Now showing items 357-376 of 1026

  • Haberleşmenin güzelliğini ihlal suçu (TCK m. 130) 

   Yalçınkaya, Esma (2015-12-03)
   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa ile güvence altına alınan haberleşme özgürlüğüne müdahale niteliğindeki fiillerin bir boyutunu oluşturan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, Türk Ceza Kanunu m. 132’de ...
  • Hadis usûlünde sahih hadisin tanımı problemi 

   Çiftçi, Mehmet Emin (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Hadis dinin ikinci temel kaynağıdır. Bunun için hadislerin Hz. Peygamber'e aidiyetinin tespiti önem arz etmektedir. Hadislerin Hz. Peygamber'e aidiyetinin aslına uygun bir şekilde tespit edilebilmesi, muhaddisler başta ...
  • Hadis ve tarih metodolojilerinin karşılaştırılması : (Hicret rivayetleri örneği) 

   İstemi, Fuat (2016-08-26)
   Erken dönem İslâmî ilimler birbirleriyle iç içe ve ayrışmamış bir halde idiler. Zamanla her bir ilim dalı kendi metodolojisini oluşturarak diğerlerinden ayrıldı. İşte bu süreçte Hadis ve Tarih ilimleri de ilgi alanları ve ...
  • 'Hak Dini Kuran Dili' adlı eserde ahiret inancının imkan ve lüzumu 

   Tutar, Ahmet Mesut (2017-08-22)
   Bu tez çalışmasında meşhur müfessir Elmalılı Hamdi Yazır’ın ‘Hak Dini Kur’an Dili’ adlı tefsirinde ahiret inancının imkân ve lüzumu konusu işlenmiştir. Bu bağlamda öncelikli olarak- kıyamet, diriliş ve hesap gibi- ahiretle ...
  • Hak dini Kur’an dili tefsirinde işari yön 

   Bal, Bekir (2015-03-05)
   Beşeriyetin hidayeti için gönderilen Kur'an-ı Kerimi insanlığa tanıtmak için ondört asırdır birçok tefsir yazılmıştır. Yazılan bu tefsirler ya zahiridir veya bâtınîdir. Zahirî tefsir, Kur'an'ın ilk bakışta anlaşılan ...
  • Hakaret suçu 

   Elieyioğlu, Aydın (2017-08-23)
   Bu çalışmamızda, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen hakaret suçu ele alınmaktadır. Bu bağlamda, bu suçla korunan hukuki yarar ile mağdur ve fail kavramları, suçun unsurları, nitelikli halleri, özel görünüş biçimleri ...
  • Hakimin bağımsızlığı 

   İspir, Ali (2018-06-04)
  • Halifede aranan şartlar 

   Adak, Abdurrahman (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
   Fıkıh kitaplarında halife olacak kişi için bir takım şartlar aranmıştır. Bu şartların bir kısmında görüş birliği sağlanmış, diğer bir kısmında ise görüş ayrılığı olmuştur. Halifede görüş birliği ile aranan şartlar doğuştan ...
  • Halkevleri sürecinde Cizre Halkevi örneği 

   Altan, Bilal (Dicle Üniversitesi, 2012)
   ÖZET HALKEVLERİ SÜRECİNDE CİZRE HALKEVİ Bilal ALTAN Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dal ı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı Dan ışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sarıbıyık ...
  • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu (TCK m. 216/1) 

   Kutluk, Abdulkadir (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Çağdaş hukuk devletlerinin birçoğu, kamu düzeni veya güvenliğinin sağlanması ve toplumsal barışın aksamadan korunması bakımından vatandaşları arasında, halkın belirli özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine ...
  • Hani ve çevresi halk inanışlarının dinler tarihi açısından değerlendirilmesi 

   Demirok, Ramazan (2015-04-09)
   Toplumların sosyal ve kültürel yaşamlarının şekillenmesinde “din” önemli bir etkendir. İnsanın var olduğu sahada dinler de var ola gelmiştir. Bundan dolayıdır ki insanlık tarihinin her safhasında dine ve dini inançlara ...
  • Hanna Mina'nın Nihayetu Reculin Şucain adlı romanın incelenmesi 

   Bilir, Mehmet (2017-02-13)
   Yüksek lisans tezi olarak hazırladığım bu araştırmada, son zamanlarda Suriye Edebiyatı'nda ön plana çıkan, modern Suriye romanının manevi babası sayılan ve Arap Edebiyatının ilk deniz romancısı olma özelliğine sahip romancı, ...
  • Hanyalı Mehmet Şefik Efendi ve Divançesi (Metin-inceleme) 

   Tekin, Gökçen Yunus (2017-01-04)
   Şiirlerinde “Şefik” mahlasını kullanan Hanyalı Mehmed Şefik Efendi, XIX. yüzyılda yaşamış mutasavvıf bir şairdir. Osmanlı Devletinin elinde yaklaşık üç asır kalan Girit adasına bağlı Hanya şehrinde doğmuştur. Şefik Efendi, ...
  • Hanımlara mahsus gazete üzerinde bir araştırma 

   Yanardağ, M. Fetih (2018-03-20)
  • Harezm Türkçesinde birleşik fiiller 

   Demiral, Abdullah (2014-12-02)
   ÖZET Eldeki çalışmada, Karahanlı Türkçesiyle Çağatayca arasında geçiş dili kabul edilen Harezm Türkçesindeki birleşik fiiller incelenmiştir. Bunun için bu dönem eserlerinden Kısasü’l-Enbiyâ, Nehcü’l- Ferâdîs, Muînü’l-Mürîd ...
  • Harîrî’nin Lahn anlayışı 

   Yeşil, Selman (2018-05-11)
  • Hasan Ali Toptaş'ın romanlarının yapı ve tema bakımından incelenmesi 

   Tekin, Zehra (2016-06-29)
   Hasan Ali Toptaş'ın Romanlarının Yapı ve Tema Bakımından İncelenmesi adlı bu çalışmada; yazarın Sonsuzluğa Nokta (1993), Gölgesizler (1995), Kayıp Hayaller Kitabı (1996), Bin Hüzünlü Haz (1998) ve Uykuların Doğusu (2005) ...
  • Hasanveyhî Kürt Emirliği (961-1015) 

   Çetin, Seyfettin (2018-12-27)
   Hasanveyhî Kürt emirliği, Büveyhîler'in (932-1062) Ortadoğu'da en büyük siyasî güç haline geldiği dönemde, 961 yılında İran'ın kuzeybatısındaki Cibâl bölgesinde kurulmuştur. Hanedanın kurucusu olan Hasanveyh, Büveyhîler'in ...
  • Hastane bilgi sistemleri ve Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile ilgili bir uygulama 

   Bars, Mehmet (Hospital information systems and application for Dicle University Research Hospital, 2002)
   Hastane Bilgi Sistemleri ve Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi İle İlgili Bir Uygulama Bu çalışmada, günümüz hastane bilgi sistemleri incelenmiş olup, ilgili sorunlar belirlenerek, Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi ...
  • Hatay`ın Türkiye Cumhuriyeti`ne katılımı 

   Asker, Ahmet (2017-02-01)
   Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı'na İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği itilaf kuvvetlerine karşı Almanya'nın yanında yer alarak katılmış ve bu savaşta yenilmişti. 30 Ekim 1918' de Mondros Ateşkes Anlaşması savaş ...