Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Uvarovistia satunini Uvarov, 1934 (Tettigoniidae:Orthoptera) türünün sürü oluşturma ve zarar durumunun tespit edilmesi Bingöl, Türkiye 

  İlçin, Mustafa; Satar, Ali; Tusun, Sadreddin (Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, son yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin çeşitli illerinde; Bingöl, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, ve Şanlıurfa’da sürü şeklinde belirgin populasyon artışı gösteren Uvarovistia ...
 • Derik ilçesinde (Mardin) soya fasulyesi alanlarında bulunan zararlı böcek türleri 

  Yardım, Cihan; Bayhan, Selime Ölmez (Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma, 2018 yılında Mardin iline bağlı Derik İlçesinde yapılmıştır. Derik İlçesini kuzeyden güneye temsil 3 tane 2'şer da'lık deneme parsellerinde ve 2. Ürün olarak çiftçi tarafından ekilen arazilere haftada 1 kez ...
 • Evaluation of alternative fuel characteristics for internal combustion engines with analytical hierarchy process 

  Bayındır, Hasan (Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  For a long time, the diesel and gasoline have been utilized as fuel for internal combustion engines. But the diminishing oil supplies along with the variable oil prices drive people to obtain alternative sources for fuel. ...
 • Cities transformed by globalization 

  Kaya, Ferat (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Globalization, which has far-reaching effects, transforms many phenomena with it. The phenomenon of urbanization, which has a direct relationship with globalization, becomes a structure increasing economic growth at ...
 • Gelir düzleştirme hipotezi bağlamında Türkiye'de vergi, enflasyon ve nominal faiz ilişkisinin değerlendirilmesi 

  Mercan, Saniye Şehnaz Altunakar (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Mankiw tarafından geliştirilen literatürde gelir düzleştirme hipotezi veya optimal senyoraj teorisi adlarıyla anılan teori, kamu finansmanı için enflasyonun kullanılması konusunda olumlu bir önerme olarak literatürde ...
 • Merkez Bankası döviz rezervi ve cari açık ilişkisi üzerine ampirik bir uygulama (1995-2019) 

  Gögül, Pelin Karatay (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Uluslararası rezervler; Merkez Bankalarının kontrolünde olan, kullanıma hazır, likit ve uluslararası ödeme aracı olarak kabul edilen varlıklar olarak Merkez Bankalarına ekonominin likiditesini kontrol etme gücü sağlar. ...
 • Kummi tefsirinde nüzul sebebi Emeviler olduğu iddia edilen ayetlerin değerlendirilmesi 

  Haklı, Mehmet Yusuf (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Ebû’l-Hasen Alî b. İbrâhîm b. Hâşîm el-Kummî’nin te’lif ettiği Tefsiru’l-Kummî adlı eseri, Şia’nın önemli kaynaklarından biridir. Müellif bu eserinde, Şia’ya ait birçok kavrama Kur’ân’dan delil bulmaya çalışmıştır. ...
 • Sosyal medya kullanımının siyasal etkinlik, ilgi ve katılım üzerine etkisi 

  Yılmaz, Rasime Ayhan; Yaşar, İbrahim Halil (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bireysel ve toplumsal iletişim biçimlerini derinden etkileyen sosyal medya, her türlü insan ilişki ve faaliyeti içerisinde kendine geniş bir alan açmayı başarmış görünmektedir. Sosyal medya platformları bilimsel anlamda ...
 • Aile içi iletişimde tarafların birbirlerini dinleme ve anlama tahammülünde Hz. Peygamber'in örnekliği 

  Öner, Abdulkerim (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Hz. Peygamber, aile fertlerinden her biriyle ayrı ayrı görüşmüş ve onların dertleriyle hemhal olmuştur. Yeri geldiğinde sıkıntı içerisinde bulunan eşlerini teselli etmiş ve onları rahatlatıcı ifadeler kullanmıştır. Öte ...
 • Osmanlı Devleti döneminde Eğil Sancağı (XVI.-XVII. Yüzyıllar) 

  Erpolat, Mehmet Salih (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu makalede günümüzde Diyarbakır iline bağlı bulunan Eğil ilçesinin idarî bakımdan Osmanlı Devleti Dönemi’nden günümüze kadar geçirdiği değişime yer verilmiştir. Bu çalışmada Eğil’in Osmanlı Devleti Dönemi’ne dair tarihini ...
 • Küresel çevresel yönetişim bağlamında uluslararası işbirliği ve çevresel yönetişim uygulamasında İsveç örneği 

  Sevük, Handan Yokuş; Azarkan, Ezeli; Erdem, Fazıl Hüsnü; Çelik, Neşe Baran (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Küresel ısınma, iklim değişikliği, nesli tükenmekte olan canlılar, su kirliliği, ozon tabakası gibi acil çözüm bekleyen pek çok çevre sorunu küresel nitelik taşır. Ulusal alanda yürütülen politikaların küresel çevre ...
 • Nazmizade Hüseyin Murtaza'nın kaside-i ferezdak şerhi 

  Arslan, Mustafa Uğurlu (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Emevîler devrinde klasik üslubu devam ettiren üç büyük hiciv şairinden birisi Ebû Firas Hemmâm b. Gâlib b. Sa’saa et-Temîmî’dir (Ferezdak). Emevîlerle olan yakın ilişkisine rağmen Ferezdak’ın, kalbinde Ehl-i beyte karşı ...
 • OECD ülkelerinde işsizlik histerisi : Fourier panel KPSS testinden yeni kanıtlar 

  Songur, Mehmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  İşsizlik oranları üzerine meydana gelen şokların kalıcı olup olmadığı konusunda literatürde iki farklı görüş bulunmaktadır. Bunlar doğal işsizlik oranı hipotezi ile histeri hipotezidir. Doğal işsizlik oranı hipotezine ...
 • From mythos to epos the rebellion of tragedy against the doctrines 

  Erkarslan, Gürsel (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Tüm herşey 5yy da Antik Yunan'da başladı. Kendi efsaneleri içinden, antik Yunanlılar bir dünya yarattılar. Bu efsanelerden trajedi doğdu ve bu, efsanelerin ve dinin insan hayatına giren bir tür yansımasına dönüştü. Biz ...
 • İnsan hakları ve hukuk devleti kavramları ışığında 1982 Anayasası 

  Turan, Müzeyyen (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  İnsan haklan, insanın sırf insan oluşu dolayısıyla sahip olduğu haklardır, Bu nedenle bu haklar, evrenseldir; yani herkes bu haklara doğuştan sahip olur. Hukuk devleti ise, devlet iktidarını keyfilikten alıkoyan, onun ...
 • İdari yargıda iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı 

  Karaarslan, Mehmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Bu çalışma, kamu hukuku ana bilim dalında yüksek lisans tezi olup, idari yargıda iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağım konu almaktadır. Medeni yargılama hukuku ilkesi olan' bu yasağın idari yargılama ...
 • Milletlerarası ticari tahkim ve kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri 

  Çelik, Neşe Baran (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Genel olarak milletlerarası ticari tahkimi ve bu kurumun Türk hukukunda izlediği gelişme sürecini, bu süreç içerisinde, Türk hukuku açısından, taraflarından birinin devlet diğerinin ise yabancı yatırımcı olduğu kamu hizmeti ...
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda tutuklama 

  Akgökçe, Tamer (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Koşulların mevcudiyeti halinde, ortada kesin bir karar olmadan hakim kararıyla kişinin hürriyetinden mahrum edilmesi demek olan tutuklama, kişi hürriyetine yönelmiş olan en önemli koruma tedbirlerinden biridir. Kişi ...
 • Nima Yuşic`in hayatı, şiiri, edebi şahsiyeti ve etkileri 

  Aslanoğlu, Osman (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Bu çalışma, esas olarak üç bölümde ele alınmıştır. Birinci bölüm: Bu bölümde, Nîma Yûşic'in (1897-1959) hayatı ele alınmıştır. Bu kısımda, şairimiz Nîma 'nın doğumu, nesebi, çocukluğu, tahsil hayatı, çalışma hayatı, şiirleri ...
 • İslam hukukunda hidane (çocuk bakımı ve himayesi) 

  Aydın, Faruk (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Hidane, çocuk ve çocuk hükmünde olan kişilerin bakımını, himayesini, eğitimini içeren bir kavramdır. Hidane, İslam Hukukuna özgü bir teridir. Medeni Hukuktaki karşılığı, çocuk himayesi ve velayeti olarak tanımlanabilir. ...

View more