Now showing items 178-197 of 1026

  • Cam tavan bağlamında Türkiye’de kadın çalışanların sorunları Mardin ili örneği 

   Alp Deger, Canan (2017-01-11)
   Kadının çalışma hayat ına girmesi; ona kimlik kazandırarak sosyal hayatta bir yer edinmesini sağlaması bakımından önemli bir skonudur. Ancak yapılan araşt ırmalar kadınların yoğun bir şekilde çalışma hayat ına girmelerine ...
  • Câbir B. Zeyd ve İbaziyye içindeki rolü 

   Sülün, Cevat (2017-01-04)
   Bu çalışmada, ibâzîler tarafından mezhebin fikri müessisi olarak kabul edilen Câbir b. Zeyd‘in hayatı ve fırka içindeki rolü ele alınmııtır. Arap âleminde Câbir b. Zeyd hakkında çok az sayıda müstakil çalışmalar vardır. ...
  • Celal-Zade Koca Nişancı Mustafa Çelebi: Cevahirü'l-Ahbar fi Hasaili'l-Ahyar; inceleme-metin-dizin (Cilt:I İnceleme-Metin) 

   Baran, Burhan (2016-06-28)
   Celal-zade Koca Nişancı Mustafa Çelebi, Ebu Hafs Ömer bin İbrahim Ensari'nin Zehrü'l-Kimam adlı Arapça eserini 16. yüzyılın ikinci yarısında Cevahirü'l-Ahbar fi Hasaili'l-Ahyar adıyla tercüme etmiştir. Eserin Nuruosmaniye ...
  • Ceza hukuku açısından uyuşturucu madde sorunları 

   Yılmaz, Niyazi (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Bu çalışmamızda, Uyuşturucu maddelerin Kriminoloji ve Ceza hukuku ile ilgili yönlerini inceledik. Birinci bölümde; I numaralı başlık altında; genel anlamıyla ve mevzuatımızdaki uyuşturucu madde kavramları, tıbbi, kriminolojik ...
  • Ceza mahkemesi hukukunda yakalama ve gözaltına alma 

   Güngör, İlker (2017-05-23)
   Suç ve suçlulukla mücadelede ilk basamağı teşkil eden yakalama konusu büyük bir önem arz etmektedir. Yakalama, bir kişinin hâkim kararı olmamasına rağmen, geçici bir süre için özgürlüğünün kısıtlanması demektir. Çok kısa ...
  • Ceza muhakemeleri hukukunda telekominikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi 

   Ergin, İlkay (2015-04-22)
   Çalışmamızda teknolojik gelişmeler karşısında suç faillerinin ortaya çıkması veya suç işlenmesinin önüne geçilmesi amacı ile başvurulan Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denet lenmesi Tedbir incelenecektir. ...
  • Ceza Muhakemesi Hukukunda tutuklama 

   Akgökçe, Tamer (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
   Koşulların mevcudiyeti halinde, ortada kesin bir karar olmadan hakim kararıyla kişinin hürriyetinden mahrum edilmesi demek olan tutuklama, kişi hürriyetine yönelmiş olan en önemli koruma tedbirlerinden biridir. Kişi ...
  • Ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırma 

   Şenli, Eren (2017-08-23)
   Uzlaştırma kurumu, geleneksel ceza adaleti sistemlerinin çözmekte yetersiz kaldığı sorunların çözülmesi, adalet sisteminin daha hızlı işlemesi ve yargılamaların daha kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için ortaya çıkarılan, ...
  • Ceza muhakemesinde kamu davasının açılması 

   Aydın, Murat (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
   Çalışmanın temel sorunu, hazırlık soruşturması sırasında kamu davası açma mecburiyeti ilkesinin geçerli olduğu durumlarda Cumhuriyet Savcısının delilleri değerlendirme yetkisi ve kamu davası açma mecburiyeti ile bu mecburiyeti ...
  • Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan sebepler 

   Çelik, Orhan (2015-03-25)
   Kanun koyucu 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu‘nda, hukuka uygunluk sebepleri ile kusurluluğu kaldıran ve cezayı azaltan nedenleri 24 ila 34. maddeleri arasında birlikte ele almıştır. Ne var ki bu bölümdeki düzenleme ...
  • Ceza yargılamasında mahkumiyet hükmü 

   Mert, Harun Birol (2015-11-10)
   Bu çalışmada, ceza mahkemeleri tarafından verilen mahkumiyet hükmü incelenmiştir. Mahkeme, yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, sanık hakkında mahkumiyet kararı verir. Mahkumiyet hükmünün tesisi belli aşamaları ...
  • Cinsel saldırı suçu 

   Sinekçi, İbrahim (2015-12-03)
   Cinsel Saldırı Suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Kişilere Karşı Suçları cezalandıran İkinci Kısmının, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı Altıncı Bölümünde 102 nci maddede düzenlenmiştir. Cinsel saldırı ...
  • CO2 emisyonları, doğal gaz, yenilenebilir enerji kaynakları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye'deki dinamik değişkenlerin analizi 

   Subaşı, Sevgi (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Enerji, her geçen gün yaşamımızda biraz daha fazla yere sahip olup önemli bir üretim faktörüdür. Özellikle 1990 yılından sonra enerji-ekonomik büyüme ilişkisine CO2 emisyonunun sonraki yıllarda spesifik değişkenlerin ...
  • Coğrafya öğretiminde bilgisayar ve programlarının kullanımı 

   Daban, Şerafettin (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
   Kullanımı gittikçe yaygınlaşan bilgisayarlarda en. büyük gelişme; ses ve görüntüyü işleyebilen Multimedya teknolojisidir. Bu teknoloji ile birlikte bilgisayarlar eğitim ve öğretim alanında aktif olarak kullanılmaya ...
  • Cuma gününün faziletine dair rivayetlerin tahlili 

   Kuşça, Abdulbasit (2018-06-01)
   Bu çalışmada başta Ebû Hüreyre olmak üzere birkaç sahâbî tarafından rivayet edilen ve genel olarak "Günlerin efendisi" veya "Günlerin en faziletlisi" şeklinde başlayıp Cuma günün fazileti hakkında olan rivayetlerin sened ...
  • Cumhuriyet dönemi müderrislerinden Sivanlı Molla Ali Zila (İlmi) hayatı, eserleri ve kişiliği 

   Yaz, Arafat (2014-12-26)
   Islam ülkelerinde X. yüzyıldan itibaren orta ve yüksek öğretim kurumları olarak hizmet veren medreseler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kapatılmış; ancak Şark medreseleri hizmet ...
  • Cumhuriyet dönemi Türk Ordusu`nda modernleşme (1923-1938) 

   Keskin, Hakan (2017-02-01)
   Çok köklü bir geçmişi olan Türk Kültürü'nün ve bu kültürün yaratmış olduğu ordunun Türk tarihi içinde ki yeri oldukça önemlidir. Bu önem ordunun, devletin siyasi hayatını etkilemesi ve her çağda devleti koruyucu ve kollayıcı ...
  • Cumhuriyet Dönemi Türkiye-İran ilişkileri tarihi 

   Özkal, Enver (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001)
   Türkiye'nin doğu komşusu İran, geçmişi bakımından köklü ve çok eski bir tarihe sahiptir. İran'ın tarih boyunca iç Asya ve ön Asya ile başlıca uygarlık merkezlerinden olan Mezopotamya arasında bir köprü durumunda bulunuşu, ...
  • Cumhuriyet Savcısının soruşturma evresinde görev ve yetkileri 

   Bütüner, Uğur (2017-06-21)
   Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyet savcısının soruşturma safhasında 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren ve Türk ceza ve ceza muhakemesi hukuku sisteminde köklü değişiklikler getiren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu bağlamında ...