Now showing items 9-28 of 43

  • Devlet aklı doktrini ve modern Türkiye'ye geçiş sürecinde bir tezahürü olarak teşkilat-ı mahsusa 

   Orhan, Salim (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2018)
   Bir zihniyet ve siyasi yaklaşım/tavır olarak devletin tarihsel varlığı kadar eski olan devlet aklı doktrini, devleti en yüce değer ve bizatihi amaç olarak görmektedir. Bu yaklaşıma göre, devletin meşruiyeti kendine ...
  • Diyarbakır Suriçi bölgesinin yeniden inşası ve hukuksal boyutu 

   Karaaslan, Mehmet (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2018)
   Kadim bir kentimiz olan Diyarbakır, kuruluşundan günümüze dek birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerden birçok kültürel miras ve eseri günümüze dek taşımıştır. Söz konusu kültürel miras ve eserlerin ağırlıklı ...
  • Faktoring işlemi çerçevesinde çeki ciro İle temlik alan üçüncü kişiye karşı şahsi def'ilerin ileri sürülmesi 

   Azarkan, Necat (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2017)
   Gelişmiş ülkelerdeki yeni finansman tekniklerini benimseyen ve bu teknikleri gecikmeksizin uygulamaya koyan ülkemizde faktoring faaliyetleri ilk kez 1983 yılında başlamıştır. Alacakların takibi (istihbarat), tahsili, ...
  • Fransız idare hukukunda idari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili yeni hukuki gelişmeler 

   Kaplan, Gürsel (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016)
   Fransız idare hukukunda, idari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü konusunda son yıllarda oldukça önemli ve köklü içtihadi değişikler yaşanmaktadır. Söz konusu yeni içtihada göre, akdedilen bir idari ...
  • Görevi kötüye kullanma suçu (TCK m. 257) 

   Sevük, Handan Yokuş (2018)
   Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu ile kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, “görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle” (TCK m. 257/1) ve “görevinin ...
  • Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizm pontansiyeli 

   Ünlüönen, Kurban; Erdoğan, Selim (Dicle Üniversitesi, 1993)
   Bölge illerinde turizm geliştirilmek ve bundan ekonomik olarak faydalanmak isteniliyorsa, bölgede yaşayan herkesi üzerine büyük görevler düşmektedir. Hep birlikte bölgenin tarihi ve kültürel varlıklarına sahip çıkarak gelen ...
  • Hekimin tazminat sorumluluğu 

   İpekyüz, Filiz Yavuz (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2015)
   Kişinin hayat, sağlık ve beden bütünlüğü üzerindeki hakkı, kişilik hakkına dahil olduğu için, mutlak haktır. Kural olarak kişinin rızası olmadan bunlara yapılan herhangi bir müdahale onun yararına da olsa hukuka aykırıdır ve ...
  • How did a snowball turn into the avalanche? The Ottoman Empire fiscal and monetary policy changing after the treaty of Küçük Kaynarca 

   Buluttekin, Mehmet Burak (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2015)
   The Ottoman Empire experienced its first territorial loss with the Treaty of Küçük Kaynarca (1774). The new socio-economic changes brought about by the boundary narrows and the military defeat was forced the Ottoman ...
  • II. Dünya savaşı öncesi dönemde devletlerintanınmasında etkili olan faktörler 

   Azarkan, Ezeli (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012)
   Bu makale uluslararası topluma üyeliği düzenleyen devletlerin tanınması konusunu tarihsel örneklerle incelemektedir. Son yirmi yılda dünyanın birçok bölgesinde yeni devlet olma veya yeniden devlet olma iddialarına tanık ...
  • Isaiah Berlin’le konuşmalar 

   Coşkun, Vahap (2019)
   Sir Isaiah Berlin, yirminci yüzyılın en büyük siyasi düşünürlerinden biriydi. Onun felsefesinin merkezinde iki kavram vardı: Değer çoğulculuğu ve negatif özgürlük. Bu iki kavram, totalitarizm karşıtlığında buluşuyordu. ...
  • İdari yargılama usulü kanunu'nun 11. maddesi kapsamındaki başvurularda başvuru gününün dava açma süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı sorunu 

   Muratoğlu, Tahir (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016)
   İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesinin ilk fıkrasına göre ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst ...
  • İslam aleminde hukuk birlikteliği mümkün mü? 

   Korkusuz, M. Refik; Küçüköner, Halide Rümeysa (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2018)
   İslam dünyası, bugün için, bütünüyle batı hukuk sisteminin etkisi altındadır. Bu dünyanın günümüz itibarıyla çok sınırlı hukuki konular hariç olmak üzere, bütünüyle üretebildiği, herhangi bir hukuk sistemi bulunmamaktadır. ...
  • İstanbul ahkâm defterlerinde yer alan tarımsal faaliyetlerle ilgili hükümlerin tahlili (1800-1875) 

   Çeken, Çiğdem Kavak (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2015)
   Ahkâm Defterleri bir bölgenin sosyal ve ekonomik hayatına dair bilgiler sunmaktadır. Bölge içerisinde halkın kendi aralarında ve yöneticiler arasında meydana gelen problemlere başkentin getirdiği çözümleri içermektedir. ...
  • İş hukukunda eşitlik ilkesi 

   Kandemir, Murat; Yardımcıoğlu, Didem (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014)
   Eşitlik ilkesi hemen hemen her ülke hukuk sisteminde Anayasal, yasal ve temel bir hukuk ilkesi olarak yer alır. Bu ilke uluslararası alanda da, anlaşma sözleşme, bildiri tavsiye gibi bir çok belgeye de konu olmuştur. ...
  • İşe iade davasında yargılama 

   Demir, Ömer Faruk (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2017)
   İşe iade davası, geçerli bir fesih nedeni olmadan işveren tarafından işten çıkartılan işçinin tekrar işe iadesi için başvurulan bir yoldur. İşe iade davası, işçinin iş güvencesini sağlayan ve çalışmadığı zamanlardaki ...
  • Kiracının tacir olması durumunda kiraya verenin ayıptan sorumluluğunun kapsamı 

   Üçer, Mehmet; Meriç, Nedim (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2019)
   Kira sözleşmesiyle kiraya veren kira süresi boyunca kiralananı elverişli durumda bulundurmakla yükümlüdür. Buna karşılık ise kiracı kira bedelini ödemekle yükümlüdür. TBK m. 303‟te önemli fesih sebebi düzenlenmiştir. Kiralanan ...
  • Kullanmama nedeniyle tescil edilmiş markanın hükümsüzlüğüne ilişkin uygulamadaki sorunlar 

   Yördem, Yılmaz (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2015)
   Sahibine inhisarı haklar tanıyan ve bu çerçevede çok geniş yetkiler bahşeden tescilli marka, maddi olmayan sınai bir haktır. Tescil edilmek suretiyle kazanılan ve usulünce kullanarak hayat boyunca sürdürülebilecek olan ...
  • Mahalli idareler mevzuatında 6360 sayılı kanunla yapılan değişiklikler 

   Muratoğlu, Tahir (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2015)
   Hukuk sistemimizde il özel idareleri, belediyeler ve köyler olmak üzere üç mahalli idare türüne yer verilmiştir. 1982 Anayasası döneminde belediyelerin özel bir türü olarak nitelendirilebilecek olan büyükşehir belediyeleri ...
  • Osmanlı hukukunda kefalet sözleşmesi 

   Yördem, Yılmaz (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016)
   Osmanlı Devleti daha önceki İslam devletlerinde uygulanan hukuku esas olarak devam ettirmekle birlikte kendine has bazı eklemeler de yapmıştır. Bu açıdan İslam hukukunun bir kurumu olan kefaletin Osmanlı hukukundaki u ...
  • Özel belgede sahtecilik suçu (TCK m. 207) 

   Sevük, Handan Yokuş (2019)
   Özel belgede sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu‟nda kamu güvenine karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu‟nun 207. maddesinin birinci fıkrasında, bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen ve kullanan ...