Recent Submissions

 • Baki Efendi'ye ait olduğu tespit edilen dini- tasavvufi muhtevalı bir şiir mecmuası 

  Kara, Ahmet (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Günümüzde neredeyse her kütüphanede pek çok örneğine rastlanılan şiir mecmuaları edebiyat tarihimizin önemli kaynaklarındandır. Makalemize konu olan eser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi Atatürk Kitaplığı ...
 • Ayaş Rüşdiye Mektebi 

  Cengiz, Abdullah; Karataş, Mehmet (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Osmanlı Devleti, Tanzimat’la birlikte birçok alanda olduğu gibi eğitimde de yenileşme çabası içerisine girmiştir. Bu doğrultuda, Osmanlı’da medreselerin yanında farklı düzeylerde pek çok modern mektepler açılmaya başlanmıştır. ...
 • Yeşil gece romanının eleştirel söylem çözümlemesi modeliyle yorumlanması 

  Çetinkaya, Ferhat (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Dönemin toplumsal olaylarını romanının merkezine yerleştirerek Cumhuriyet’in sancılı yıllarını konu edinen Yeşil Gece romanı, Reşat Nuri Güntekin’in özellikle çağdaş eğitim anlayışının nasıl olması gerektiği üzerinde ...
 • Diyarbakır'da dini gruplar ve din anlayışları 

  Kaya, Abdussamet (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Toplumu anlamanın en işlevsel yollarından biri toplumsal grupları incelemektir. Dini gruplar da araştırmacıya toplumun dini hayatı hakkında fikir verirler. Bu çalışmada Diyarbakır’daki dini gruplar, din anlayışlarının ...
 • Çeviride eşdeğerlik kuramı bağlamında deyimler sorunu : Benim Adım Kırmızı örneği 

  Yalçınkaya, Ozan Deniz (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Edebî metinlerin ya da konuşmanın bir dilden başka bir dile aktarımı şeklinde tanımlanan çeviri, geçmişten günümüze kültürler arası bir iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Çeviri etkinliği söz konusu olduğunda, her dilin ...
 • Döviz kuru değişkenliği ve dış ticaret ilişkisinin asimetrik analizi : 1990-2019 Türkiye örneği 

  Songur, Demet Yaman (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-04-28)
  Bu çalışmanın amacı Türkiye’de, döviz kuru değişkenliği ile dış ticaret arasındaki ilişkiyi asimetrik nedensellik testi aracılığıyla güncel veriler ile incelemektir. Bu amaçla, çalışmada Ocak 1990- Mayıs 2019 dönemine ait ...
 • Bilinç ve Dil 

  Kutluca, Tamer (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada California Üniversitesi’nde felsefe profesörü olan John R. Searle tarafından yazılan ve orijinal adı “Consciousness and Language” olan ve Muhittin Macit ile Cüneyt Özpilavcı tarafından Türkçe’ye çevirilen ...
 • The use of the internet by high school efl teachers for professional purposes 

  Solmaz, Osman; Bekleyen, Nilüfer (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Bu betimsel araştırma liselerde çalışan İngilizce öğretmenlerinin mesleki amaçla kullandığı web sitelerini incelemektedir. Çalışmanın evreni 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Diyarbakır şehir merkezinde çalışan ...
 • Diyarbekir “Encümen-i Danişi”nin üstad şairi agah ve devrindeki şairler üzerindeki etkisi 

  Kadıoğlu, İdris (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, şair Âgâh önderliğinde Diyarbekir’de oluşturulan klasik edebiyat topluluğu hakkında bilgi sunulmuş ve bu topluluğun üyeleri tanıtılmıştır. İkinci bölümde, meşhur şair ...
 • Hamdullah Hamdi'nin Yusuf u Züleyha mesnevisi ile Thomas Mann'in Yusuf ve kardeşleri romanının ana karakterlerine mukayeseli bir yaklaşım 

  Sağlam, Ayşe (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Bu çalışmada Hamdullah Hamdi’nin Yusuf u Züleyha Mesnevisi ile Thomas Mann’in Yusuf ve Kardeşleri Romanı mukayese edilecektir. Hamdullah Hamdi’nin mesnevisi kaynağını Kur’an-ı Kerim’den alırken Thomas Mann’in Yusuf ve ...
 • Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi 

  Özgen, Kemal; Obay, Mustafa; Bindak, Recep (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırma, 162 ortaöğretim matematik öğretmen adayının ...
 • Die Auseinandersetzung mit den religion-Philosophischen phanomenen in Rinsers roman „Sündenbock“ 

  Eyigün, Sabri (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Sosyalist Katolik yazar Luise Rinser, dinsel inancı güçlü olmasına karşın, her zaman Katolik kilisiesine karşı eleştirel bir tutum içinde olur. Böylece sol katolizmin Almanya’daki seslerinden biri haline gelir. Bundan ...
 • Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin yeni matematik öğretim programını uygulama aşamasında yaşadığı zorluklar 

  Kutluca, Tamer; Aydın, Mehmet (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışma ile ortaöğretim matematik öğretmenlerinin yeni öğretim programı ile ilgili görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretmenlerin yeni öğretim programını uygulamada karşılaştıkları zorluklar derinlemesine incelenmiştir. ...
 • Kıssadan hisse : Diyarbekirli Ahmedî’nin Yûsuf ile Züleyhâ hikâyesi 

  Kadıoğlu, İdris (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Çalışmada Diyerbekirli Ahmedî’nin Yûsuf u Züleyhâ adlı eseri üzerinde durulmaktadır. Yûsuf u Züleyha hikâyeleri, konusunu kutsal kitaplardan özellikle Kur’an’dan almış dini konulu, çift kahramanlı aşk hikâyeleridir. Hikâye, ...
 • Sanayileşmede beşeri sermayenin önemi : Örnek GAP bölgesi 

  Gündüz, Ali Yılmaz; Kaya, Mehmet (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Ekonomik kalkınma ya da sanayileşme, altyapı yatırımlarına özellikle beşeri altyapı yatırımlarına bağlıdır. Altyapı yatırımları ve eğitim seviyesi yüksek ülkelerde kalkınma ve teknolojik gelişme de yüksektir. Gelişmekte ...
 • Karacaoğlan şiirlerinde estetik değerler 

  Yaşar, Hüseyin (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Karacaoğlan, duygularını ifade ederken belli bir estetik tavır çerçevesinde belirtmiştir. Şiirinde öne çıkan orantısal kavramlar hem sayılar hem de şekille ilintilidir. O, şekilde ve rakamlarda orantıyı, armoniyi aramıştır. ...
 • Usage of integration management in information technology application projects with a case study called cigna 

  Eroğlu, Osman (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Ocak 2002’de, “Cigna Healthcare” şirketi, 1998’in sonunda CIO olarak şirketin başına getirilen Andrea Anania yönetiminde, 1 trilyon dolar bütçe ile bilişim teknolojilerinde yenilenmeye gitti. Ancak, bu plan istenilen düzeyde ...
 • Diyarbakırlı Said Paşa divanı divandaki sade türkçe şiirler ve şairin hikmetli beyitlerine Ali Emiri Efendi'nin yazdığı nazireler 

  Kadıoğlu, İdris (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Makalede Diyarbekirli Sa‘id Paşa’nın kısaca hayatı, şiirlerini topladığı mürettep divanı hakkında bilgi verilmektedir. Şiirleri şekil ve içerik yönünden incelenmekte, sırf Türkçe kelimelerle yazdığı şiirler ve hikmetli ...
 • Osmanlı'dan günümüze edebiyat ve toplum 

  Tuğluk, Abdulhakim (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  “Osmanlı’dan Günümüze Edebiyat ve Toplum” adlı kitap Prof.Dr. Kemal H. Karpat tarafından kaleme alınmıştır. Kitap, birbirleriyle konu bakımından alakalı altı makalenin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Kitabın girişindeki ...
 • Dilin çalışma sesi 

  Bingöl, Ulaş (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Roland Barthes'ın, denemelerinden oluşan ve özgün adı Le Brussement de la langue olan eseri Ayşe Ece, Necmettin Kâmil Sevil ve Elif Gökteke?nin ortaklaşa çalışmasıyla 2013'te Yapı Kredi Yayınları tarafından Türkçeye Dilin ...

View more