Collections in this community

Recent Submissions

 • Arap dilinde istifham edatları 

  Ergin, Mehmet Cevat (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  İstifham, anlama isteği demektir. Önceden bilinmeyen birşeyi öğrenmek için birtakım özel edatlarla soru sormak şeklinde tarif edilmiştir. İstifham edatları, cümlelerin basma gelerek isteğin ifade edilmesini sağlayan ...
 • Helenizm felsefesi ve Hristiyanlık felsefesine etkileri 

  Hacıahmetoğlu, Mehmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  İskender'in fetihleriyle, Roma imparatorluğunun fetihleri arasındaki dönemi kapsayan ve Batı uygarlığının başlıca kaynağı kabul edilen Helenizm kendinden önceki düşünsel akımlardan etkilendiği gibi, kendinden sonraki ...
 • GAP`ın faydaları, zararları ve bu zararların giderilmesi 

  Yakut, Efraim (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  Güneydoğu Anadolu Projesi Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Sımak ve Siirt illerini kapsayan GAP alanı 74.000 km2 bir yeri işgal etmektedir. Dicle ve Fırat Nehirleri üzerinde sulama ve ...
 • Görevi ihmal suçu(TCK 230) 

  Kavak, Durdu (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  Tez konumuz genel nitelikteki görevi ihmal suçudur. Bu suç memurlarca ve özel kanunlarla memurlar gibi cezalandırılması kabul edilenler tarafından işlenebilen suçlardandır. Genel kasıtla işlenebilen bir suç olup, aranan ...
 • Enflasyon ve çözüm yolları 

  Kaynak, Murat (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  Enflasyon olgusunu incelediğimiz zaman, para değerinin düşmesi ve fiyatların yükselmesi ile ortaya çıkan bir tablo sergilenmektedir. Enflasyon olgusunu incelediğimiz zaman, genellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, ...
 • Türkiye`de nüfusun yapısı ve sorunları 

  Özgezerim, Kasım (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  Ülkelerin ekonomik gelişmelerinde doğal zenginliklerin yanı sura nüfusun da büyük önemi vardır. Ancak, ekonomik faaliyetlerin etkinliğinde, insanların sayısından çok, nüfusun yaş, cinsiyet, kültürel statü, nüfus yoğunluğu ...
 • Arap dilinde cer harfleri 

  Şahin, Resul (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  Cer harfleri, cümlede fiil veya mana fiilin anlamını kendisinden sonraki isme ulaştırır ve başına geldikleri ismi mecrûr kılarlar. Bunlar, az kelimeyle çok anlam ifade etmeyi sağlayarak cümlenin anlamını genişletirler. ...
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Diyarbakır ili yatırımları (sorunlar ve öneriler) 

  Yavuz, Ufuk Gürsoy (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  Tarihi boyunca insan hep en iyiyi, en güzeli aramıştır. Bu içgüdü onun diğer insanlarla ilişki kurma, mübadelede bulunma ve yeni şeyler üretmesini de sağlamıştır. İşte insanların gün geçtikçe artan bu ihtiyaçları ile ...
 • Münziri`nin hadis kültüründeki yeri 

  Turan, Mehmet Hadi (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  Araştırmamız, monografik bir tezdir ve El-Münziri hakkındadır. 581-656 yılları arasında yaşamıştır. Mısırlıdır ve büyük bir muhaddistir. Hadis, İslam hukuku ve İslam tarihi hakkında birçok kitap yazmıştır. Münziri, samimi, ...
 • Karacaoğlan ve Baki`de aşk 

  İbiş, Mehmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  Hayatı ve yaşadığı yüzyıl hakkında değişik bilgilerin olduğu Türk halk edebiyatının büyük temsilcilerinden biri olan Karacaoğlan ile yaşadığı dönemde "Şairlerin Sultanı" olarak anılan Bakî, şiirlerinde çoğunlukla aşk ...
 • Nüfus hareketlerinin Diyarbakır üzerindeki sosyo ekonomik etkileri 

  Güneş, Hülya (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  Gelişmişlik farklılıklarının başlıca nedenleri arasında; Coğrafi yapı, iklim özellikleri, talep yüzeyi, yüksek iç ve dış pazarlara uzaklık, kırsal ve yerleşim birimlerinin çokluğu ve dağınıklığı bulunmaktadır. Bu tür ...
 • Türk sosyal güvenlik sistemi & sorunlar ve çözüm önerileri 

  Evirgen, Yakup (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  Amacı sosyal risklere karşı bireyi korumak ve olumsuz etkilerini onarmak olan SOSYAL GÜVENLİK, Türkiye'de yaşayan herkes için bir hak, devlet için de bir görevdir. Osmanlı imparatorluğu döneminde sosyal güvenlik, aile içi ...
 • Seyfu`d-din Amidi`ye göre nübüvvetin ispatı 

  Erkol, Ahmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  "Seyfu'd-Din Amidi'ye Göre Nübüvvetin İspatı' (Danışman ; Prof. Dr. Abdulbaki TURAN) Bu araştırmada, altıncı-yedinci yüzyılın kelamcılarından Seyifu'd-Din Amidi'nin nübüvvetin ispatıyla ilgili görüşlerini araştırdık. ...
 • Siyasal parti kapatma rejimi 

  Akar, Muhammed (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  Siyasi parti kapatma rejimi" isimli çalışmamı altı konu başlığı altında topladım. Birinci konu başlığı altında batı demokrasilerinde siyasi partilerin doğuşu ve gelişimi ile siyasi partilerin işlevleri üzerinde genel ...
 • Ceza hukuku açısından uyuşturucu madde sorunları 

  Yılmaz, Niyazi (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  Bu çalışmamızda, Uyuşturucu maddelerin Kriminoloji ve Ceza hukuku ile ilgili yönlerini inceledik. Birinci bölümde; I numaralı başlık altında; genel anlamıyla ve mevzuatımızdaki uyuşturucu madde kavramları, tıbbi, kriminolojik ...
 • Ahmet Yesevi`nin şahıslar dünyası 

  Türkyılmaz, Burhan (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  Ahmet Yesevî, halk' a İslâm'ın esaslarını, tarikatın adab ve erkânını öğretmek için hikmetler söylemiştir. Hikmetleri halkın kolaylıkla anlayabilmesi için sâde bir dil kullanmış, halk edebiyatının şekillerine ve hece veznine ...
 • Türkiye`de sendikacılığın dünü, bugünü ve geleceği 

  Arıkan, Nusret (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  Küresel ulusötesi şirketler ve mali sermaye rejimi, hükümet politikalarının özelleştirme, düzensizleştirme ve enflasyona göz yumma yönünde kurumsallaşması, sanayide çalışan işçi sınıfının zayıf düşürülmesi, kitlesel işsizlik ...
 • Bölgesel kalkınma ve Diyarbakır 

  Bulut, Mustafa (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  Bütün ülkelerin farklı ölçülerde yaşadığı bölgelerarası dengesizliği ve bu dengesizliği gidermeye yönelik kalkınma çabalarını ele alan bu çalışma, beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, bölgesel dengesizlik olgusu ...
 • İktisadi açıdan bölgesel dengesizlik olgusu: Diyarbakır örneği 

  Aydın, Abdürrauf (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İktisadi açıdan bölge ve bölgesel dengesizlik kavramları üzerinde durularak, bölgesel dengesizliğin ortaya çıkışı, giderilmesinin yol açtığı değişmeler ve bölgesel ...
 • Türkiye`de sanayileşme politikası 

  Budak, Adnan (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  İlk bölümde, ekonomik kalkınmanın sanayileşme ile mümkün olacağı, bu nedenle gelişmekte olan ülkeler ekonomik kalkınmalarını hemen hemen sanayileşmeyle gerçekleştirdikleri ve sanayleşme özellikle imalat sanayine dayandığı ...

View more