Now showing items 779-798 of 1026

  • Seçmeli Kürtçe dersine karşı veli tutumları 

   Karagöz, Naci (2017-06-16)
   Kürt Açılımıyla birlikte Talim ve Terbiye Kurulunun 07/09/2012 tarih ve 154 sayılı kararıyla Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi 5. Sınıflardan itibaren okutulmak üzere seçmeli ders olarak konulması kararı alınmıştır. Fakat ...
  • Sekiz yıllık kesintisiz temel eğitimin sosyolojik bir analizi : “Batman örneği” 

   Erekmekçi, Mert (2016-11-29)
   Eğitim sistemimizde sekiz yıllık kesintisiz eğitimin uygulamasına geçilmesi ile birlikte ülke genelinde olduğu gibi batman ölçeğinde ortaya çıkan sorunlara sosyolojik bir bakış açısı getirmeye çalıştığımız çalışmamızda ...
  • Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin tasavvufî yönü ve tarikatlar ile münasebeti 

   Tay, Ömer (2017-10-10)
   Bu çalıĢmamızda “Salâhü‟d-dünya ve‟d-dîn” lakabına mazhar olmuĢ, tarih sahnesinin önemli Ģahsiyetlerinden olan Selâhaddîn-i Eyyûbî‟nin tasavvufî yönünü detaylı bir Ģekilde incelemeye çalıĢtık. ÇalıĢmamızın giriĢ bölümünde ...
  • Sendika kurma hakkı 

   Girgin, Ali İsmet (2015-04-20)
   1982 Anayasasının 2. maddesinde belirtilen sosyal devlet il¬kesi ile insan onuruna yaraşır bir yaşam konusunda güçsüzlerle yardıma gereksinimi olanların korunması amaçlanır. Sendika kurma hakkı, her ne kadar önceleri ...
  • Sermaye Piyasası Kurulu'nun Türkiye idari teşkilatı içindeki yeri 

   Çelik, Mustafa (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
   Sermaye Piyasası Kurulunun Türkiye İdari teşkilatı içindeki yerini irdelediğimiz bu çalışmamız üç bölümden meydana gelmektedir: Birinci bölümde genel hatlarıyla Türkiye idari teşkilatı anlatılmıştır. İkinci bölümde öncelikle ...
  • Seyfu`d-din Amidi`ye göre nübüvvetin ispatı 

   Erkol, Ahmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   "Seyfu'd-Din Amidi'ye Göre Nübüvvetin İspatı' (Danışman ; Prof. Dr. Abdulbaki TURAN) Bu araştırmada, altıncı-yedinci yüzyılın kelamcılarından Seyifu'd-Din Amidi'nin nübüvvetin ispatıyla ilgili görüşlerini araştırdık. ...
  • Seyfuddin el-Amedî ve islam mezhepleri konusundaki görüşleri 

   Abdullah, Taha Hüseyin (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bu tezi İmam Seyfeddin Âmidî'nin İslam fırkalarını; kurucuları, görüşleri ve inançları açısından nasıl sınıflandırdığını ayrıca bu görüşleri nasıl tahlil ettiğini, eleştirilerini ve her bir fırka için akli ve nakli delillerle ...
  • Sezai Karakoç ve diriliş düşüncesi 

   Analay, Kadir (2017-08-21)
   Cumhuriyet Dönemi'nin en önemli şair ve düşünürlerinden olan Sezai Karakoç, Türk-İslam düşüncesi etrafında eser vermiş çok yönlü biridir. Onun adıyla özdeşleşen ?Diriliş? düşüncesi geri kalmış İslam ülkelerine, kurtuluş ...
  • Sezai Karakoç’un poetikasında metafizik unsurlar 

   Mert, Hülya (2016-05-17)
   Sezai Karakoç, Cumhuriyet döneminde eserler vermeye başlar. Edebiyatımızda önemli bir yere sahip olan Karakoç çok yönlü kişiliğiyle de kendi yolunu çizer. Şairliği yanında bu çok yönlü şahsiyet; yazar, fikir ve siyaset ...
  • Singapur'un kalkınma tecrübesini değerlendirme ve Türkiye ekonomisi karşılaştırması 

   Abdo, Loren (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Kalkınma kavramı İkinci Dünya Savaş'ından sonra önem taşıyan bir kavramdır. Güney Doğu Asya'daki ada ülke olan Singapur bağımsızlığı kazandığı zaman gelişmekte olan eski bir sömürgeden Asya'nın en istikrarlı ve müreffeh ...
  • Siverek Halkevi (1936-1951) 

   Sili, Sadık (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Halkevleri halkın kültür seviyesini yükseltmek üzere kurulmuşlardı. 1936'da kurulan Siverek Halkevi de bu amaç doğrultusunda hizmet etmiştir. Tez çalışmasında Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi eğitim alanındaki ...
  • Sivil toplum bilincinin gelişiminde sivil toplum kuruluşlarının etkisi: Diyarbakır örneği 

   Özer, Mehmet Halis (2016-10-25)
   "Sivil Toplum Bilincinin Gelişiminde SivüJTojılum Kuruluşlarının Etkisi : Diyarbakır Örneği" isimli bu araştırmamızın teori bölümünde, sivil toplum olgusunun Batı siyasi düşünce tarihinde geçirdiği evreler irdelenmektedir. ...
  • Sivil toplum örgütlerinde kadın temsiliyeti 

   Yalçındağ Baydemir, Reyhan (2017-08-17)
   1370’lerin sonunda İngiltere’de bir köylü isyanı çıkıyor ve bu isyanın liderlerinden John Ball şöyle bir cümle sarfediyor (ki bu cümle halen Londra’da bir kilisenin duvarında asılıdır): “DOSTLUK, ARKADAŞLIK YAŞAMDIR. ...
  • Siyasal parti kapatma rejimi 

   Akar, Muhammed (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Siyasi parti kapatma rejimi" isimli çalışmamı altı konu başlığı altında topladım. Birinci konu başlığı altında batı demokrasilerinde siyasi partilerin doğuşu ve gelişimi ile siyasi partilerin işlevleri üzerinde genel ...
  • Son dönem alimlerinden Molla Sadrettin Yüksel ve fetvâları 

   Elçi, Mehmet Sadık (2015-03-05)
   Molla Sadrettin Yüksel, aslen Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden olup babası Tahir Efendi (ö.1927) annesi Hatun Hanımdır (ö.1985). Birinci Dünya Savaşı esnasında Rus ordularının ermeni çeteleriyle birlikte Adilcevaz ve çevresine ...
  • Son dönem Osmanlı aydınlarında Batıcılık, İslamcılık ve Milliyetçilik 

   Yalçi, Abdurrahman (2015-12-01)
   XVII. yüzyılda Avrupa’da başlayan ve tüm dünyayı etkisine alan “modernleşme”nin sonuçlarına Batı dışı toplumlar ilgisiz kalamamışlardır. Osmanlı’da refleksif düşünceyi geliştiren bu durum, hem iç hem de dış dinamiklerin ...
  • Sophokles'in Oidipus Üçlemesi'nde çatışma ve şiddet 

   Budak, Nursel (2017-11-20)
   Tragedya Antik Yunan’da ortaya çıkmış, varlığını bir yüzyıl kadar sürdürmüş, mit ve site dünyası arasındaki çatışmanın, insan deneyiminin bir örneği olarak yansıtıldığı, edebi bir tür olmanın yanında siyasal ve toplumsal ...
  • Sosyal bir fenomen olarak intihar - Batman ili örneği (1995-2002) - 

   Gönenç, İsmail (2016-11-04)
   Her toplumun büyük toplumsal dönüşüm ya da olağan dışı bir durum olmadıkça durağan kalan, kendine özgü bir "toglunısal. intihar oranı" vardır. İntihadar, nedenleri her şeyden önce toplumsal olan olgulardır. Topluma nüfuz ...
  • Sosyal değişim ve Orhan Kemal 

   Bingöl, Leyla (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Toplumsal düzenler ve yapılar, var oldukları sürece sürekli bir değişim ve dönüşüm içindedirler. Her toplumda olduğu gibi Türkiye'de de belli tarihsel süreçlerde toplumsal yapılarda farklılaşmaya neden olan değişimler ...