Now showing items 768-787 of 1026

  • Sa'di-yi Şirazi'nin Gülistan adlı eserinde insan tipleri ve hikayelerinin tahlili 

   Baykal, Nimet (2017-02-01)
   Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Şeyh Sa'di-yi Şirazi'nin yaşadığı dönemin edebi ve siyasi durumu hakkında bilgi verilmektedir.. İkinci bölümde; şeyh Sa'di-yİ Şirazi'nin hayatı ve eserleri, Gülistan ...
  • Sadri Maksudi Arsal (hayatı-eserleri-fikirleri) 

   Erkan, Serdar (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
   Sadri Maksudî Arsal, Kazan Türklerinden olup, bugünkü Tataristan'ın başkenti Kazan şehrinin 30 km kuzeyinde bulunan Taşsu köyünde 5 Ağustos 1879'da dünyaya gelmiştir. Babası aynı köyün imamı Nizamettin Maksudî idi. 1888'de ...
  • Sadullah El-Berde’î’ nin Hadâiku’d-Dekâik adlı eseri 

   Aslan, Zübeyir (2015-03-26)
   el-Berde‘î’nin Hadâiku’d-dekâik Adlı Eseri adındaki bu çalışmamız, giriş ve üç bölümden meydana gelmektedir. Nahiv ilminin bütün konularını ihtiva etmesiyle önemli bir yere sahip olan bu eser üzerindeki tezimiz, önsöz’le ...
  • Safevi Devleti'nden Osmanlı Devleti'ne iltica eden önemli devlet adamları 

   Gürhan, Veysel (2017-02-01)
   Şeyh Safiyüddin adlı Erdebil'li bir şeyhten ismini alan Safevi Devleti, önceleri Sünni bir tarikat olarak gelişmesine rağmen, daha sonra koyu bir Şii taassubu içerisine girmiş ve Anadolu, Azerbaycan, İran, Irak, Gürcistan ...
  • Safiyyuddîn El-Hillî’nin El-Kâfiyetu’l Bedî’iyyesi 

   Yavuz, Aziz (2017-11-09)
   Bu çalışmada, Arap edebiyatında, bedîiyyâtın ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı açıklanmaya çalışıldı. Bu konudaki görüşlere yer verildi. Sonrasında Safîyyuddîn el-Hillî'nin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri incelendi. ...
  • Sağlık işletmelerinde takım performansı 

   Balsak, Ahmet (2015-02-11)
   Takım çalışması, günümüzde pek çok işletmenin giderek daha fazla önem verdiği bir olgu haline gelmiştir. İşletmelerin takım çalışmasına verdiği bu artan önemin temel nedeni, takım çalışması ile insan kaynakları performansının ...
  • Sağlık sektöründe (s,S) stok kontrol modeli uygulaması 

   Aslan, Şehmus (2015-12-08)
   Bu çalışmada stok kontrolünün işletmeler açısından önemi incelenmiş ve stokastik stok modellerinden olan (s,S) stok kontrol modeli gerçek bir işletmenin stok sisteminin oluşturulmasında kullanılmıştır. Optimum elde ...
  • Sahabe’nin İslam’ı tebliğ faaliyetleri (Mısır bölgesi) 

   Kaya, İsmail (2018-12-26)
   Gerek Hz. Peygamber döneminde gerekse Onun vefatından sonra sahâbe-i kiram İslâm'ı bütün insanlara tebliğ edip öğretmek gayesiyle Mısır dahil yeryüzünün değişik bölgelerine dağıldılar. Sahâbe, bölgeye fetihlerle birlikte ...
  • Sanat kavramının Esmâ’ül Hüsnâdaki yansımaları 

   Avan, Şule Yüksel (2017-06-16)
   Sanat, yüzyıllar boyu insanoğlunun aklını meşgul etmiş ve sınırlarını zorlama isteği uyandıran bir konu olagelmiştir. Kimi zaman doğrudan taklitle, kimi zaman soyutlamayla bazen de çok farklı arayışlarla yapılan denemeler ...
  • Sanayi sektöründe çevre muhasebesi üzerine bir araştırma: Diyarbakir ili örneği 

   Seyitoğulları, Osman (2016-08-24)
   Çevre muhasebesi artan çevresel sorunlar karşısında, sosyal sorumluluk ilkesi gereğince işletmelerin muhasebe sürecinde çevresel etkenleri gözetebileceği bir çözüm yolu olarak sunulmuştur. Çevre muhasebesinin benimsenilmesi ...
  • Seçmeli Kürtçe dersine karşı veli tutumları 

   Karagöz, Naci (2017-06-16)
   Kürt Açılımıyla birlikte Talim ve Terbiye Kurulunun 07/09/2012 tarih ve 154 sayılı kararıyla Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi 5. Sınıflardan itibaren okutulmak üzere seçmeli ders olarak konulması kararı alınmıştır. Fakat ...
  • Sekiz yıllık kesintisiz temel eğitimin sosyolojik bir analizi : “Batman örneği” 

   Erekmekçi, Mert (2016-11-29)
   Eğitim sistemimizde sekiz yıllık kesintisiz eğitimin uygulamasına geçilmesi ile birlikte ülke genelinde olduğu gibi batman ölçeğinde ortaya çıkan sorunlara sosyolojik bir bakış açısı getirmeye çalıştığımız çalışmamızda ...
  • Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin tasavvufî yönü ve tarikatlar ile münasebeti 

   Tay, Ömer (2017-10-10)
   Bu çalıĢmamızda “Salâhü‟d-dünya ve‟d-dîn” lakabına mazhar olmuĢ, tarih sahnesinin önemli Ģahsiyetlerinden olan Selâhaddîn-i Eyyûbî‟nin tasavvufî yönünü detaylı bir Ģekilde incelemeye çalıĢtık. ÇalıĢmamızın giriĢ bölümünde ...
  • Sendika kurma hakkı 

   Girgin, Ali İsmet (2015-04-20)
   1982 Anayasasının 2. maddesinde belirtilen sosyal devlet il¬kesi ile insan onuruna yaraşır bir yaşam konusunda güçsüzlerle yardıma gereksinimi olanların korunması amaçlanır. Sendika kurma hakkı, her ne kadar önceleri ...
  • Sermaye Piyasası Kurulu'nun Türkiye idari teşkilatı içindeki yeri 

   Çelik, Mustafa (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
   Sermaye Piyasası Kurulunun Türkiye İdari teşkilatı içindeki yerini irdelediğimiz bu çalışmamız üç bölümden meydana gelmektedir: Birinci bölümde genel hatlarıyla Türkiye idari teşkilatı anlatılmıştır. İkinci bölümde öncelikle ...
  • Seyfu`d-din Amidi`ye göre nübüvvetin ispatı 

   Erkol, Ahmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   "Seyfu'd-Din Amidi'ye Göre Nübüvvetin İspatı' (Danışman ; Prof. Dr. Abdulbaki TURAN) Bu araştırmada, altıncı-yedinci yüzyılın kelamcılarından Seyifu'd-Din Amidi'nin nübüvvetin ispatıyla ilgili görüşlerini araştırdık. ...
  • Seyfuddin el-Amedî ve islam mezhepleri konusundaki görüşleri 

   Abdullah, Taha Hüseyin (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bu tezi İmam Seyfeddin Âmidî'nin İslam fırkalarını; kurucuları, görüşleri ve inançları açısından nasıl sınıflandırdığını ayrıca bu görüşleri nasıl tahlil ettiğini, eleştirilerini ve her bir fırka için akli ve nakli delillerle ...
  • Sezai Karakoç ve diriliş düşüncesi 

   Analay, Kadir (2017-08-21)
   Cumhuriyet Dönemi'nin en önemli şair ve düşünürlerinden olan Sezai Karakoç, Türk-İslam düşüncesi etrafında eser vermiş çok yönlü biridir. Onun adıyla özdeşleşen ?Diriliş? düşüncesi geri kalmış İslam ülkelerine, kurtuluş ...