Now showing items 1-20 of 153

  • Çokkültürlülük projesi: E-Twinning uygulamaların ailişkin öğrenci görüşleri 

   Yılmaz, Fatih (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 12-11)
   Bu araştırmanın temel amacı çokkültürlülük projesi kapsamında e-Twinning uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu temel amaç doğrultusunda öğrencilerle nitel araştırma yaklaşımlarından yarı yapılandırılmış ...
  • Orta ve yükseköğretim gençliğinin güncel yurt/dünya oluşumlarına ilişikin görüşlerinin değerlendirilmesi : Diyarbakır örneği 

   Akgündüz, Hasan; Oral, Behçet; Avanoğlu, Yunus (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2005)
   Bu araştırmanın genel amacı, orta ve yükseköğretim gençliğinin güncel yurt ve dünya oluşumları karşısındaki eğilimlerini Diyarbakır Örneğinde değerlendirmektir. Söz konusu amaca ulaşmak için orta ve yükseköğretim gençliğinin ...
  • Sanat eleştirisi ve pedagojik eleştiri yönteminin incelenmesi 

   Mercin, Levent; Alakuş, Ali Osman (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2005)
   Bu araştırmanın amacı, eleştiri kuramlarını irdelemek ve pedagojik eleştiri yöntemini sanat eleştirisi açısından incelemektir. Eğitimin en önemli hedeflerinden biri, öğrencilerin iyi karar verebilmeleri için eleştirel ...
  • Franz Grillparzer'in “SAPPHO” adlı yapıtında sanatçı problematiği üzerine 

   İnan, Mehmet Siraç (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2005)
   Avusturyalı olmasına karşın Franz Grillparzer Alman Edebiyatının önemli oyun yazarlarından biri olarak bilinir. Yapıtlarında klasisizmin ve romantizmin etkileri söz konusudur. Dramlarında çoğu zaman öğretici öğeler vardır. ...
  • Ölçüm hatalı lineer olmayan modeller ve en küçük kareler kestirimi 

   Harman, Aziz (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2005)
   Bu çalışmada, t t t t t z Y  y  e , X  x  u ve t  1,2,...,n için ( , ) Yt Xt gözlemleri yapıldığında, ölçüm hatalı lineer olmayan Y=f(x;  ) fonksiyonel ilişkisine sahip regresiyon modelinin parametreleri ' ( , ...
  • Cahit Sıtkı Tarancı'da düş ve gerçek çatışması 

   Eronat, Kamuran (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2005)
   Cahit Sıtkı Tarancı Türk Edebiyatı’nda varoluşu ve yokluğu orijinal bir biçimde değerlendiren şairlerimizin en özgünlerindendir. Şiirlerinde ölüm gerçeği ile beraber yaşamdaki güzellikleri de bir armoni eşliğinde sunmayı ...
  • Çermik ve yakın çevresinin morfolgrafik özellikleri 

   Meşeli, Aydoğan (Dicle Üniversitesi, 2005)
   Çermik, Doğu Anadolu coğrafi bölgesinin "Yukarı Fırat Bölümünde", Güneydoğu Torosların kenar kıvrımları kuşağı üzerinde ve Torosların güney eteklerinde yer almaktadır. Jeolojik yönden, Anadolu ...
  • Sesli ve sessiz okuma ile içten okumanın karşılaştırılması 

   Çelik, C. Ergun (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2006)
   Okuma görüp algılama, algıladığını anlama, anladığını seslendirme ya da yazma, zihinde yapılandırma gibi göz, ses organları ve zihnin çeşitli hareketlerinden oluşur. Göz resmeder, zihin algılayıp anlamlandırır, ses organları ...
  • Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) embriyo metabolizması 

   Balkan, Mahmut; Karakaş, Recep (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2006)
   Prekosyal kuşlar sınıfına giren bıldırcın embriyolarının, 37,5 - 37,8 °C sabit sıcaklık ve %60 - %85 oransal nem koşullarındaki kuluçka boyunca gösterdikleri oksijen tüketimi ölçülmüştür. Kuluçka sırasında, embriyonun ...
  • Veri madenciliği uygulama alanları 

   Baykal, Abdullah (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2006)
   Günümüzde bilgisayar sistemleri her geçen gün ucuzluyor ve aynı zamanda güçleri de artıyor. Bilgisayar sistemlerindeki bu gelişmeyle birlikte kullanımı da bu ölçüde yaygınlaşmaktadır. Bu gelişmeyle birlikte işletmelerde ...
  • Biyoloji öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin başarı, hatırda tutma ve derse yönelik tutum üzerindeki etkileri 

   Hevedanlı, Murat; Akbayın, Hasan (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2006)
   Bu araştırmanın amacı, biyoloji öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin başarıları, öğrendiklerini hatırda tutmaları ve derse yönelik tutumları üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırma, Diyarbakır ilinde ...
  • İlköğretim denetmenlerinin eğitim ve yaşam ile ilgili karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin öneriler 

   Dağlı, Abidin (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2006)
   Bu araştırmanın amacı, ilköğretim denetmenlerinin kendi algılarına göre gerek eğitim, gerekse yaşam ile ilgili kendilerini en çok zorlayan sorunların ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerinin neler olduğunu saptamaktır. ...
  • Tepki yüzeylerine polinomal yaklaşım 

   Harman, Aziz (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2006)
   Bu çalışmada, deneyci veya araştırmacıların kontrolündeki x vektörü ile gösterilen bir veya daha fazla değişkenden etkilenen β bilinmeyen parametreler vektörü ve deneysel hataların sıfır ortalama 2 σ varyansı ile normal ...
  • Diyarbakır'da evcil güvercin'in (Columba livia f. dom.) kardiyolojisi üzerine bir çalışma 

   Balkan, Mahmut; Karakaş, Recep (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2006)
   Evcil güvercinin (Columba livia f. dom.) kromozomlarının karyotiplendirlmesi, başka ülkelerde çalışılmış olmasına rağmen Türkiye’de ilk kez çalışılmıştır. Metafaz plakları lenfosit kan kültürü yöntemiyle elde edilmiştir. ...
  • Çocuklarda yabancı dil öğretimi 

   Anşin, Selma (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2006)
   Bilim çevreleri, çocukların zihinsel ve duyusal üstünlüklerinden ve esnekliklerinden dolayı yabancı dil öğretiminin erken yaşlarda çok daha etkin sonuçlar vereceği kanaatini taşımaktadır. Sınıf ortamında da,çocuğun ...
  • Matematik öğretiminde materyal geliştirme ve kullanma 

   İnan, Cemil (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2006)
   Gelişen ve değişen dünyamızda, öğretmenlerimizin matematik öğretiminde öğrenme ortamını etkin kılmak ve 21. yüzyılın bireylerini yetiştirmek için gösterdikleri uğraşta, öğretim teknolojilerinin ve öğretim materyallerin ...
  • Karakaya Barajı ve doğal çevre etkileri 

   Yıldırım, Ahmet (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2006)
   Güneydoğu Anadolu Projesi Cumhuriyetin kuruluşu ile tartışılmaya başlanmış, ancak Dicle ve Fırat Nehirleri üzerinde barajların inşa edilmesi 1960’lardan sonra hız kazanmıştır. Bu barajların inşasında elektrik enerjisi elde ...
  • Matematik öğretiminde oluşturmacı yaklaşım uygulamasının örnekleri 

   İnan, Cemil (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2006)
   Bu çalışmada öğrenci merkezliğini esas alan bir yaklaşım olan oluşturmacı yaklaşım modeli tanıtılmış ve matematik öğretiminde uygulanmasının kolaylaştırılması amacıyla etkinlikler geliştirilmiş ve bu etkinliklerin bir ...
  • Diyarbakır'da değişik branşlardaki Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültesi mezunu biyoloji öğretmenleri ile biyoloji öğrencilerinin zeka alanlarının incelenmesi 

   Yücel, Sait; İnce, H. Hakan; Oral, Behçet (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2006)
   Bu çalışmanın amacı biyoloji programı mezunu öğretmenlerin ve biyoloji programlarına devam eden öğrencilerin Çoklu Zekâ Kuramı açısından zekâ alanlarını belirlemektir. Bu çalışmaya Fen-Edb ve Eğitim Fakültesi ...
  • Diyarbakır il sınırları içerisinde doğal olarak yayılış gösteren bazı Medicago L. türlerinin protein düzeylerinin belirlenmesi 

   Demir, Ramazan; Yılmaz, Hayrullah; Maskan, Medeni (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2006)
   Bu çalışmada Medicago noeana, Medicago orbicularis, Medicago polymorpha var.vulgaris, Medicago rigidula var.submitis ve Medicago rigidula var.rigidula’nın yaprak, gövde ve meyvelerine ait protein oranları tayin edilmiştir. ...