmut (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Şeyh Muhammed Arapkendî, Bismil'e bağlı Arapkend köyünde yaşamış, Nakşibendi tarîkatının Hâlidiye koluna mensup bir mutasavvıftır. Nesep zinciri Hz. Hüseyin (ö.680) vasıtasıyla Hz. Peygamber'e ulaşan Arapkendî, tasavvuf ...
  • Şiî imamet nazariyesinin kadim din ve kültürlerle mukayesesi 

   Akgönül, Zehra (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada Şîa'nın imamet nazariyesi, eski din ve kültürlerle mukayese edilerek örneklerle incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda kadim din ve kültürlerden İran, Hint, Mısır, Mezopotamya, Türk, Japon, Hıristiyanlık, ...