Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Kur'an-ı Kerim'de yer alan ruba'i fiiler,bunların fonetik yapıları ve ses-anlam ilişkisi 

  Öncü, Mustafa (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-11-28)
  Arapçada sulâsî fiillere nazaran rubâ„î fiiller az yer tutmaktadır. Ancak bu fiiller değiĢik anlamları karĢılamaları bakımından oldukça önemlidir. Aynı Ģekilde Kur‟ân-ı Kerîm‟de kullanılan rubâ„î fiiller de azdır. Bunlar ...
 • Osmanlı döneminde Amerikan misyonerlerinin Diyarbakır vilayet'ine gelişi ve faaliyetleri 

  Bozan, Oktay (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-04)
  XIX. yüzyılın başlarından itibaren faaliyetleriyle Osmanlı Devleti‟nin birçok noktasına ulaşan Amerikalı misyonerler etkin çalışmalarıyla dini ve sosyal hayatın şekillenmesinde rol oynamışlardır. Osmanlı ülkesindeki “Doğu ...
 • Taberi'nin caiu'l-Beyan adlı eserinde bazı fıkhi konular 

  Hacı, Önen (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-04-16)
  Taberî, (ö.310/922) bir müfessir ve tarihçi olduğu gibi, aynı zamanda bir fakihtir. Taberî‟nin tefsiri ağırlıklı olarak bir rivayet tefsiri olmasına rağmen, fıkhî konuları da içerir. Onun tefsiri fıkhî tefsir ekolüne ...
 • Mecüsi dünya görüşünde insanın konumu 

  Kızıl, Hayreddin (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2-04-16)
  Din, insan hayatının her anını kuşatmakta ve onun evreni algılama şeklini belirlemektedir. Farklı tanrı anlayışlarına sahip olmalarına rağmen dinlerin en etkili unsuru yine onların sahip olduğu tanrı anlayışıdır. Bu durum ...