Collections in this community

Recent Submissions

 • Kamu tüzel kişiliği kıstasları 

  Taşır, Ahmet (Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, 2019)
  Hukuk kurallarının düzenlediği hak ve yükümlülüklerin süjesi kişilerdir. Hukukumuzda kişi, genel olarak haklara sahip olabilen ve borç altına girebilen varlıklar olarak tanımlanmakta, bu tanıma uyan gerçek kişiler ve tüzel ...
 • Anonim şirketlerde sanal (virtüel) genel kurul 

  Azarkan, Necat (Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, 2018)
  Teknolojik gelişmelere paralel olarak son yıllarda Avrupa Birliği'nin değişik organlarında internetin genel kurul toplantılarının yapılmasında kullanılmasının mümkün hale getirilmesi üzerinde durulmuştur. Avrupa ülkelerindeki ...
 • Türkiye'nin idari yapısı ve mülki idarenin yeri 

  Yördem, Yılmaz; Şeker, Hakan (Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, 2018)
  Yürütme kuvveti; devletin asıl icracı ve idari yönünü göstermektedir. Yürütme, merkezden yönetim ve yerinden yönetim olarak ikiye ayrılmaktadır. Merkezden yönetim ise, yine kendi içinde merkez (başkent) teşkilatı ve taşra ...
 • Hukuk devleti ilkesi bağlamında Türkiye'de yargı denetiminden bağışık idari işlemler 

  Taşır, Ahmet (Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, 2018)
  Türkiye Cumhuriyeti, ‘Hukuk Devleti’ ilkesini 1961 Anayasası’ ndan itibaren, açıkça anayasal bir ilke olarak benimsemesine rağmen, bu ilkenin gerçekten hayata geçip geçmediği konusunda, günümüze kadar meydana gelen çeşitli ...
 • Yayın etiği ihlalleri ve yazarlık hakkı sorunları 

  Yördem, Yılmaz; Şeker, Hakan (Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, 2018)
  Bilimsel yayının amacı, üretilen ve geliştirilen bilginin, bilgi birikiminin paylaşılarak yayılmasını ve bilimin insanlık yararına geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan bilimsel bir yayında, yayının ...
 • Yerel yönetimlerin acele kamulaştırma yetkisine bir bakış 

  Aslan, Dürdane Yavaş (Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, 2017)
  Devletin ve kamu tüzel kişilerinin, kamu yararına bir kamu hizmeti gerçekleştirmek amacıyla ihtiyaç duydukları gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazların bedelini kural olarak peşin ödeyerek taşınmaz ...
 • Tek parti burjuva demokrasisi ve kamusal adalet ilkesi 

  Turan, Talha (Dicle Üniversitesi, 2017)
  Tanzimat öncesi Osmanlı bürokratları, genel olarak toplumsal düzeni sağlamak ve vergileri toplamak gibi klasik devlet görevlerini yerine getirirken Tanzimat ile başlayan süreçten sonra önce İttihat ve Terakki sonra da ...
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 599 çerçevesinde kefaletten dönme 

  Saat, Ahmet (Dicle Üniversitesi, 2017)
  Kefaletten dönme, kefalet sözleşmesini sona erdiren nedenlerden biridir. Kefil ancak bazı şartların gerçekleşmesi durumunda kefaletten dönebilir. Bu şartlardan ilki henüz doğmamış bir asıl borçtur. İkinci şart ise borçlunun ...
 • Güncel Yargıtay kararları ışığında boşanma kararlarının dava yoluyla tanınması ve tenfiz 

  Çaldağ, Coşkun (Dicle Üniversitesi, 2017)
  Boşanma, tarafların iradelerine dayalı olarak kurdukları evlilik birliğini yine tarafların iradelerine dayalı olarak sona erdirmeleridir. Sona eren bir evlilik için olabilecek en güzel şey bu sona ermenin başka ülkelerde ...
 • Marka hukukunda arabuluculuk ve tahkim uygulama alanı 

  Yördem, Yılmaz (Dicle Üniversitesi, 2017)
  Soyut olan fikri ürünler, insan beyninin zihinsel çabası ve emeği sonucunda ortaya çıkarlar. Baş döndürücü bir hızla gelişen teknolojiyle beraber maddi bir varlığa sahip olmayan fikri ürünlerin korunması da oldukça zo ...
 • Kişi kavramı ve çeşitleri 

  Ergün, Ömer (Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, 2017)
  Bu çalışmada Medeni Hukukun temel kavramlarından olan, kişi ve tüzel kişi kavramları ilk ortaya çıkışı ve geçirdiği evrimler ile incelenmeye çalışılmıştır. Hukuk düzenince bir zorunluluk sonucu kullanılmaya başlayan soyut ...