Collections in this community

Recent Submissions

 • Belirsizlik ve risk altında tüketici karar alma süreci: Teorik bir inceleme 

  Deniz, Hicran (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Neo klasik iktisadın temelini oluşturan rasyonel ve çıkarını maksimize etmeye çalışan tam bilgiye sahip ekonomik birimin günümüzde sorgulanması ve eleştirilmesi bireyin davranışlarına etki eden faktörlerin önemini ortaya ...
 • Seyfuddin el-Amedî ve islam mezhepleri konusundaki görüşleri 

  Abdullah, Taha Hüseyin (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu tezi İmam Seyfeddin Âmidî'nin İslam fırkalarını; kurucuları, görüşleri ve inançları açısından nasıl sınıflandırdığını ayrıca bu görüşleri nasıl tahlil ettiğini, eleştirilerini ve her bir fırka için akli ve nakli delillerle ...
 • Antropomorfist tanrı tasavvuruna karşı Fahreddin er-Râzî'nin tenzih anlayışı 

  Öz, Ruhullah (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Tanrının insana ya da insanın Tanrıya benzetilmesi esasına dayalı olan antropomorfizm inancı, sadece Sami dinlere has çözüm bekleyen teolojik bir sorun değildir. Bu açıdan farklı nüvelerine hemen hemen tüm felsefi doktrinlerde, ...
 • Meryem Suresi tefsiri 

  Alan, Faruk (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  İslam'ın ilk dönemlerinden günümüze kadar Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılmasına yönelik değişik tefsîr metotları kullanılmıştır. Bunlardan birisi de konulu tefsîr metodudur. Bu metod kısaca "tefsîrde belli bir konuyu ele alıp ...
 • Kur’an eğitim ve öğretimine yönelik kurs programlarının Kur’an-ı Kerim derslerinde meal 

  Atlı, Elif (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Türkiye'de yaygın din eğitimi hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilmektedir. Başkanlık bu hizmetler kapsamında Kur'an eğitim ve öğretimine yönelik olarak kurslar düzenlemektedir. Bu kurslarda gerçekleştirilen ...
 • In El-Fasl adlı eserinde itikâdî'İbn Hazm konulara lugavî yaklaşımları 

  Alkhattaf, Hasan Ahmed (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmanın amacı, İbn Hazm'ın inanç esaslarına ilişkin ileri sürdüğü dilsel delillerle, dile olan hakimiyetini ortaya koymaktır. İbn Hazm, hemen her ilimde eserleri bulunan özgün bir şahsiyettir. Birçok yönden hakkında ...
 • Mustafa Reşîd – İnşâ Mu'allimi (İnceleme-Metin) 

  Ağı, Özgür (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışma, Mustafa Reşid'in Hicrî 1310 yılında İstanbul'da eski harflerle Enver Efendi Matbaası'nda neşredilen İnşâ Mu'allimi adlı eseri hakkında yapılmıştır. İnşâ Mu'allimi, kapsamlı bir inşa-münşeat kitabıdır. Resmî ...
 • Abdullâtif El-Bağdâdî'nin El-İfâde ve'l î'tibâr adlı eserinin içerik analizi 

  Can, Hakan (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Araştırmada Abdullatif el-Bağdadî'nin 600/1204 yılında Mısır üzerine yazdığı el-İfâde ve'l-i'tibâr fi'l-umûri'l-müşâhede ve havâdisi'l-mu'âyene bi-arżı Mısr adlı eseri incelenmiştir. Bu eser bağlamında o dönemdeki Mısır ...
 • Ortadoğu'da siyasal İslam'ın gelişimi ve Türkiye'nin siyasal hayatına yansımaları(1979-2018) 

  Türk, Zerin (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmanın amacı; 1979 yılında Ortadoğu'da gerçekleşen olaylar ışığında Ortadoğu'da Siyasal İslam'ın günümüze kadar gelişimini ve Türkiye'nin siyasal hayatına etkilerini açığa çıkarmaya çalışmaktır. Bu çalışma hazırlanırken; ...
 • Neo-terörizmin Türk kamu yönetimine etkisi 

  Köçer, Ahmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  21. yüzyılda değişen güvenlik ortamında devletlerin, en önemli önceliğinin terörizmle mücadele olduğu kabul görmektedir. Her devlet kendi güvenliğini sağlamak için diğer devletlerle iş birliği içine girmekte ve istihbarat ...
 • Karşılaştırmalı hukukta cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

  Yalçın, Zülfü (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Türkiye'de anayasal organlar arasındaki ilişkiler ve dengeler ile hükümet sistemi konuları sürekli tartışma konusu olan konulardan olmuştur. Bu tartışmalarda 2017 Anayasa değişiklikleri ile yeni bir boyuta geçilmiştir. ...
 • Dört Halife Dönemi'nde beytülmal 

  Öner, Abdulkerim (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  İslam tarihinde devletin gelirlerinin toplandığı mekân olan beytülmal, günümüzdeki devlet hazinesine tekabül eder. Beytülmal kurumunun mazisi Hz. Peygamber zamanına kadar gitmekle birlikte o dönemde sadece bu amaç için ...
 • Şeyh Hüseyin el-Bûtî'nin hayatı ve tasavvuf anlayışı 

  Elçi, Hamit (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Çalışmamızda Nakşî-Hâlidî kolunun Norşin dergâhında tasavvufi seyr û sülûkünü tamamlayan; başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere tüm ülkemizde çok sayıda müntesipleri bulunan, Şeyh Hüseyin el-Bûtî'nin hayatı ...
 • Diyarbakır ili muhasebe meslek mensuplarının muhasebe meslek etiği algısı üzerine bir araştırma 

  Kök, Meryem (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Muhasebe meslek mensuplarının etik ilke ve kurallara uygun davranması, hem topluma hem ticari hayata karşı şeffaf olduğunu, dürüst ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Böylelikle muhasebe mesleği hem ekonomik anlamda ...
 • Diyarbakır ilçelerindeki ulu camiler 

  Yıldız, Leyla (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Diyarbakır ilinin merkez dört ilçesi hariç 13 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerin bir kısmı ilk çağlardan günümüze kesintisiz olarak yerleşime sahne olmuştur. Özellikle Meyyafarikin (Silvan), Antak (Lice), Eğil, Çermik, ...
 • Köpek edinme ile ilgili hadislerin tahrici ve değerlendirilmesi 

  Seven, İlhan (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bütün toplumlarda gerek kırsalda gerekse şehir hayatında köpek edinilmekte ve beslenmektedir. İslam dünyasında da Hz. Peygamber'in hayvanlara karşı şefkat ve merhamet gösterilmesi emri nedeniyle Müslümanlar evlerinde veya ...
 • Diyarbakır ve Mardin'deki İslam dönemi dini mimarisinde geometrik süsleme 

  Zorlu, İzzet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  11. yüzyılda ortaya çıkan Türk hakimiyetiyle beraber yeni bir medeniyetin içerisine giren Diyarbakır ve Mardin'de, bu değişimle beraber fiziksel çevrede de farklılıklar görülmüştür. Bu farklılılar şehirlerin siyasi, ekonomik, ...
 • Afîf Abdülfettâh Tabbâre ve Rûhu'l-Kur'ân adlı tefsiri -Bakara ve Al-i İmrân sûreleri bağlamında- 

  Önen, Musa (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Afîf Abdülfettâh Tabbâre, Beyrut ve çevresinde yaşamış, ardından önemli eserler bırakmış çağdaş âlimlerden biridir. Farklı alanlarda eser bırakmış olsa da, daha çok tefsir alanında yaptığı çalışmalarıyla öne çıkmıştır. ...
 • 9 numaralı Kal'abend Defteri'nin H.1558/M.1744 tarihli hükümlerinin transkripsiyonu ve değerlendirmesi 

  Karadaş, Sümmeral (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Kanunlarını oluştururken temel olarak şer'i hukuktan yararlanan Osmanlı Devleti, dönemin şartlarına uygun olarak, toplumun ihtiyaçlarını ve sosyal yapısını göz önünde bulundurup örfi hukuktan da yaralanarak adli sistemini ...
 • 2017 Anayasa değişikliğinin öncesinde ve sonrasında Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı 

  Eviz, Yücel (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Cumhurbaşkanlığının önemli bir makam olduğu şüphe götürmez. Çünkü, Cumhurbaşkanlığı adeta anayasal düzenin kilit taşıdır. Anayasa Mahkemesi dahil olmak üzere "bağımsız" yargının, Yükseköğretim Kurulu'nun ve "özerk" ...

View more