Now showing items 627-646 of 1026

  • Mekke'nin fethi 

   Akdoğan, Mehmet Nur (2017-07-03)
   Bu çalışmada, kendi döneminde putperestlik dünyasının merkezi kabul edilen Mekke'nin fethedilmesi olayını inceliyoruz. Bu fetih, İslam'ın asırlar boyu sürecek olan tarihi açısından önemli bir basamak oluşturmasından ötürü ...
  • Merkez Bankası bağımsızlığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankaları sistemi ve federal reserve sistem 

   Yılmaz, İlker (2017-04-24)
   Merkez bankasının bağımsızlığı kavramının ele alındığı bu çalışmada, ülke merkez bankalarının, kurumsal ve yasal yapılarının bağımsızlıkların nasıl etkilediği dört bölümde incelenmeye çalışılmıştır. İlk bölümde merkez ...
  • Merkez Bankası bilançosu ve önemi 

   Ulusoy, Figen (2017-05-25)
   Merkez bankası bilançosunun ve öneminin ele alındığı bu çalışmada, merkez bankası bilançolarının tanıtılması, ülkedeki ekonomik gelişmelerin merkez bankaları bilançosunu nasıl etkilediği beş bölümde incelenmeye çalışılmıştır. ...
  • Mervani Devletinin dış siyaseti 

   Erdoğan, Şükrü (2015-03-04)
   Mervânîler (983-1085-86), en geniş sınırlara sahip olduğu dönem doğudan Van Gölü, batıdan Urfa, kuzeyden Muş, güneyden Musul’a kadar hüküm sürmüş bir Kürt hanedanıdır. Mervânî devleti, Bâd b. Dostık tarafından Büveyhîler ...
  • Mervânî Emiri Nasrüddevle Ahmed ve dönemi 

   Yaz, Arafat (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu tezde 983-1085 yılları arasında el-Cezîre (Yukarı Mezopotamya) bölgesinde hüküm sürmüş olan Kürt Mervânî hanedanının en uzun süre tahtta kalmış hükümdarı Nasrüddevle Ahmed b. Mervân'nın (401/1010-453/1061) hayatı, ...
  • Meryem Suresi tefsiri 

   Alan, Faruk (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   İslam'ın ilk dönemlerinden günümüze kadar Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılmasına yönelik değişik tefsîr metotları kullanılmıştır. Bunlardan birisi de konulu tefsîr metodudur. Bu metod kısaca "tefsîrde belli bir konuyu ele alıp ...
  • Meryem suresinin kıraatlar yönünden incelenmesi 

   Ablay, Rıfat (2015-12-01)
   Kırâat ilmi, Kur'an kelimelerinin eda tarzlarıyla, bunların çeşitlerini incelemektedir. Dolayısıyla bu ilim Kur’an’ın farklı okuma biçimlerini de kendine konu edinmektedir. Kırâat farklılıkları da anlama etki edenler ve ...
  • Meşrûtiyetin sosyal kabulü ( Diyarbakır ve çevresi örneği ) 

   Evrenk, Faruk (2015-04-20)
   Bu çalışmada II. Meşrutiyet'in İlanı'nın -Diyarbakır ve çevresinde- sosyal kabulü ele alınmıştır. II. Meşrutiyet, Osmanlı Devletinin yarı demokratik yönetime geçtiği bir dönemdir. Bu dönemde İstanbul'da siyasal ve toplumsal ...
  • Midyat halk kültürü monografisi 

   Uygur, Hatice Kübra (2017-06-29)
   Bu çalışmada, Mardin’in Midyat ilçesi’ni monografik açıdan incelemeye çalıştık. Halk kültürü ile ilgili olan birinci bölümde incelenen konularda yazılı ve sözlü kaynaklardan elde edilen tanımlamalar ve bilgiler aktarılmıştır. ...
  • Milletlerarası ticari tahkim ve kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri 

   Çelik, Neşe Baran (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
   Genel olarak milletlerarası ticari tahkimi ve bu kurumun Türk hukukunda izlediği gelişme sürecini, bu süreç içerisinde, Türk hukuku açısından, taraflarından birinin devlet diğerinin ise yabancı yatırımcı olduğu kamu hizmeti ...
  • Milli mücadele döneminde doğu cephesi 

   Tektosun, Mustafa (2017-05-26)
   XIX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Osmanlı topraklarını çıkarlarına göre paylaşmaya çalışan Avrupalı Devletler, I. Dünya Savaşı’nda da Ermenileri kullanarak Osmanlı Devleti’ni zayıflatmaya ve bu çıkarlarına ulaşmaya ...
  • Milli mücadele sürecinde uygulanan propaganda yöntemleri ve Atatürk’ün propagandacı kişiliği 

   Küçükoğlu, Bayram (2017-02-07)
   Milli Mücadele, bir milletin bütün varİıkianyla savaştıği, dünyada bir benzeri olmayan bağımsızlık mücadelesidir. Bu mücadelede, fiziki kuvvetlerin yanında, bugün teknolojik gelişmelerle, daha etkin hala gelen propagandanın ...
  • Miran aşireti ve Mustafa Paşa 

   Uçmaz, Ahmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu tez çalışmasında bölgede önemli bir güç olan aşiretleri tanımak ve aşiretlerin yapılanmalarını anlamak; Hamidiye Alayları'nın bölgede güvenlik ve devlet otoritesini sağlamak için kurulmasına rağmen, alayların zaman zaman ...
  • Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed ve Ahmediyye Cemaati'ndeki yeri 

   Korkusuz Küçüköner, Halide Rumeysa (2015-04-15)
   Bu çalışmada, Hindistan'da ortaya çıkmış Ahmediye Cemaati'nin II. Halife'si Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed ve Ahmediye Cemaati'ndeki önemi konusu işlenmiştir. Çalışma giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte araştırmanın, ...
  • Modern Avrupa düşüncesinde estetiğin siyasallaşma problemi 

   Kılınç, Ali Rıza (2017-08-21)
   Modern Avrupa düşüncesinde estetiğin ideolojisi ve siyasallaşması denildiğinde pekala kaygan bir zeminde en karmaşık ve en tartışmalı bir yere işaret ettiğimizi kabul etmemiz gerekir. Tarihi çok eskilere dayanan estetik, ...
  • Modern bilimlerde fen bilimleri ile sosyal bilimler ilişkisi : -Fizik bilimi örneği- 

   Soysal, Sevil (2017-08-24)
   Fen bilim ile sosyal bilim alanları bilimsel olgunun oluşmaya başladığı ilk dönemlerde bir bütün olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada başlangıçta iç içe olan fakat daha sonraları iki farklı alana ayrılan bu iki bilim ...
  • Modern dönemde Nahivdeki yenilik hareketleri 

   Khaznawi, Mohammad Malek (2017-11-09)
   Nahiv ilmi, Arapçayı hatalardan korumak ve yabancı milletlerin Araplara karışmasından sonra Arapları, dil yanlışlarından uzak tutmak duyarlığından doğmuştur. Zamanla bu ilim dalı, başka ilimlerden etkilenmiş; derken ...
  • Modern ortodoks yahudilik 

   Akdemir, Hüseyin (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Tez çalışmasının konusu "Modern Ortodoks Yahudilik"tir. Çalışma giriş, üç bölüm ve sonuç kısımlarından oluşmaktadır. Giriş kısmında, tez araştırmasının konusu, sınırları, amacı ve önemi anlatılmıştır. Birinci bölümde, ...
  • Molla Ahmed Hilmî el-Koğî ve Tefsira Hilmi adlı eseri 

   İnci, Hüseyin (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Ahmed Hilmî el-Koğî hayatını ilim tahsili, tedrisi ve te'lifi ile geçirmiştir. Tefsîre dair yazdığı Tefsîra Hilmî adlı eserin dili Kürtçe olup Fâtiha, Bakara ve Âl-i İmrân sûresinin ilk dokuz âyetiyle sınırlıdır. Çalışmamız ...