Now showing items 1-20 of 47

  • Banka muhasebesi: tekdüzen hesap planına uygun 

   Uçar, Mustafa (Dicle Üniversitesi, 1992)
  • Osmanlı Devleti'nde siyasal iktidar unsuru olarak harem 

   Aslan, Seyfettin (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
   Osmanlılar cariyelik sistemi ve harem üyelerinin politik evlilikleriyle haremi siyasal iktidardan uzak tutmaya çalışmışlardır. Buna rağmen 17. yüzyılın ilk yarısındaki altı sultanın tahta çıktıklarında çocuk ya da aklen ...
  • Küreselleşmenin tarihsel gelişimi 

   Kaya, Mehmet; Aydemir, Cahit (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
   Küreselleşme kavramı son yıllarda dünyada yaşanan gelişmeleri açıklamak üzere kullanılmaktadır. Boyutlarının çok kapsamlı olması, ayrıca statik bir durumdan çok dinamik bir sürece sahip olması, küreselleşme ile ilgili ...
  • Siyasal muhafazakarlığın temel ilkeleri 

   Şeyhanlıoğlu, Hüseyin (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
   Aydınlanma, Sanayileşme ve Fransız Đhtilalı son üç asırlık dünya siyasi tarihinin en önemli üç aşamasını oluşturmaktadır. Bu dönüşüm süreçlerinin siyasi talep boyutunu oluşturan Fransız Đhtilalı sonucunda ana hatlarıyla ...
  • Accounting standards of small and medium-sized enterpries and the future of accounting profession 

   Civan, Mehmet; Bilen, Abdulkadir; Reis, Şükriye Gül (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
   Sınırların kalktığı ekonomik ve ticari hayatta tüm finansal tabloların ve dolayısıyla yatırımcıların aynı dili konuşması için yapılan çalışmalar hızla devam etmektedir. Muhasebe adına yapılan ve uygulamaya geçmeye ...
  • Yapay sinir ağları metodolojisi ile makroekonomik zaman serilerinde öngörü modellemesi 

   Polat, Özgür; Temurlenk, Sinan (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
   Bu çalışmada Yapay Sinir Ağlan’nın makroekonomik zaman serilerinin öngörü modellemesinde kullanımı amacıyla, İmalat Sanayi Üretim Endeksi verilerinin 1999:1-2006:12 dönemi aylık veriler kullanılarak, 2007 yılı 12 aylık ...
  • Türkiye ekonomisinde dış ticaretin gelişimi 

   Polat, Özgür; Ersungur, Şaban Mustafa (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
   Bu çalışmada ülke ekonomisi içinde önemli bir yere sahip olan dış ticaretin. 1923-2008 yılları arasındaki gelişimi dönemleri itibariyle değerlendirilerek, tarihsel süreç içerisinde ihracat ve ithalatta meydana gelen ...
  • Sağlık hakkının sosyal güvenlik sistemindeki yeri ve önemi ile gelişim sürecindeki eğilimler 

   Korkusuz, Mehmet Refik; Doğan, Bahar Burtan (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
   Günümüz itibarıyla, çağdaş devletlerin öncelikli görev addettikleri hususların başında, her ne saikle olursa olsun kendi sınırları içerisinde bulunan bireylere sosyal güvenlik hakkı sağlanması ve sosyal güvenlik şemsiyesi ...
  • Kurumsal kaynak planlaması sistemlerinde uygulamaya geçiş yaklaşımları 

   Yağmur, Mahmut; Berkdemir, Sinan (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013)
   Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemleri tüm işletmeler için zor, karmaşık ve maliyetli süreçlerdir. Bu zorlu sürecin çeşitli aşamalarının ayrı ayrı analiz edilmesi ve yönetilmesi gerekir. Bu aşamalar sistemin ve şirketin analizi, ...
  • Hedonik (hazcı) tüketim alışkanlıkları ve tüketicileri bu tür alışkanlıklara motive eden nedenler 

   Şengün, Halil İbrahim; Karahan, Mehmet (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013)
   Bu çalışmada, tüketicilerin özellikle duygusal eğilimle gerçekleştirmiş oldukları ve hedonik tüketim olarak ifade edilen tüketim alışkanlıkları konusu araştırılmıştır. Bu kapsamda, ilkin tüketicileri mal veya hizmet satın ...
  • Muhasebe mesleğinde etik ve etikle ilgili çalışmalar 

   Bilen, Abdulkadir; Yılmaz, Yunus (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013)
   Muhasebe mesleğinde sunulan hizmetin kalitesi, finansal verilerin doğru ve güvenilir olması meslek mensuplarının tarafsızlık, gizlilik, dürüstlük, güvenirlik ve sorumluluk gibi mesleki etik kurallarına uymasına bağlıdır. ...
  • Yeni Türk ticaret kanunu kapsamında muhasebe ve finansal tablolarda oluşan değişiklikler 

   Bilen, Abdulkadir; Solmaz, Hasan; Çevik, Said (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013)
   Elli yılı aşkın süredir ticari ilişkilerimizi şekillendiren eski Türk Ticaret Kanunu, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde hazırlanan ve 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilerek 14 Şubat 2011 tarihinde T.C. Resmi ...
  • Yükseköğretim kurumları kalite yeterliliklerinin öğrenci memnuniyeti ve sürdürülebilirlik açısından incelenmesi : İnönü Üniversitesi Malatya MYO uygulaması 

   Karahan, Mehmet (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013)
   Yükseköğretimde kalite güvence sistemi, yükseköğretim hizmetinden faydalanan tüm tarafların asgari ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kaliteli hizmetler sunan ve onlara güveni veren denetleme, değerleme ve gözden geçirme ...
  • Türkiye'de işletmelerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum notlarının incelenmesi 

   Yıldırım, Suat; Bilen, Abdulkadir (Dicle Üniversitesi İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014)
   Kurumsal yönetim, şirket yönetimi ile onun paydaşları arasındaki ilişkiyi kapsar. Bu makalenin amacı kurumsal yönetimi anlatmak ve Türkiye’de kurumsal yönetim endeksi kapsamında şirketlerin derecelendirme notlarını ...
  • KOBİ’lerin karşılaştıkları yapısal sorunlar ve çözüm önerileri (Diyarbakır örneği) 

   Bilen, Abdulkadir; Solmaz, Hasan (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2014)
   Ekonominin temelini oluşturan ve Dünya’nın her ülkesinde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de son derece önemli bir konuma sahip olan KOBİ’ler, faaliyetlerini yürütürken birçok sorunla karşılaşırlar. Bu sorunların bir kısmına ...
  • İnsan kaynakları yönetiminde işe alıştırma eğitim programlarının önemi 

   Karakaş, Ayhan (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2014)
   Çalışanların işe alım aşaması, etkili ve istikrarlı bir işgücünü oluşturma sürecinin sadece başlangıç safhasıdır.Çalışan seçim sürecinin tamamlanmasından sonra en uygun aday seçilmiş olabilir. Ancak işe kabul ettiğimiz ...
  • Aile şirketlerinde duygusal ve rasyonel dinamikler : Aile ve iş ilişkilerinin ayrı tutulmasına yönelik bir araştırma 

   Şengün, Halil İbrahim; Özdemir, Lütfiye (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015)
   Aile, yapı itibari ile informel ilişkileri ve dolayısıyla duygusal yönü ağır basan bir yapıyı ifade ederken şirket ise mantıksal yönü ile kendinden söz ettiren ve duygusallığın çoğu kez yerinin olmadığı birimdir. Birbiriyle ...
  • Diyarbakır iline ait bölgesel kalkınma analizi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı 

   Aydemir, Cahit; Ülker, Barış (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015)
   1950’li yıllara kadar kalkınma kavramı, ülkesel çapta incelenmekteydi. Bir ülkeye ait makroekonomik değerler, bu ülkenin tüm bölgelerinde geçerliymiş gibi değerlendirilmekteydi. Ancak 1950’li yıllardan itibaren, kalkınmanın ...
  • Kıdem tazminatı ve ülke örnekleri 

   Doğan, Bahar Burtan; Yıldırım, Evin Anğay (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2016)
   Bu çalışmada kıdem tazminatının tanımı ve kısaca tarihsel gelişim sürecine değinildikten sonra ülke örneklerine yer verilecektir. Kıdem tazminatına hak kazanma koşulları ve uygulamada yaşanan bazı sorunlar ele alınacaktır. İşçi ...
  • Türkiye'de cari açık sorunu ve nedenleri 

   Kaya, Mehmet (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2016)
   Türkiye ekonomisinin 1980’den sonra en önemli ekonomik sorunu haline gelencari işlemler açığı, yıllar geçtikçe katlanarak büyümüş ve bugün kronik bir hal almıştır. Bu sorunun Türkiye ekonomisine özgü; tasarruf yetersizliği, ...