Now showing items 1021-1026 of 1026

  • Zazacanın fonetik açıdan incelenmesi; Kuzey, güney ve merkez Zazacasının karşılaştırılması 

   Kırkan, Ahmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Zazaca, zengin bir sözlü edebiyata sahip olmakla beraber, yazılı alanda geri kalmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, kültür envanterinin yazıya geçirilmesini ve dilin standartlaşmasının önünü açmıştır. Bu çalışmanın ...
  • Zemahşerî’de Mutezile’nin beş temel esası 

   Taş, Mahzum (2016-05-25)
   Zemahşerî‟nin kelâmî görüşlerini en detaylı bir şekilde dile getirdiği eserleri, el- Keşşâf an Hakâiki Gavâmizi‟t-Tenzîl ve Uyûni‟l-Ekâvil fî Vucûhi‟t-Te‟vil ve elMinhâc fî Usûli‟d-Dîn adlı eserleridir. Zemahşerî, kelâmî ...
  • Zerzevan Kalesi ok uçları 

   Durma, Fatma (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Üst Paleotik Dönem'den günümüzün modern silah kullanımların olduğu dönemlere kadar avlanma, savaş, idman amaçlı olarak kullanılan ok uçları, farklı malzeme ve yapım teknikleri ile tarih boyunca yoğun bir üretim ve kullanım ...
  • Zeynelabidin Çiçek ve el-Mesâilu’l-Maksûde adlı eseri 

   Esin, Mehmet Nezir (2018-12-27)
   Zeynelabidin Çiçek Hoca'nın el-Mesâilu'l-Maksûde adlı şerhi, el-Berzencî'nin nahiv ilminde amiller hakkında manzum olarak telif ettiği el-'Avâmilu'l-Manzûme adlı metin üzerine yazılmıştır. Bu çalışmada Çiçek'in ...
  • Zihin felsefesinin genel problemleri 

   Dereko, Ayhan (2016-10-31)
   Bu tezin amacı okuyucuya zihin felsefesinin belli başlı sorunlarını tanıtmaktır. Bu yeni felsefe alanının genel bir sunumunu sağlamak için, şu konular gözden geçirilmiştir: zihin felsefesinin felsefenin içinden ve dışından ...
  • Ziya Gökalp’ta din ve milliyetçilik 

   Acet, Mehmet Tahir (Dicle Üniversitesi, 2014)
   ÖZET İnsanlık tarihi boyunca birey ve toplum yaşamına etki eden en büyük olgulardan birisi din olmuştur. Ancak özellikle Rönesans ve Reform hareketleri ile birlikte akla yapılan aşırı vurgu ve Sanayi Devrimi ile Fransız ...