Now showing items 1-20 of 451

  • 46,XX,dup(X)(q21.3q24) karyotipli olgu sunumu 

   Şimşek, Selda; Tuzcu, Alpaslan Kemal; Oral, Diclehan; Budak, Turgay (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010)
   X kromozomu uzun kolunun duplikasyonu ile fenotipik bulgular arasındaki ilişki kızlarda tam olarak aydınlatılamamıştır. Daha önce bildirilen vakalardaki fenotipik bulgular; bazı kızlarda normal görülürken, bazılarında ise ...
  • 481 Amniyosentez, koryon villus biyopsisi ve kordosentez örneğinin prenatal genetik tanısı 

   Türkyılmaz, Ayşegül; Alp, M. Nail; Budak, Turgay (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
   Bu çalışmada; 1999–2001 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D. Prenatal Tanı Laboratuvarına sitogenetik tanı amacıyla gönderilen Koryon Villi Örneklemesi(CVS), Amniyosentez (AS) ve Kordosentez ...
  • 74 Year-old-man with pneumopericardium due to blunt chest trauma: Case report 

   Orak, Murat; Üstündağ, Mehmet; Onat, Serdar; Doğan, Halil; Avcı, Alper (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008)
   Pneumopericardium is the presence of air in the pericardial space. It may be seen in the context with severe blunt chest trauma. Usually, pneumopericardium is self-limiting and requiring no specific therapy. However, a ...
  • A Bomb explosion in Diyarbakir: Clinical findings and management of emergency department 

   İçer, Mustafa; Zengin, Yılmaz; Durgun, Hasan Mansur; Dursun, Recep; Arı, Baran; Ekinci, Mustafa; Üstündağ, Mehmet; Orak, Murat; Güloğlu, Cahfer (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016)
   Objectives: In this study, we present management of emergency department, patients’ clinical findings and mortality analysis after a bomb explosion. Methods: Patients brought to Diyarbakır Dicle University Hospital ...
  • A case of a scrotal mesenteric cyst 

   Bodakçı, Mehmet Nuri; Hatipoğlu, Namık Kemal; Fırat, Uğur; Penbegül, Necmettin; Atar, Murat (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014)
   Mesenteric cysts are rarely seen intraabdominal mass lesions which can manifest themselves with different clinical signs, and symptoms. They can locate in the mesenterium from duodenum down to rectum, and also in the ...
  • A case report: Acute myopia and angle-closure glaucoma attack after topiramate use 

   Aslan, Adar; Keklikçi, Uğur; Bilgen, Kadir (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2019)
   Topiramate acetate is a commonly used drug prescribed by neurologists and psychiatrists for the treatment of various diseases including migraine. Topiramate therapy can cause a forward displacement of the iris-lens diaphragm ...
  • A questionnaire study about gonadal shield use of urologists 

   Sancaktutar, Ahmet Ali; Ziypak, Tevfik; Adanur, Şenol; Söylemez, Haluk; Hamidi, Cihat; Bozkurt, Yaşar; Atar, Murat; Bodakçi, Mehmet Nuri (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012)
   Objectives: Our aim is to reflect routines, awareness, and consciousness level of urologists about usage of gonadal shield (GS) in Turkey. Materials and methods: Because of this objective a questionnaire which includes 15 ...
  • A rare cause of acromegaly: McCune-Albright syndrome 

   Bodakçi, Erdal; Tuna, Mazhar Müslüm; Kılınç, Faruk; Pekkolay, Zafer; Soylu, Hikmet; Tuzcu, Şadiye Altun; Tuzcu, Alpaslan Kemal (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
   McCune-Albright syndrome is characterized by polyostatic fibrous dysplasia, brown spots on the skin (café au lait pigmentation) and autonomous endocrine hyperfunction. Early puberty and other endocrinological manifestations, ...
  • Abdomen çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile saptanan kolonun anatomik varyasyonları 

   Gümüş, Hatice; Kuday, Suzan; Hamidi, Cihad; Özdemir, Muhammed Sıddık; Önder, Hakan; Tekbaş, Güven; Bilici, Aslan (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012)
   Giriş: Bu çalışmanın amacı kolonun anatomik varyasyonlarının sıklığını ve klinik önemini belirlemektir. Gereç ve yöntem: Ocak 2010-Eylül 2011 tarihleri arasında, radyoloji bölümünde, farklı nedenlerden dolayı abdomen çok ...
  • Abdominal aort cerrahisinde intravenöz aminoasit infüzyonunun miyokardiyal fonksiyonlar ve postoperatif analjezi üzerine etkileri 

   Turhan, Mustafa; Baysal, Ayşe; Doğukan, Mevlüt; Toman, Hüseyin; Çalışkan, Ahmet; Kocak, Tuncer (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014)
   Amaç: Abdominal aort cerrahisinde intravenöz aminoasit infüzyonunun miyokard ve postoperatif analjezi üzerine etkileri incelendi. Gereç ve yöntem: Ardışık 40 hasta genel anestezide aminoasit infüzyonu uygulanan ve uygulanmayan ...
  • Acute hemorrhagic edema of infancy 

   Menteş, Sultan Ecer; Taşkesen, Mustafa; Katar, Selahattin; Günel, M. Emin; Akdeniz, Sedat (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009)
   Acute hemorrhagic edema of infancy is a rare form of leukocytoclastic vasculitis. Mostly it appears under three years of age and is characterized by purpuric skin lesions, fever and edema. A three years-old boy, who has ...
  • Açık tibia kırıklarının minimal invaziv teknikle kilitli plakla tedavinin orta dönem sonuçları 

   Atiç, Ramazan; Alemdar, Celil; Uludağ, Abuzer; Aydın, Abdulkadir; Kapukaya, Ahmet; Sargın, Serdar (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2018)
   Amaç: Açık tibia kırıklarının tedavisinde minimal invazivperkütan plakla osteosentez (MIPPO) tekniğiyle yerleştirilen kilitli kompresyon plağı (LCP) ile tedavinin orta dönem sonuçlarını değerlendirmektir. Yöntemler: Mart ...
  • Adalimumab tedavisi alan romatoid artritli hastada seksüel disfonksiyon 

   Yazmalar, Levent; Sarıyıldız, Mustafa Akif; Batmaz, İbrahim (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
   Romatoid artrit (RA) simetrik poliartrit ve artralji, sabah tutukluğu, yorgunluk ve romatoid nodüllerle karakterize kronik, sistemik ve enflamatuar hastalıktır. Genetik, enfeksiyöz, hormonal veya çevresel faktörleri içeren ...
  • Adenosine deaminase gene G22a polymorphism as a risk factor for schizophrenia in Turkish population 

   Rüstemoğlu, Aydın; Cumurcu, Birgül Elbozan; Nursal, Ayşe Feyda; Balkan, Mahmut; Yiğit, Serbülent; Uzun, Melike (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016)
   Objective: The aim of this study was to investigate whether the G22A polymorphism of adenosine deaminase (ADA) gene is associated with schizophrenia in Turkish population. Methods: In this study, we evaluated 113 patients ...
  • Adenotonsillektominin akustik, algısal ve aerodinamik ses parametrelerine etkisi 

   Yılmaz, Beyhan; Şengül, Engin; Özbay, Musa; Bakır, Salih (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016)
   Objective: In this study, we aimed to investigate the acoustic, perceptual and aerodynamic changes of voice after adenotonsillectomy by using objective methods. Methods: Thirty children, who underwent adenotonsil­lectomy ...
  • Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması 

   Utanğaç, Mehmet Mazhar; Dağgülli, Mansur; Yağmur, İsmail (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013)
   Amaç: Bölgemizde adölesan döneminde ve öncesinde yapılan sünnetlerin komplikasyon oranlarının karşılaştırılması amaçlandı. Yöntemler: Yaşları 8 ay ile 20 yaş arasında olan 296 sünnet olmamış erkek çalışmaya dahil edildi. ...
  • Adölesan gebelerin maternal ve fetal sonuçlarının değerlendirilmesi 

   Ağaçayak, Elif; Alan, Bircan; Turgut, Abdülkadir; Karabel, Müsemma; Tunç, Senem Yaman; Çeter, Yasemin; Arslan, Necmi; Yalınkaya, Ahmet (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016)
   Objective: In this study, our aim is to compare discussing maternal and fetal problems non-adolescent pregnancy with maternal and fetal problems in adolescent pregnancy that seen in hospital. Methods: 15-19 years of age ...
  • Ağır gastrointestinal sistem kanaması siklofosfamidle tedavi edilen HenochSchönlein purpuralı iki çocuk olgu 

   Ece, Aydın; Yavuz, Sevgi; Tan, İlhan; Uluca, Ünal; Karabel, Duran (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013)
   Henoch-Schönlein purpurası (HSP) çeşitli sistemleri tutan ve farklı klinik seyirler gösteren bir vaskülittir. Purpura tarzında döküntü, karın ağrısı, artrit, böbrek tutulumu ile ortaya çıkabilmektedir. Nadiren, deri, ...
  • Aile hekimliği polikliniğine başvuran kadınlarda demir eksikliği anemisi ve gestasyon öyküsü ilişkisi 

   Erdem, Özgür; Bucaktepe, Pakize Gamze Erten; Kara, İsmail Hamdi (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009)
   Bu çalışmada kadınlarda demir eksikliği anemisinin, gestasyon öyküsü (gravida, parite, abortus ve yaşayan çocuk sayısı) ile ilişkisinin incelenmesi amaçlandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD’na iki aylık ...
  • Aile hekimliğine başvuran kadınların sezaryen bilgi düzeyleri: İki merkezli kesitsel bir çalışma 

   Canbal, Metin; Ak, Muharrem; Yılmaz, Ahmet; Palancı, Yılmaz (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014)
   Amaç: Bu çalışmada annelerin sezaryen komplikasyonları hakkında bilgi düzeylerini ve sezaryen olma tercihlerini etkileyen faktörleri inceledik. Yöntemler: Çalışmanın evrenini Yozgat Kadışehri Entegre Devlet hastanesi Aile ...