Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Mithat Cemal Kuntay'ın gözüyle Mehmet Akif 

  Timur, Kemal (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-04)
  Mehmet Akif‟le ilgili birçok kitap, makale, bilimsel araştırma ve çalışma yapılmıştır. Ancak bunların içinde Mithat Cemal‟in yazmış olduğu „Mehmet Akif‟ adlı kitabın ayrı bir önemi vardır. Çünkü bu kitapta yazılanlar ...
 • Nabi'nin sier-i veysi'ye yazdığı zeyillerde yararlandığı kaynaklar 

  Özmen, Abdulsamet (Dicle Üniversitesi Sosyal İlimler Enstitüsü, 2015-04-16)
  17. yüzyıl Türk edebiyatının önemli simalarından olan Nâbî (ö.1124/1712), Siyer-i Veysî’ye iki zeyl yazmıĢtır. Nâbî’nin yazdığı zeyiller, Siyer-i Veysî’nin devamı niteliğindedir. Bundan dolayı Nâbî, bu eserlerinde dil, ...
 • Kısasu'l-enbiya üzerine düzeltmeler 

  Özavşar, Resul (Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2012)
  Türk dili, edebiyatı ve kültürüyle ilgili çalışmalar, tarih boyunca verilen manzum veya mensur eserlere dayanmaktadır. Bu yüzden dil ve edebiyat çalışmalarında metin neşri önemli bir yere sahiptir. Gerek dil bilimi gerekse ...