Now showing items 759-778 of 1026

  • Refah Partisi'nin kapatılması 

   Bikirli, Alper Yükselen (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
   "Refah Partisinin Kapatılması" isimli tezimi dört konu başlığı altında toplamış bulunmaktayım. Birinci konu başlığı altında, Refah Partisinin Anayasa Mahkemesince "laikliğe ayları faaliyetlerin odağı " olduğu belirtilerek ...
  • Rekabet hukukunda uyumlu eylemler 

   Şen, Mustafa (2015-03-04)
   “Rekabet Hukukunda Uyumlu Eylemler” tezimizde hukuk sistemimiz içerisinde gelişmeye açık ve yeni bir dal olan Rekabet Hukuku üzerinde öncelikle durulmaya çalışılmıştır. Rekabetin korunmasını ve geliştirilmesini amaç ...
  • Resim sanatında renk algılaması ve renk körlüğü 

   Tilki, S. Aziz (2016-10-31)
   Dünya hakkındaki bilgilerin tümü bize duyularımız yoluyla ulaşır. Günlük yaşantınızı gözlediğinizde, görme ve işitme organlarınızı diğer duyu organlarından daha fazla sıklıkta kullandığınızı fark edeceksiniz. Her duyu ...
  • Resmi belgede sahtecilik suçu 

   Üstüner, Ali (Dicle Üniversitesi, 2013)
   ÖZET 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçu ile ilgili bu yüksek lisans tezinin amacı resmi belgelerde sahtecilik suçunu 765 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunları, doktrindeki ...
  • Risâle-i Nûr’da varlık ve mertebeleri 

   Erin, Abdulvehap (2017-10-16)
   Bu çalışma bir giriş bölümü, daha sonra gelen üç ayrı ana bölüm ve en sonda yer alan sonuç kısmından müteşekkildir. Giriş bölümü çalışmanın kaynakları, konusu, yöntemi ve amacı ile ilgili bir hulâsayı içermektedir. Yanı ...
  • Roland Barthes: Yapısalcılıktan postyapısılcılığa bir serüven 

   Akay, Mehmet (2018-05-31)
   Bu tez, esas olarak, Roland Barthes'ın tüm entelektüel gelişimi boyunca değişik teorik etkilerden geçerek nasıl kendisi olduğunu ortaya koymayı ve bunun sosyal bilimler açısından ne anlama geldiğini göstermeyi amaçlamaktadır. ...
  • Roma cumhuriyet dönemi portre sanatı “Gelenekler ve stiller” 

   Hasdemir, Gamze (2015-03-26)
   Portre, kişiyi toplumun diğer bireylerinden ayıran bir tasvir biçimidir. Portrenin meydana getirilmesinde bireyin fiziki özellikleri ve toplumun bireye yüklediği anlamın yanı sıra kökeninde dini inanışların ve ritüellerin ...
  • Rus kaynaklarına göre 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi 

   Kutlu, Nurgül (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Çalışmamızın amacı, Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlığı arasında gerçekleşen savaşlardan biri olan 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi'nin Rus kaynaklarındaki durumunu ortaya koymaktır. Genel hatlarıyla Osmanlı ile Rus Çarlığı ...
  • Rûzbihân el-Baklî ve Arâisü'l-Beyân isimli tefsîrindeki metodu 

   Demir, Mehmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Hicrî Beşinci Yüzyıl sonu ile Altıncı Yüzyıl başlarında yaşayan İranlı sûfi ve müfessir olan, Rûzbihân el-Baklî'nin Arâisü'l-Beyân adlı tefsîrinin incelenmesi ve tefsîrindeki metodunun ortaya konulmasına yönelik olan bu ...
  • Sa'di-yi Şirazi'nin Gülistan adlı eserinde insan tipleri ve hikayelerinin tahlili 

   Baykal, Nimet (2017-02-01)
   Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Şeyh Sa'di-yi Şirazi'nin yaşadığı dönemin edebi ve siyasi durumu hakkında bilgi verilmektedir.. İkinci bölümde; şeyh Sa'di-yİ Şirazi'nin hayatı ve eserleri, Gülistan ...
  • Sadri Maksudi Arsal (hayatı-eserleri-fikirleri) 

   Erkan, Serdar (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
   Sadri Maksudî Arsal, Kazan Türklerinden olup, bugünkü Tataristan'ın başkenti Kazan şehrinin 30 km kuzeyinde bulunan Taşsu köyünde 5 Ağustos 1879'da dünyaya gelmiştir. Babası aynı köyün imamı Nizamettin Maksudî idi. 1888'de ...
  • Sadullah El-Berde’î’ nin Hadâiku’d-Dekâik adlı eseri 

   Aslan, Zübeyir (2015-03-26)
   el-Berde‘î’nin Hadâiku’d-dekâik Adlı Eseri adındaki bu çalışmamız, giriş ve üç bölümden meydana gelmektedir. Nahiv ilminin bütün konularını ihtiva etmesiyle önemli bir yere sahip olan bu eser üzerindeki tezimiz, önsöz’le ...
  • Safevi Devleti'nden Osmanlı Devleti'ne iltica eden önemli devlet adamları 

   Gürhan, Veysel (2017-02-01)
   Şeyh Safiyüddin adlı Erdebil'li bir şeyhten ismini alan Safevi Devleti, önceleri Sünni bir tarikat olarak gelişmesine rağmen, daha sonra koyu bir Şii taassubu içerisine girmiş ve Anadolu, Azerbaycan, İran, Irak, Gürcistan ...
  • Safiyyuddîn El-Hillî’nin El-Kâfiyetu’l Bedî’iyyesi 

   Yavuz, Aziz (2017-11-09)
   Bu çalışmada, Arap edebiyatında, bedîiyyâtın ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı açıklanmaya çalışıldı. Bu konudaki görüşlere yer verildi. Sonrasında Safîyyuddîn el-Hillî'nin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri incelendi. ...
  • Sağlık işletmelerinde takım performansı 

   Balsak, Ahmet (2015-02-11)
   Takım çalışması, günümüzde pek çok işletmenin giderek daha fazla önem verdiği bir olgu haline gelmiştir. İşletmelerin takım çalışmasına verdiği bu artan önemin temel nedeni, takım çalışması ile insan kaynakları performansının ...
  • Sağlık sektöründe (s,S) stok kontrol modeli uygulaması 

   Aslan, Şehmus (2015-12-08)
   Bu çalışmada stok kontrolünün işletmeler açısından önemi incelenmiş ve stokastik stok modellerinden olan (s,S) stok kontrol modeli gerçek bir işletmenin stok sisteminin oluşturulmasında kullanılmıştır. Optimum elde ...
  • Sahabe’nin İslam’ı tebliğ faaliyetleri (Mısır bölgesi) 

   Kaya, İsmail (2018-12-26)
   Gerek Hz. Peygamber döneminde gerekse Onun vefatından sonra sahâbe-i kiram İslâm'ı bütün insanlara tebliğ edip öğretmek gayesiyle Mısır dahil yeryüzünün değişik bölgelerine dağıldılar. Sahâbe, bölgeye fetihlerle birlikte ...
  • Sanat kavramının Esmâ’ül Hüsnâdaki yansımaları 

   Avan, Şule Yüksel (2017-06-16)
   Sanat, yüzyıllar boyu insanoğlunun aklını meşgul etmiş ve sınırlarını zorlama isteği uyandıran bir konu olagelmiştir. Kimi zaman doğrudan taklitle, kimi zaman soyutlamayla bazen de çok farklı arayışlarla yapılan denemeler ...
  • Sanayi sektöründe çevre muhasebesi üzerine bir araştırma: Diyarbakir ili örneği 

   Seyitoğulları, Osman (2016-08-24)
   Çevre muhasebesi artan çevresel sorunlar karşısında, sosyal sorumluluk ilkesi gereğince işletmelerin muhasebe sürecinde çevresel etkenleri gözetebileceği bir çözüm yolu olarak sunulmuştur. Çevre muhasebesinin benimsenilmesi ...