Show simple item record

dc.contributor.advisorAyna, Emrah
dc.contributor.advisorİzgi Yıldız, A. Deniz
dc.contributor.authorAltıntaş, Eyyüp
dc.date.accessioned2016-04-11T08:04:17Z
dc.date.available2016-04-11T08:04:17Z
dc.date.issued2016-04-11
dc.date.submitted2013-07-30
dc.identifier.urifile:///C:/Users/Katalog3/Downloads/359253.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/1810
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, zirkonyum altyapılı seramik sistemlerin ağız içi direkt tamirinde kullanılan üç farklı tamir setinin iki farklı tamir yöntemiyle uygulanmasıyla restore edilen örneklerde tamir kompoziti ve tam seramik üst yapı ile zirkonyum alt yapı materyalleri arasındaki makaslama bağlanma dayanımı ve dayanım sürelerini in vitro koşullarda incelemektir. Bu amaçla Schmitz–Schulmeyer yöntemine uygun ölçülerde 5.0 mm. uzunlukta, 5.4 mm. genişlikte, ve 13.0 mm. yükseklikte tam sinterize 30 adet zirkonyum blok; 4.0 mm. uzunluk, 5.4mm. genişlik, 3.0 mm. yükseklikte 30 adet tam seramik IPS EmpresII blok ve kontrol grubu olarak 10 adet çalışmada kullanılan ölçülerdeki zirkonyum bloklar üzerine tam seramiklere özdeş ölçülerde fırça yığma tekniğiyle porselen hazırlandı. Tüm örneklere Bisco, Clearfil ve Cimara zircon tamir setlerinde üretici firmaların önerdiği yüzey hazırlığı işlemleri uygulandı. İki farklı tamir yöntemine göre tamir işlemleri zirkonyum örneklerin yüzeyleri üzerine tam seramiklere özdeş ölçülerde tamir kompozitiyle restore edilerek ve Panavia F 2.0 rezin simanla tam seramik simantasyonu yapılarak bitirildi. Polimerizayondan sonra varsa siman artıkları uzaklaştırıldı ve yüzeylerin tesviye, polisaj ve bitim işlemleri Sof-Lex bitim-cila sistemiyle yapıldı. Tamir işlemi görmüş örnekler 1 gün süreyle distile su içerisinde bekletildi. Bu işlemler için örnekler her biri 10 adet örnek içeren 7 alt gruba ayrıldı. Örnekler 5000 döngülük termal yaşlandırma işleminden geçirildikten sonra Üniversal Test Cihazına yerleştirilerek ‘Makaslama Testi’ uygulandı. Elde edilen veriler ONE WAY ANOVA analizi ile değerlendirildi ve Tukey HSD ve Dunnett testleriyle karşılaştırıldı. Ayrıca tamir setleriyle oluşturulan yüzey hazırlıklarının örneklerin yüzeylerinde oluşturdukları değişiklikleri ve kırık yüzeyleri incelemek amacıyla stereomikroskop ve SEM görüntüleri alındı. Çalışmamızın sonucunda, Kuvvet parametresi açısından örnekler arasında en yüksek deney sonuç değeri 273.1 N ile kontrol grubunda ölçülürken, en düşük değer 10.81 N ile ZBK deney grubunda ölçüldü. Süre parametresi açısından örnekler arasında en yüksek deney sonuç değeri 87.4 sn ile ZCK deney grubunda ölçülürken, en düşük değer 6.3 sn ile ZBS deney grubunda ölçüldü. Seramikle yapılan tamirde tamir setlerinde en yüksek bağlanma dayanımı gösteren tamir seti Cimara zircon; dayanım süresi en fazla olan tamir seti Clearfil, Kompozitle yapılan tamirde en yüksek bağlanma dayanımı gösteren tamir seti Clearfil; dayanım süresi en fazla olan tamir seti Clearfil, Bisco tamir setinde en yüksek bağlanma dayanımı gösteren tamir yöntemi seramikle yapılan tamir yöntemi; dayanım süresi en fazla olan tamir yöntemi kompozitle yapılan tamir yöntemi, Clearfil tamir setinde en yüksek bağlanma dayanımı gösteren tamir yöntemi kompozitle yapılan tamir yöntemi; dayanım süresi en fazla olan tamir yöntemi kompozitle yapılan tamir yöntemi, Cimara zircon tamir setinde en yüksek bağlanma dayanımı gösteren tamir yöntemi kompozitle yapılan tamir yöntemi; dayanım süresi en fazla olan tamir yöntemi kompozitle yapılan tamir yöntemi olarak bulunmuştur. Anahtar sözcükler: 1.Zirkonyum 2.Veneer seramik 3.Kompozit 4.Kırık 5.Tamirtr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to analyse repair composite and shear bond strength and the duration of bond strengths under in vitro conditions between full ceramic upper construction and zirconium lower construction materials in samples in which three different repair sets were used via two different repair application methods in the direct intraoral direct repair of zirconium sub-structured ceramic systems. In line with this aim, Schmitz-Schulmeyer sizes according to the method, full sintered 30 zirconium blocks measuring 5.00 mm in length, 5.4 mm in width and 13.0 mm in height; 30 full ceramic IPS EmpresII blocks measuring 4.00 in length, 5.4 mm in width and 3.00 in height; and, as control group porcelain which had the same measurements with the above mentioned ceramics made via brush masonry method over 10 zirconium block used in the study. All the samples were applied with the surface preparation process suggested by the producing firms in Bisco, Clearfil and Cimara zirconium repair sets. Repair processes in accordance to two different methods were completed via restoration by applying repair composite at the measure of the sample ceramics over the surfaces of the zirconium samples making full ceramic cementation with Panavia F 2.0 resin cement. After the polymerization, if any, cement residuals were cleared off, and the smothering, polishing and finalization processes were made by the Sof-Lex polishing system. Samples, on which repair processes were applied, were left in distilled water for 1 day. For these samples, the samples were subdivided under 7 sub-groups every of which including 10 samples. After the samples had been processed with 5000-circling thermal ageing method, they were put into Universal Test Gadget to apply ‘Shearing Test’. Attained data were evaluated with the ONE WAY ANOVA analysis and compared with the Tukey HSD and Dunnet Tests. In the meantime, in order to analyse the differences stemmed from the surface preparations made by the repair sets and fractured surfaces, stereo microscope and SEM imaging were made. At the conclusion of our study, the highest experiment conclusion value was measured in control group with 273.1 N, while the lowest was measured in ZBK experiment group with10.81 N in terms of Strength parameter. The highest experiment conclusion value was measured in ZCK experiment group with 87.4 scd., while the lowest was measured in ZBS experiment group with6.3 scd. in terms of duration parameter. In repair sets made with ceramic, the highest bond strength was shown by Cimara zircon, while the highest strength duration was shown by Clearfil repair set; In repairings made with composite, the highest bond strength was shown by Clearfil repair set, while the highest strength duration was shown by Clearfil repair set; In Bisco repair set, the highest bond strength was shown by ceramic repair method, while the highest strength duration was shown by the repair method made with composite; ın Clearfil repair set, the highest bond strength and the highest strength duration were shown by the repair method made with composite; in Cimara zircon repair set, the highest bond strength and the highest strength duration were shown by the repair method made with composite. Key Words: 1. Zirconia 2. Veneer ceramic 3. Composite 4. Fracture 5. Repairtr_TR
dc.description.sponsorshipDicle Üniversitesi Araştırma ve Proje Kordinatörlüğü'nün DÜBAP 12-DH-04 nolu projesi tarafından desteklenmiştir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectZirkonyumtr_TR
dc.subjectZirconiatr_TR
dc.subjectVeneer seramiktr_TR
dc.subjectVeneer ceramictr_TR
dc.subjectKompozittr_TR
dc.subjectCompositetr_TR
dc.subjectKırıktr_TR
dc.subjectFracturetr_TR
dc.subjectTamirtr_TR
dc.subjectRepairtr_TR
dc.titleZirkonyum seramik ayrılmalarında kullanılan üç farklı tamir sisteminin kırılma tiplerine göre invitro olarak bağlanma dayanımlarının karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record