Now showing items 188-207 of 1026

  • Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan sebepler 

   Çelik, Orhan (2015-03-25)
   Kanun koyucu 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu‘nda, hukuka uygunluk sebepleri ile kusurluluğu kaldıran ve cezayı azaltan nedenleri 24 ila 34. maddeleri arasında birlikte ele almıştır. Ne var ki bu bölümdeki düzenleme ...
  • Ceza yargılamasında mahkumiyet hükmü 

   Mert, Harun Birol (2015-11-10)
   Bu çalışmada, ceza mahkemeleri tarafından verilen mahkumiyet hükmü incelenmiştir. Mahkeme, yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, sanık hakkında mahkumiyet kararı verir. Mahkumiyet hükmünün tesisi belli aşamaları ...
  • Cinsel saldırı suçu 

   Sinekçi, İbrahim (2015-12-03)
   Cinsel Saldırı Suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Kişilere Karşı Suçları cezalandıran İkinci Kısmının, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı Altıncı Bölümünde 102 nci maddede düzenlenmiştir. Cinsel saldırı ...
  • CO2 emisyonları, doğal gaz, yenilenebilir enerji kaynakları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye'deki dinamik değişkenlerin analizi 

   Subaşı, Sevgi (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Enerji, her geçen gün yaşamımızda biraz daha fazla yere sahip olup önemli bir üretim faktörüdür. Özellikle 1990 yılından sonra enerji-ekonomik büyüme ilişkisine CO2 emisyonunun sonraki yıllarda spesifik değişkenlerin ...
  • Coğrafya öğretiminde bilgisayar ve programlarının kullanımı 

   Daban, Şerafettin (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
   Kullanımı gittikçe yaygınlaşan bilgisayarlarda en. büyük gelişme; ses ve görüntüyü işleyebilen Multimedya teknolojisidir. Bu teknoloji ile birlikte bilgisayarlar eğitim ve öğretim alanında aktif olarak kullanılmaya ...
  • Cuma gününün faziletine dair rivayetlerin tahlili 

   Kuşça, Abdulbasit (2018-06-01)
   Bu çalışmada başta Ebû Hüreyre olmak üzere birkaç sahâbî tarafından rivayet edilen ve genel olarak "Günlerin efendisi" veya "Günlerin en faziletlisi" şeklinde başlayıp Cuma günün fazileti hakkında olan rivayetlerin sened ...
  • Cumhuriyet dönemi müderrislerinden Sivanlı Molla Ali Zila (İlmi) hayatı, eserleri ve kişiliği 

   Yaz, Arafat (2014-12-26)
   Islam ülkelerinde X. yüzyıldan itibaren orta ve yüksek öğretim kurumları olarak hizmet veren medreseler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kapatılmış; ancak Şark medreseleri hizmet ...
  • Cumhuriyet dönemi Türk Ordusu`nda modernleşme (1923-1938) 

   Keskin, Hakan (2017-02-01)
   Çok köklü bir geçmişi olan Türk Kültürü'nün ve bu kültürün yaratmış olduğu ordunun Türk tarihi içinde ki yeri oldukça önemlidir. Bu önem ordunun, devletin siyasi hayatını etkilemesi ve her çağda devleti koruyucu ve kollayıcı ...
  • Cumhuriyet Dönemi Türkiye-İran ilişkileri tarihi 

   Özkal, Enver (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
   Türkiye'nin doğu komşusu İran, geçmişi bakımından köklü ve çok eski bir tarihe sahiptir. İran'ın tarih boyunca iç Asya ve ön Asya ile başlıca uygarlık merkezlerinden olan Mezopotamya arasında bir köprü durumunda bulunuşu, ...
  • Cumhuriyet Savcısının soruşturma evresinde görev ve yetkileri 

   Bütüner, Uğur (2017-06-21)
   Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyet savcısının soruşturma safhasında 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren ve Türk ceza ve ceza muhakemesi hukuku sisteminde köklü değişiklikler getiren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu bağlamında ...
  • Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze Türk eğitim sistemi 

   Yılmaz, Murat (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
   Eğitim; bilimsel anlamda, uzun yıllar boyunca sadece klasik bir şekilde - dar anlamıyla - kullanılmıştır. Klasik eğitim anlayışında birey, sadece okul düzeyinde ve ruhsal açıdan ele alınmıştır. Günümüz modern anlayışında ...
  • Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan sanayi ve Maadin bankası 

   Cengiz, Gülendam (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Cumhuriyetin yapılanma döneminde batılı ülkeler sanayide gelişirken, ülkemiz sanayileşememişti. Güçlü ekonomi yaratmak için farklı iktisat politikaları uygulanmıştır. Ülke ekonomisinin gelişmesi, sanayileşme bankacılıkta ...
  • Cumhuriyetten günümüze akademisyen dinler tarihçilerinin biyografisi 

   Işık, Fırat (Dicle Üniversitesi, 2014)
   ÖZET Dinler Tarihi, Din Bilimleri içerisinde çok önemli bir yere sahiptir ve Din Bilimleri'nin olmazsa olmazıdır. Bu çalışmamızın konusu “Cumhuriyetten Günümüze Akademisyen Dinler Tarihçilerinin Biyografisi” dir. Konu ...
  • Çalışanların dönüşümcü liderlik algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkileri: Tekstil sektöründe bir araştırma 

   Babahanoğlu, Nesim (2017-06-16)
   Genelde özel sektörde yer alan endüstriyel kuruluşlardaki yöneticilerin modern işletme yönetim tekniklerini kullanıp kullanmadıkları ile çalışanlarının bu vesileyle kuruma ve örgüte olan bağlılıklarına etkisinin ortaya ...
  • Çanakkale cephesinde Kazım İnanç 

   Bağır, Rüya (2015-12-01)
   Birinci Dünya Savaşı’nda, Çanakkale Cephesinin denge anahtarı olarak nitelendirebileceğimiz Kâzım İnanç Paşa’nın Çanakkale Cephesinde yapmakla yükümlü olduğu görev, yetki ve sorumlulukların belgeler ışığında değerlendi ...
  • Çeke ilişkin karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme kabahati 

   Sevda, Aydın Bülbül (Dicle Üniversitesi, 2013)
   ÖZET Ticari faaliyetlerin gelişmesi ile birlikte çek kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Çekle yapılan ödemelerde çeke olan güveni artırmak ve çekin karşılıksız çıkmasının önüne geçilmesi amacıyla 19.03.1985 tarihli 3167 ...
  • Çekin unsurları ve çekte ödeme 

   Öztürk, Zeynep Çelik (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Çek, bankadaki mevcut üzerinden ödemeler yapılmasına imkân veren ve ticaret hayatında oldukça yaygın kullanım alanı olan bir kıymetli evraktır. Niteliği gereği bir ödeme aracı olan çek, bankalar tarafından bastırılır ve ...
  • Çok partili siyasi hayata geçiş sürecinde parti kapatmaları ve millet partisi örneği 

   Bal, Murat (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partiler, demokratik sistemlerde hayati önemi haiz siyasi işlevler yerine getirmektedirler. Temsili demokrasi siyasi partiler eliyle gerçekleştiği gibi, çağdaş ...
  • Çukurova'da tarım topraklarının amaç dışı kullanımının coğrafi etüdü 

   Çokseyrek, Murat (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000)
  • Çıldırlı Aşık Şenlik'in şiirlerinde ve hikayelerinde geçen kişiler 

   Atay, Serap (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
   Anadolunun çeşitli yörelerinde bugün bile varlığını devam ettiren gerek kendi şiirlerini gerekse başkalarının şiirlerini, halkın coşkusunu, heycanını duygularını yani yaşamını saz eşliğinde dile getiren saz şairlerine ...